Quyết định 2261/QĐ-UBND

Quyết định 2261/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 và 5 tuổi ở cơ sở giáo dục mầm non năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2261/QĐ-UBND 2013 phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3 4 5 tuổi Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2261/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM 3, 4 VÀ 5 TUỔI Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2693/STC-NS ngày 06 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí thực hiện chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 và 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non năm 2013; cụ thể như sau:

1. Kinh phí phân bổ: 7.478.000.000 đồng (bảy tỷ bốn trăm bảy tám triệu đồng) cho các huyện, thành phố như sau:

Số TT

Đơn vị

Tổng nhu cầu kinh phí 2013 (1.000 đ)

Số phân bổ đợt này (1.000 đ)

1

Thành phố Đà Lạt

904.000

235.000

2

Huyện Đơn Dương

3.368.000

874.000

3

Huyện Đức Trọng

2.739.000

711.000

4

Huyện Lâm Hà

6.064.000

1.573.000

5

Huyện Đam Rông

2.157.000

560.000

6

Huyện Di Linh

4.803.000

1.247.000

7

Huyện Bảo Lâm

3.268.000

848.000

8

Thành phố Bảo Lộc

1.683.000

437.000

9

Huyện Đạ Huoai

1.147.000

298.000

10

Huyện Đạ Tẻh

1.067.000

277.000

11

Huyện Cát Tiên

776.000

201.000

12

Huyện Lạc Dương

837.000

217.000

CỘNG

28.813.000

7.478.000

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu theo văn bản số 13937/BTC-NSNN và 13940/BTC-NSNN ngày 17/10/2013 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho các địa phương nêu tại Điều 1 Quyết định này biết và thực hiện chi trả kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng chế độ quy định; đồng thời, yêu cầu các đơn vị và địa phương thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí nêu trên với Sở Tài chính theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2261/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2261/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2261/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2261/QĐ-UBND 2013 phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3 4 5 tuổi Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2261/QĐ-UBND 2013 phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3 4 5 tuổi Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2261/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành11/11/2013
        Ngày hiệu lực11/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2261/QĐ-UBND 2013 phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3 4 5 tuổi Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2261/QĐ-UBND 2013 phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3 4 5 tuổi Lâm Đồng

            • 11/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực