Quyết định 2252/QĐ-UBND

Quyết định 2252/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 2252/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2252/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phhướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và của Chánh Văn phòng UBND tnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (82 quy trình theo Phụ lục đính kèm) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội căn cứ quyết định này, thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- Trung tâm Tin học tnh;
- Trung tâm PVHCC;
- Lưu: VT, KSTTHC, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức
Chính

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2252/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

A. QUY TRÌNH NỘI BỘ TTHC LIÊN THÔNG: 28 thủ tục

I. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

STT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết (ngày)

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

1

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chtịch, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh

BLĐ-TBVXH-QTR-286329

15 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

10 ngày

Phòng GDNN

 

Bước 2a

- Xem xét, thẩm định hồ sơ

8 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

- Kiểm tra, xác minh

1 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2c

- Dự thảo văn bản trình ký

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2d

Lãnh đạo Phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Lãnh đạo Sở ký trình hồ sơ gửi UBND tỉnh.

0,5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0,5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của cơ quan chủ trì tiếp nhận và chuyển hồ sơ đã thẩm định tới bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ liên thông

3 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

2

Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tnh

BLĐ-TBVXH-QTR-286330

15 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Công chức

Bước 2

- Xử lý, thẩm định h

10 ngày

Phòng GDNN

 

Bước 2 a

Xem xét thẩm định hồ sơ

8 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Kiểm tra, xác minh

1 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo văn bản trình ký

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2d

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Lnh đạo Sở ký trình hồ sơ gửi UBND tỉnh.

0,5 ngày

Lnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0,5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của cơ quan chủ trì tiếp nhận và chuyển hồ sơ đã thẩm định tới bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và trkết quả hồ sơ liên thông

3 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Công chức

3

Cách chức chtịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc y ban nhân dân cấp tnh

BLĐ-TBVXH-QTR- 286336

15 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

10 ngày

Phòng GDNN

 

Bước 2 a

- Xem xt, thẩm định hồ sơ

7 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

- Thẩm tra xác minh hồ sơ

2 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo văn bản trình ký

0,5 ngày

 

Chuyên viên

ớc 2d

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Lãnh đạo Sở ký trình hồ sơ gửi UBND tỉnh.

0,5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0,5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của cơ quan chủ trì tiếp nhận và chuyển hồ sơ đã thẩm định tới bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

ớc 6

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ liên thông

3 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Trkết quả cho cá nhân, tổ chức

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

4

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

BLĐ-TBVXH-QTR-286335

15 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ

10 ngày

Phòng GDNN

 

Bước 2a

Xem xét thẩm định hồ sơ

9 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo văn bản trình ký

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2d

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Lnh đạo Sở ký trình hồ sơ gửi UBND tỉnh.

0,5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0,5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của cơ quan chtrì tiếp nhận và chuyển hồ sơ đã thẩm định tới bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và trkết quả hồ sơ liên thông

3 ngày

UBND tỉnh, Sở, UBND cấp huyện

 

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

5

Cách chức chtịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh

BLĐ-TBVXH-QTR-286331

15 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

10 ngày

Phòng GDNN

 

Bước 2a

- Xem xét, thẩm định hồ sơ

7 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

- Thẩm tra xác minh hồ

2 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo văn bản trình ký

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2d

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Lãnh đạo Sở ký trình hồ sơ gửi UBND tỉnh.

0,5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0,5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của cơ quan chủ trì tiếp nhận và chuyển hồ sơ đã thẩm định tới bộ phận TN&TKQ của UBND tnh

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ liên thông

3 ngày

UBND tnh

 

Bước 7

Trkết quả cho cá nhân, tổ chức

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

6

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

BLĐ-TBVXH-QTR-286339

20 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

13,5 ngày

Phòng GDNN

 

Bước 2a

- Xem xét, thẩm định hồ sơ

10,5 ngày

 

Chuyên viên

ớc 2b

- Thẩm tra xác minh hồ

2 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo văn bản trình ký

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2d

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Lãnh đạo Sở k trình hồ sơ gửi UBND tỉnh.

0,5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0,5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của cơ quan chủ trì tiếp nhận và chuyển hồ sơ đã thẩm định tới bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ liên thông

4 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

7

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, y ban nhân dân cấp huyện

BLĐ-TBVXH-QTR-286334

15 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hsơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

- Xử lý, thẩm định h

10 ngày

Phòng GDNN

 

Bước 2a

- Xem xét, thẩm định hồ

8 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

- Kiểm tra, xác minh

1 ngày

Hội đồng thẩm định

 

Bước 2c

- Dự thảo văn bản trình ký

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2d

Lãnh đạo Phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Lãnh đạo Sở ký trình hồ sơ gửi UBND tỉnh.

0,5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0,5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của cơ quan chtrì tiếp nhận và chuyển hồ sơ đã thẩm định tới bộ phận TN&TKQ ca UBND tỉnh

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ liên thông

3 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Công chức

8

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

BLĐ-TBVXH-QTR-286337

15 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

10 ngày

Phòng GDNN

 

Bước 2a

Xem xét thẩm định hồ

7 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Kiểm tra, xác minh

2 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo văn bản trình ký

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2d

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Lãnh đạo Sở ký trình hồ sơ gửi UBND tỉnh.

0,5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0,5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của cơ quan chủ trì tiếp nhận và chuyển hồ sơ đã thẩm định tới bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ liên thông

3 ngày

UBND tnh

 

Bước 7

Trkết quả cho cá nhân, tổ chức

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

9

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

BLĐ-TBVXH-QTR-286262

20 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

14,5 ngày

Phòng GDNN

 

Bước 2a

- Xem xét, thẩm định hồ sơ

3,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

- Gửi hồ sơ cho Hội đồng thẩm định, tổ chức thẩm định

10 ngày

Hội đồng thẩm định

 

Bước 2c

- Dự thảo văn bản trình ký

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2d

Lãnh đạo Phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Lãnh đạo Sở ký trình hồ sơ gửi UBND tỉnh.

0,5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0,5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của cơ quan chủ trì tiếp nhận và chuyển hồ sơ đã thẩm định tới bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ liên thông

3,5 ngày

UBND tnh

 

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

10

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

BLĐ-TBVXH-QTR-286264

10 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

6 ngày

Phòng GDNN

 

Bước 2a

Xem xét thẩm định hồ sơ

4 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Kiểm tra, xác minh

1 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo văn bn trình ký

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2d

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Lãnh đạo Ský trình hồ sơ gửi UBND tỉnh.

0,5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0,5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của cơ quan chủ trì tiếp nhận và chuyển hồ sơ đã thẩm định tới bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ liên thông

2 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

11

Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

BLĐ-TBVXH-QTR-286265

20 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

14 ngày

Phòng GDNN

 

Bước 2a

- Xem xét, thẩm định hồ sơ

10 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

- Thẩm tra xác minh hồ sơ

3 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2c

Dự tho văn bản trình ký

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2d

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Lãnh đạo Sở ký trnh hồgửi UBND tỉnh.

0,5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0,5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của cơ quan chủ trì tiếp nhận và chuyển hồ sơ đã thẩm định tới bộ phận TN&TKQ ca UBND tỉnh

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ liên thông

4 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Trkết quả cho cá nhân, tổ chức

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

12

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn

BLĐ-TBVXH-QTR-286266

20 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

14 ngày

Phòng GDNN

 

Bước 2a

- Xem xét, thẩm định hồ sơ

10 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

- Thẩm tra xác minh hồ sơ

3 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo văn bản trình ký

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2d

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Lãnh đạo Sở ký trình hồ sơ gửi UBND tỉnh.

0,5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0,5 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của cơ quan chủ trì tiếp nhận và chuyển hồ sơ đã thẩm định tới bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ liên thông

4 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

13

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

BLĐ-TBVXH-QTR-286267

5 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

2,5 ngày

Phòng GDNN

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

1,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Dự thảo văn bản trình ký

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2d

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Lãnh đạo Sở ký trình hồ sơ gửi UBND tỉnh.

0,5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

ớc 4

Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã thẩm định về TTPVHCC

0,25 ngày

Phòng GDNN

Chuyên viên

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của cơ quan chủ trì tiếp nhận và chuyển hồ sơ đã thẩm định tới bộ phận TN&TKQ của UBND tỉnh

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Công chức

Bước 6

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ liên thông

1 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

II. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

TT

Tên TTHC

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

1

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

BLĐ-TBVXH-QTR-286026

17 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

8 ngày

Phòng PCTNXH

 

Bước 2a

- Xem xét thẩm định hồ sơ

7,5 ngày

 

Chuyên viên

- Kiểm tra, xác minh

Chuyên viên

- Dự thảo văn bản trình ký

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

0,5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

0,5 ngày

Phòng PCTNXH

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND phê duyệt

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

6,75 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết qu

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

2

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

BLĐ-TBVXH-QTR-286027

12 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

3 ngày

Phòng PCTNXH

 

Bước 2a

- Xem xét thẩm định hồ sơ

- Kiểm tra, xác minh

- Dự tho văn bản trình k

2,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Kthẩm định hồ sơ

0,5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

0,5 ngày

Phòng PCTNXH

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND phê duyệt

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

6,75 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

3

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

BLĐ-TBVXH-QTR-286028

12 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

3 ngày

Phòng PCTNXH

 

Bước 2a

- Xem xét thẩm định hồ sơ

- Kiểm tra, xác minh

- Dự thảo văn bản trình ký

2,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

0,5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

0,5 ngày

Phòng PCTNXH

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND phê duyệt

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tnh phê duyệt

6,75 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết qu

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trkết qucho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

4

Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

BLĐ-TBVXH-QTR-286029

12 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

3 ngày

Phòng PCTNXH

 

Bước 2a

- Xem xét thẩm định hồ sơ

- Kiểm tra, xác minh

- Dự tho văn bản trình ký

2,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Ký thẩm định hồ sơ

0,5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ

0,5 ngày

Phòng PCTNXH

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND phê duyệt

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

6,75 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

5

Đề nghị chấm dứt hoạt động ca cơ sở hỗ trợ nạn nhân

BLĐ-TBVXH-QTR-286030

09 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

2,5 ngày

Phòng PCTNXH

 

Bước 2a

- Xem xt thẩm định hồ sơ

- Kiểm tra, xác minh

- Dự tho văn bản trình ký

2 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Ký thẩm định hồ sơ

0,5 ngày

Lnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

0,25 ngày

Phòng PCTNXH

Chuyên viên

Bước 5

Trnh UBND phê duyệt

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

4,75 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Công chức

Bước 8

Trkết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

III. Lĩnh vực Lao động tiền lương

TT

Tên TTHC

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

1

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do y ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

BLĐ-TBVXH-QTR-286366

12 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

5 ngày

Phòng Lao động - VL - ATLĐ

 

Bước 2a

- Họp thẩm định, lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nội vụ

- Lập biên bản thẩm định

- Dự tho văn bàn, trình k.

4,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

0,5 ngày

 

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

Lãnh đạo Sở

Phó Giám đốc Sở phụ trách

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

0,5 ngày

Phòng Lao động - VL - ATLĐ

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND phê duyệt

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

4,75 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết qucho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

2

Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

BLĐ-TBVXH-QTR-286420

27 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

18 ngày

Phòng Lao động - VL - ATLĐ

 

Bước 2a

Xử lý, thẩm định.

17 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

1 ngày

 

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

Lãnh đạo Sở

Phó Giám đốc Sở phụ trách

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

0,5 ngày

Phòng Lao động - VL - ATLĐ

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND phê duyệt

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

6,5 ngày

UBND tnh

 

ớc 7

Tiếp nhận kết qu

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trkết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

3

Gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

BLĐ-TBVXH-QTR-286421

27 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

18 ngày

Phòng Lao động - VL - ATLĐ

 

Bước 2a

Xử lý, thẩm định.

17 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

1 ngày

 

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

Lãnh đạo Sở

Phó Giám đốc Sở phụ trách

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

0,5 ngày

Phòng Lao động - VL - ATLĐ

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND phê duyệt

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

6,5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

4

Cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

BLĐ-TBVXH-QTR-286422

27 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử l, thẩm định hồ sơ

18 ngày

Phòng Lao động - VL - ATLĐ

 

Bước 2a

Xử lý, thẩm định.

17 ngày

 

Chuyên viên

ớc 2b

Soát xét hồ sơ

1 ngày

 

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

Lãnh đạo Sở

Phó Giám đốc Sở phụ trách

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

0,5 ngày

Phòng Lao động - VL - ATLĐ

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND phê duyệt

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

6,5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trkết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tnh

Công chức

5

Thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

BLĐ-TBVXH-QTR-286423

 

 

 

 

 

 

5.1

Đối với trường hợp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động theo đề nghị ca doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp giải thể hoặc bị Ta án ra quyết định tuyên bố phá sản

17 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

8 ngày

Phòng Lao động - VL - ATLĐ

 

Bước 2a

Xử lý, thẩm định.

7 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

1 ngày

 

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

Lãnh đạo Sở

Phó Giám đốc Sở phụ trách

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

0,5 ngày

Phòng Lao động - VL - ATLĐ

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND quyết định

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh quyết định

6,5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết qu

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trkết qucho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

5.2

Đối với trường hợp thuộc quy định tại các điểm c, d, đ, e, g và điểm h Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP

7 ngày làm việc

Bước 1

Phát hiện, kiểm tra, thu thập bằng chứng

 

Phòng Lao động - VL - ATLĐ

 

Bước 2

Trình UBND quyết định

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 3

UBND tỉnh quyết định

6,5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung lâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 5

Trả kết qucho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

6

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

BLĐ-TBVXH-QTR-286424

10 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp

3,5 ngày

Phòng Lao động - VL - ATLĐ

 

Bước 2a

Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp

3 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

0,5 ngày

 

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

Lãnh đạo Sở

Phó Giám đốc Sở phụ trách

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

0,5 ngày

Phòng Lao động - VL - ATLĐ

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND quyết định

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh quyết định

4 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết qu

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trkết qucho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

7

Phê duyệt quỹ tiền lương, thlao thực hiện, qutiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người qun lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do y ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu

BLĐ-TBVXH-QTR-286365

15 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

8,5 ngày

Phòng Lao động - VL - ATLĐ

 

Bước 2a

- Họp thẩm định, lấy ý kiến của Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh

- Lập biên bản thẩm định

- Dự thảo văn bản, trình ký.

7,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

1 ngày

 

Trưởng phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

Lãnh đạo Sở

Phó Giám đốc Sở phụ trách

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

0,5 ngày

Phòng Lao động - VL - ATLĐ

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND phê duyệt

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

4 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Công chức

Bước 8

Trkết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

IV. Lĩnh vực Người có công

TT

Tên TTHC

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

1

Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chnh chế độ

BLĐ-TBVXH-QTR-286172

50 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

Phòng NCC

 

Bước 2a

- Xem xét hồ sơ

- Phê duyệt phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề

- Tổ chức họp thẩm định với các cơ quan liên quan

- Dự thảo văn bản, trình ký.

16,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo Phòng

Bước 3

Ký thẩm định

1 ngày

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

0,5 ngày

Phòng NCC

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

(Bao gồm thời gian chuyển hồ sơ lên Bộ LĐTBXH)

30 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết qu

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

2

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia

T-QTR-273788-TT

20 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

11 ngày

Phòng NCC

 

Bước 2a

- Xem xét thẩm định hồ sơ

- Kiểm tra, xác minh

- Dự thảo văn bản trình ký

10,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Ký thẩm định hồ sơ

1 ngày

Lãnh đạo cơ quan

GĐ/PGĐ Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

0,5 ngày

Phòng NCC

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

06 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quà

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trkết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2252/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2252/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2019
Ngày hiệu lực26/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2252/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2252/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2252/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2252/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành26/08/2019
        Ngày hiệu lực26/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2252/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2252/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Quảng Trị

            • 26/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực