Quyết định 2256/QĐ-UBND

Quyết định 2256/QĐ-UBND năm 2015 về chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 2256/QĐ-UBND hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai Thái Nguyên 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2256/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Liên Bộ Lao động - Thương binh xã hội, Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Xét đề nghị của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 62/TTr-BCH ngày 24 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, với những nội dung sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh: Các loại thiên tai gây thiệt hại trực tiếp đối với người, nhà ở, cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Các loại dịch bệnh nguy hiểm được công bố theo quy định pháp luật về bảo vệ thực vật, thú y và thủy sản.

2. Mục tiêu và đối tượng áp dụng: Hỗ trợ hộ nông dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định tại khoản 1 mục này và các hộ gia đình bị thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

3. Nguyên tắc: Nhà nước hỗ trợ và chia sẻ rủi ro cùng người sản xuất khi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Hỗ trợ kịp thời, trực tiếp bằng tiền hoặc bằng giống cây, con. Các chế độ hỗ trợ được thực hiện công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục tiêu. Trường hợp hỗ trợ bằng giống cây trồng, vật nuôi phải đảm bảo chất lượng phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương.

II. MỨC HỖ TRỢ

1. Mức hỗ trợ đối với hộ gia đình:

1.1. Áp dụng cho hộ gia đình có nhà ở bị tốc mái trên 40% diện tích mái.

- Đối với mái lợp fibrôximăng, ngói: 1.000.000đồng/hộ.

- Đối với mái lợp lá: 500.000đồng/hộ.

1.2. Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng: 6.000.000đồng/hộ.

1.3. Hộ gia đình phải di dời khẩn cấp nhà ở do nguy cơ sạt lở đất, lũ quét: 6.000.000đồng/hộ.

1.4. Hộ gia đình quy định tại khoản 1.2 và 1.3 điều này, sống ở vùng khó khăn thuộc danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định, mức hỗ trợ 7.000.000đồng/hộ.

1.5. Có người chết, mất tích: 4.500.000đồng/người.

1.6. Có người bị thương nặng: 1.500.000đồng/người.

2. Đối với cá nhân:

2.1. Trợ giúp cứu đói: 15kg gạo/người/tháng, trong thời gian từ 1 đến 3 tháng.

2.2. Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc: 1.500.000đồng/người.

2.3. Đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết, gia đình không biết để mai táng, được UBND cấp xã, bệnh viện, cơ quan, đơn vị tổ chức mai táng thì cơ quan, đơn vị đứng ra mai táng được hỗ trợ kinh phí mai táng thấp nhất bằng 3.000.000đồng/người.

3. Mức hỗ trợ đối với cây trồng bị thiệt hại từ 30% trở lên:

3.1. Diện tích gieo cấy lúa thuần bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha;

3.2. Diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 20.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha;

3.3. Diện tích lúa lai bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha;

3.4. Diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha;

3.5. Diện tích ngô và rau màu các loại thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha;

3.6. Diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha.

4. Mức hỗ trợ đối với gia súc, gia cầm:

4.1. Thiệt hại do thiên tai:

- Gia cầm có trọng lượng dưới 0,5kg hỗ trợ 10.000 đồng/con; trên 0,5kg hỗ trợ 20.000 đồng/con;

- Lợn hỗ trợ 750.000 đồng/con;

- Trâu, bò, ngựa hỗ trợ 4.000.000 đồng/con;

- Hươu, nai, cừu, dê hỗ trợ: 2.000.000 đồng/con.

4.2. Thiệt hại do dịch bệnh nguy hiểm: Mức hỗ trợ giống thực hiện theo quy định tại Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

5. Mức hỗ trợ đối với thủy sản:

5.1. Diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại từ 30% hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha, 10% thiệt hại tiếp theo hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/ha; thiệt hại dưới 30% không hỗ trợ.

5.2. Lồng, bè nuôi bị thiệt hại từ 30% hỗ trợ 3.000.000 đồng/100 m3 lồng, 10% thiệt hại tiếp theo hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/100 m3 lồng; thiệt hại dưới 30% không hỗ trợ.

6. Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản thì mức hỗ trợ tương đương mức hỗ trợ bằng tiền được quy đổi theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

7. Đối với các công trình giao thông, thuỷ lợi, trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, chợ, công trình văn hoá ... bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra, được lập dự toán trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể.

III. NGUỒN LỰC ĐẢM BẢO HỖ TRỢ

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

- Ngân sách dự phòng của tỉnh.

- Ngân sách dự phòng của cấp huyện.

- Kinh phí từ Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh.

- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ cho địa phương.

- Hiện vật, giống cây trồng, vật nuôi thuộc nguồn dự trữ tỉnh (nếu có).

- Các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ: Chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách để hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra theo mức hỗ trợ đã nêu trên. Trường hợp các địa phương đã sử dụng vượt quá 50% nguồn dự phòng ngân sách để chi hỗ trợ cho người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thì các địa phương tổng hợp mức thiệt hại và tình hình sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp bổ sung.

IV. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN NGUỒN HỖ TRỢ

1. Việc lập dự toán, phân bổ, chấp hành thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Địa phương, đơn vị được tiếp nhận, sử dụng, quản lý các nguồn kinh phí, hiện vật từ các nguồn nói trên phải sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Nghiêm cấm việc sử dụng sai mục đích kinh phí, giống cây trồng, vật nuôi dưới bất cứ hình thức nào.

3. Chế độ báo cáo: Chậm nhất 30 ngày sau khi nhận được các nguồn hỗ trợ về kinh phí, giống cây trồng, vật nuôi. UBND các huyện, thành phố, thị xã phải có báo cáo tổng hợp gửi Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về kết quả thực hiện hỗ trợ tại địa phương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Chỉ đạo việc đánh giá, xác định mức độ thiệt hại do thiên tai, bão lũ và dịch bệnh gây ra, xác định nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả.

- Bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm để đảm bảo thực hiện việc hỗ trợ.

- Quyết định việc sử dụng ngân sách địa phương kết hợp với các nguồn khác để tổ chức thực hiện việc hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này.

- Chỉ đạo việc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện hỗ trợ kinh phí ở địa phương.

- Công khai kết quả thực hiện hỗ trợ trên hệ thống báo chí, đài phát thanh và truyền hình địa phương.

2. Trách nhiệm của chính quyền địa phương nơi chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh:

- Xác định thiệt hại và đề xuất nhu cầu phải đảm bảo kịp thời, chính xác. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn ở từng cấp được giao nhiệm vụ tổng hợp thiệt hại phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ do cơ quan mình cung cấp.

- Kinh phí, giống cây trồng, vật nuôi được hỗ trợ phải chuyển đến các địa phương để phân phối đúng quy định mức và đối tượng bị thiệt hại.

3. Trách nhiệm của các Sở, ngành:

3.1. Sở Tài chính:

- Chủ trì việc bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí hỗ trợ ở các địa phương.

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí và hiện vật hỗ trợ cho các địa phương.

- Phối hợp với Ban chỉ huy PCTT và TKCN, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc hỗ trợ cho các địa phương. Kết thúc mỗi đợt hỗ trợ tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; cuối năm có báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ trên.

3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Bố trí kế hoạch ngân sách hàng năm để các Sở, ngành địa phương có liên quan thực hiện nội dung Quyết định này.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc hỗ trợ cho các địa phương.

- Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, giám sát việc phân bổ, sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các địa phương.

3.3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, hướng dẫn việc thực hiện chính sách cứu trợ các đối tượng bị thiệt hại ở các địa phương vùng bị thiên tai.

3.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Hướng dẫn các loại hình thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ.

- Chủ trì và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính tham mưu, đề xuất, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc hỗ trợ cho giống cây trồng, vật nuôi cho các địa phương.

- Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, giám sát việc phân bổ và sử dụng kinh phí được hỗ trợ ở các địa phương.

3.5. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh: Chủ trì và phối hợp với các ngành kiểm tra, tham mưu cho trình Uỷ ban nhân dân tỉnh hỗ trợ theo nội dung trên và họp thống nhất bố trí kinh phí từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn kinh phí khác được giao theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 09/9/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quy định hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chánh Văn phòng Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- TT Thông tin tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh (Đ/c Chung);
- Lưu: VT, KTN, TH, KTTH, VX.
Bachđt, 27/7/15

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2256/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2256/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2015
Ngày hiệu lực31/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2256/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2256/QĐ-UBND hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai Thái Nguyên 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2256/QĐ-UBND hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai Thái Nguyên 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2256/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýDương Ngọc Long
        Ngày ban hành31/08/2015
        Ngày hiệu lực31/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2256/QĐ-UBND hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai Thái Nguyên 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2256/QĐ-UBND hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai Thái Nguyên 2015

         • 31/08/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/08/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực