Quyết định 2261/QĐ-UBND

Quyết định 2261/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán lập Đề án Phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 2261/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt đề cương nhiệm vụ dự toán lập Đề án


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2261/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể "Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020" trên phạm vi cả nước;

Căn cứ Nghị Quyết số 08-NQ/TU ngày 19/5/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị Quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại Văn bản số 405/SCT-QLTM ngày 20/6/2012 về việc thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán lập Đề án "Phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015, định hướng đến 2020; của Sở Tài chính tại Văn bản số 1399/STC-HCSN ngày 13/7/2012; của Sở Xây dựng tại Văn bản số 484CV/SXD ngày 11/7/2012; của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2707/SNN-PTNT ngày 30/7/2012 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 533/TTr-SKH ngày 19/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán lập Đề án Phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020" với các nội dung sau:

1. Tên đề án: Phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

2. Mục tiêu đề án:

- Đánh giá hiện trạng thương mại nông thôn và xây dựng nông thôn mới đối với lĩnh vực thương mại nhằm đưa ra các giải pháp để thúc đẩy phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng nền văn hóa nông thôn, phát triển du lịch và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

- Đề ra một số giải pháp nhằm phát triển bền vững thương mại nông thôn, trong đó chú trọng phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân góp phần thực hiện hiệu quả Đề án phát triển sản xuất đối với các xã xây dựng nông thôn mới.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Thu thập tài liệu, phân tích đánh giá thực trạng thương mại nông thôn và xây dựng nông thôn mới đối với lĩnh vực thương mại;

- Điều tra, khảo sát hệ thống thương mại nông thôn và tình hình thực hiện tiêu chí 07 về xây dựng chợ nông thôn đối với các xã xây dựng nông thôn mới;

- Phân tích tài liệu, tổng hợp các ý kiến của các sở, ngành và UBND huyện, thành phố, thị xã để hoàn thiện Đề án;

- Xây dựng các giải pháp và tổ chức thực hiện Đề án.

4. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu:

4.1. Phạm vi:

- Mô hình tổ chức thương mại nông thôn;

- Phát triển mạng lưới kinh doanh hàng nông, lâm, thủy sản, muối, thủ công mỹ nghệ, vật tư sản xuất nông nghiệp, hàng công nghiệp tiêu dùng …;

- Tổ chức, hoạt động của các loại hình thương nhân ở địa bàn nông thôn;

- Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng thương mại ở địa bàn nông thôn, trong đó ưu tiên phát triển mạng lưới chợ;

- Quản lý nhà nước đối với thương mại nông thôn (công tác xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch về thương mại nông thôn; xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế chính sách về thương mại, quản lý thị trường …).

4.2. Đối tượng: Các xã thuộc 12 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, chú trọng 48 xã điểm xây dựng nông thôn mới về đích trước năm 2015.

5. Sản phẩm của dự án (tính cho mỗi bộ)

- Báo cáo tổng hợp Đề án "Phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020";

- Các biểu mẫu kèm theo;

- Các nội dung khác theo quy định của Đề án.

Số bộ sản phẩm của đề án: Theo quy định hiện hành.

6. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Sở Công thương Hà Tĩnh;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thành phố, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành và phê duyệt đề án trong quý I/2013;

- Kinh phí thực hiện: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

- Nguồn vốn: Đã được UBND tỉnh giao trong dự toán ngân sách năm 2012 của Sở Công thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT. TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2261/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2261/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2012
Ngày hiệu lực06/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2261/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2261/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt đề cương nhiệm vụ dự toán lập Đề án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2261/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt đề cương nhiệm vụ dự toán lập Đề án
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2261/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýTrần Minh Kỳ
        Ngày ban hành06/08/2012
        Ngày hiệu lực06/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2261/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt đề cương nhiệm vụ dự toán lập Đề án

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2261/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt đề cương nhiệm vụ dự toán lập Đề án

            • 06/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực