Quyết định 2259/QĐ-UBND

Quyết định 2259/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định 2259/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 306/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Trung tâm hành chính công Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 18/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2259/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2259/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ, GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1540/QĐ-BTP ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp, pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Bộ Tư pháp;

Thực hiện Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về việc cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 81/TTr-STP ngày 05/9/2018 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 1981/TTr-VPUBND ngày 25/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ:

- Phụ lục 4, thuộc Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Phước, được ban hành kèm theo Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm hành chính công, tiếp nhận và thực hiện tại Sở Tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Mục phần I, Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước (từ trang 07 đến hết trang 32) được ban hành kèm theo Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 01 tháng 08 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và quyền giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, TTTH-CB, TTHCC;
- Lưu: VT, KSTTHC (Ch).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG.

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH.

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

 

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý cấp tỉnh

1

BTP-277437

Cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

 

2

BTP-277438

Chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG.

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

BTP-277440

Cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

- Luật Trợ giúp Pháp lý năm 2017;

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp

2

BTP-277441

Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp

3

BTP-277442

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp

4

BTP-277443

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp

B. TIẾP NHẬN VÀ THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ SỞ TƯ PHÁP.

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH.

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

 

 

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

 

1

BTP-277436

Lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư

 

2

BTP-277435

Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG.

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

BPC-284463

Yêu cầu trợ giúp pháp lý

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008, Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010.

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp pháp lý

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

2

BTP-277444

Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

Trợ giúp pháp lý

- Người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý - Giám đốc Sở Tư pháp

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ VÀ BÃI BỎ, PHỤ LỤC 4

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Mã số hồ sơ

LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1

BPC-281434

Yêu Cầu trợ giúp pháp lý

2

BPC-281435

Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

3

BPC-281436

Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên

4

BPC-281437

Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

5

BPC-281438

Thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

6

BPC-281439

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

7

BPC-281440

Thay đổi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

8

BPC-281441

Thu hồi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

9

BPC-281442

Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

10

BPC-281443

Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2259/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2259/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2018
Ngày hiệu lực28/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2259/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2259/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Bình Phước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2259/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Bình Phước
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2259/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
     Người kýNguyễn Văn Trăm
     Ngày ban hành28/09/2018
     Ngày hiệu lực28/09/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2019
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 2259/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Bình Phước

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 2259/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Bình Phước