Quyết định 2256/QĐ-UBND

Quyết định 2256/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch thanh tra tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2256/QĐ-UBND 2014 quản lý đầu tư xử lý nợ đọng vốn ngân sách nhà nước trái phiếu Chính phủ Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2256/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XỬ LÝ NỢ ĐỌNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Công văn số 516/TTCP-VI ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Thành phố tại Công văn số 485/TTTP- P1 ngày 06 tháng 5 năm 2014 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt Kế hoạch số 15/KH-TTTP-P1 ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chánh Thanh tra Thành phố về thanh tra tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Thành phố tổ chức triển khai Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và thực hiện Kế hoạch thanh tra về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ:

- Ban hành các quyết định thành lập Đoàn thanh tra của Thành phố theo quy định pháp luật.

- Tập huấn và hướng dẫn Thanh tra quận huyện, Thanh tra Sở - ngành Thành phố tiến hành việc thanh tra đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ cuộc thanh tra; tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét xử lý và báo cáo kết quả thanh tra cho Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chánh Thanh tra Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (kèm Kế hoạch số 15);
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐNDTP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Cục III Thanh tra Chính phủ;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV, PCNC (2b);
- Lưu:VT, (PC/L) lh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ha Ngọc Thuận

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2256/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2256/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2014
Ngày hiệu lực10/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2256/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2256/QĐ-UBND 2014 quản lý đầu tư xử lý nợ đọng vốn ngân sách nhà nước trái phiếu Chính phủ Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2256/QĐ-UBND 2014 quản lý đầu tư xử lý nợ đọng vốn ngân sách nhà nước trái phiếu Chính phủ Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2256/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành10/05/2014
        Ngày hiệu lực10/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2256/QĐ-UBND 2014 quản lý đầu tư xử lý nợ đọng vốn ngân sách nhà nước trái phiếu Chính phủ Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2256/QĐ-UBND 2014 quản lý đầu tư xử lý nợ đọng vốn ngân sách nhà nước trái phiếu Chính phủ Hồ Chí Minh

            • 10/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực