Quyết định 2250/QĐ-UBND

Quyết định 2250/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề cương và kinh phí lập Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2250/QĐ-UBND 2013 Quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa thể thao Lâm Đồng 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2250/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và kinh phí lập Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

3. Mục tiêu quy hoạch:

- Đề xuất các kế hoạch, giải pháp phát triển đồng bộ các thiết chế văn hóa - thể dục, thể thao nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân ở các khu vực trong tỉnh; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định; phát huy vai trò, vị trí của hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

- Làm căn cứ cho việc quản lý, điều hành, chỉ đạo về phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và cơ sở cho các địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để thực hiện các mục tiêu quy hoạch.

4. Đối tượng quy hoạch:

- Hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm:

+ Các trung tâm văn hóa, trung tâm thể dục - thể thao cấp tỉnh; trung tâm văn hóa - thể thao cấp huyện; nhà văn hóa - thể thao phường, xã; nhà văn hóa tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng, điểm bưu điện văn hóa xã, câu lạc bộ văn hóa - thể thao…

+ Bảo tàng, nhà trưng bày, phòng truyền thống, nhà triển lãm;

+ Hệ thống nhà hát, điện ảnh;

+ Hệ thống thư viện;

+ Các trung tâm thanh thiếu niên, khu vui chơi giải trí cho trẻ em…;

+ Quảng trường, công viên, tượng đài, vườn tượng…;

+ Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu văn hóa nghệ thuật;

+ Hệ thống dịch vụ văn hóa…

- Hệ thống thiết chế văn hóa - thể dục, thể thao thuộc các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang … bao gồm: nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, trung tâm thể dục - thể thao.

5. Nội dung chủ yếu của quy hoạch:

5.1. Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

5.2. Đánh giá hiện trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn:

- Cơ sở vật chất (số lượng, diện tích, quy mô, kết cấu, trang thiết bị, …) của các thiết chế văn hóa thể thao theo các cấp.

- Bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao tại các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp.

- Công tác quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao.

- Tình hình hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao.

- Tình hình đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí hoạt động.

- Tình hình xây dựng và hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao ở khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc.

- Tình hình xã hội hóa trong phát triển thiết chế văn hóa, thể thao.

- Kết quả phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của tỉnh Lâm Đồng đối với việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và nâng cao đời sống văn hóa và mức hưởng thụ tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

- Đánh giá thành tựu, hạn chế trong phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của tỉnh Lâm Đồng; phân tích nguyên nhân các tồn tại, hạn chế.

5.3. Phân tích bối cảnh và những yếu tố tác động đến phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trong thời kỳ quy hoạch.

- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển ngành văn hóa, thể thao tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

- Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa và hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao.

- Dự báo nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trong tỉnh đến năm 2020.

5.4. Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020:

- Quan điểm, mục tiêu và chỉ tiêu phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

- Quy hoạch đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp.

- Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực làm công tác văn hóa, thể thao tại các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp.

- Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Quy hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao.

- Quy hoạch sử dụng đất cho hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp.

- Nhu cầu vốn đầu tư, nguồn vốn và cơ cấu đầu tư, phân kỳ đầu tư.

- Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư.

5.5. Cơ chế chính sách và giải pháp thực hiện quy hoạch.

6. Tài liệu giao nộp:

- Báo cáo tổng hợp Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 (4 bộ).

- Bản đồ hiện trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lâm Đồng (tỷ lệ 1/100.000), (3 bộ).

- Bản đồ Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 (tỷ lệ 1/100.000), (3 bộ).

- Đĩa CD ghi lại các kết quả điều tra, báo cáo, bản đồ (2 đĩa).

7. Dự toán kinh phí lập quy hoạch: 275.760.000 đồng

(Hai trăm bảy mươi lăm triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng)

8. Nguồn vốn đầu tư: kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch.

9. Thời gian lập quy hoạch: năm 2013 - 2014.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu bố trí kinh phí, hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2250/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2250/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2250/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2250/QĐ-UBND 2013 Quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa thể thao Lâm Đồng 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2250/QĐ-UBND 2013 Quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa thể thao Lâm Đồng 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2250/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành11/11/2013
        Ngày hiệu lực11/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2250/QĐ-UBND 2013 Quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa thể thao Lâm Đồng 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2250/QĐ-UBND 2013 Quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa thể thao Lâm Đồng 2020

            • 11/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực