Quyết định 2262/QĐ-UBND

Quyết định 2262/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 6 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2262/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2262/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN CHO HỘ NGHÈO 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 2697/STC-NS ngày 07 tháng 11 năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 6 tháng cuối năm 2013; cụ thể như sau:

1. Tổng số kinh phí phân bổ: 1.834.920.000 đồng (một tỷ, tám trăm ba tư triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn); phân bổ cho các huyện, thành phố:

Đơn vị: đồng

STT

Huyện, thành phố

Nhu cầu kinh phí năm 2013

Đã phân bổ 6 tháng đầu năm

Kinh phí phân bổ kỳ này

01

Thành phố Đà Lạt

118.440.000

94.500.000

23.940.000

02

Thành phố Bảo Lộc

365.400.000

234.720.000

130.680.000

03

Huyện Lạc Dương

183.600.000

135.720.000

47.880.000

04

Huyện Đơn Dương

466.920.000

339.120.000

127.800.000

05

Huyện Đức Trọng

580.320.000

413.280.000

167.040.000

06

Huyện Di Linh

1.044.720.000

758.880.000

285.840.000

07

Huyện Lâm Hà

760.320.000

600.120.000

160.200.000

08

Huyện Bảo Lâm

941.040.000

644.760.000

296.280.000

09

Huyện Đam Rông

793.800.000

557.280.000

236.520.000

10

Huyện Đạ Huoai

376.380.000

314.820.000

61.560.000

11

Huyện Đạ Tẻh

512.640.000

341.280.000

171.360.000

12

Huyện Cát Tiên

445.680.000

319.860.000

125.820.000

 

Tổng cộng

6.589.260.000

4.754.340.000

1.834.920.000

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu theo công văn số 9650/BTC-NSNN ngày 24/7/2013 và văn bản số 14271/BTC-NSNN ngày 23/10/2013 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Sở Tài chính thực hiện thông báo kinh phí; đồng thời hướng dẫn cho các huyện, thành phố thực hiện thanh quyết toán kinh phí được hỗ trợ nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2262/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2262/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2262/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2262/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2262/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2262/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành11/11/2013
        Ngày hiệu lực11/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2262/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2262/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo Lâm Đồng

           • 11/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực