Quyết định 2263/QĐ-UBND

Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2015 về kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2263/QĐ-UBND kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng nông thôn Bình Dương 2010 2020 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2263/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 06 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1318/TTr-SNN ngày 05/08/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 - 2020 (dưới đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Tấn Bình - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Thành viên Ban chỉ đạo

- Ông Lê Phú Cường - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Hà Văn Út - Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Phú Hữu Minh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Lê Ngọc Hữu - Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Ao Tấn Tài - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Ông Vương Thế Hùng - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Ông Ngô Tùng Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Lê Nhật Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Hồ Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Công thương;

- Ông Hồ Quang Điệp - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Lê Hồng Quân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Trần Trọng Lâm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh;

- Ông Ngô Quang Sự - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Lê Tn Cường - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ông Nguyễn Trung Thu - Phó Giám đốc Điện lực Bình Dương;

- Bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch;

- Ông Trương Văn Sang - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương;

- Ông Lê Văn Khánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

- Và các ông, bà là Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các huyện, thị xã: Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên;

4. Mời các ông (bà) có tên sau đây tham gia Ban chỉ đạo:

- Bà Trần Thị Kim Lan - Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh;

- Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

- Ông Đỗ Ngọc Huy - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Ông Phạm Hồng Thắng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn;

- Bà Phạm Thị Nghĩa - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Ông Lê Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh tỉnh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh có nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức chỉ đạo thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về xây dựng nông thôn mới.

2. Chỉ đạo các Sở, ngành xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan về xây dựng nông thôn mới.

3. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động

1. Trưởng Ban chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên của Ban chỉ đạo;

2. Thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng cán bộ, con dấu của đơn vị đang công tác để hoàn thành nhiệm vụ được phân công trong Ban chỉ đạo;

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, tổ chức điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do ngân sách tỉnh cấp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điu 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể t ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1857/QĐ-UBND, ngày 5/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010-2020./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ, Bộ NN và PTNT;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch;
-
UBMTTQVN tỉnh BD, các đoàn th;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
web;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các ông (bà) có tên tại Điều 1;
- LĐVP (Nh, Lg), Th, TH, HCTC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2263/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2263/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực04/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2263/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2263/QĐ-UBND kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng nông thôn Bình Dương 2010 2020 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2263/QĐ-UBND kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng nông thôn Bình Dương 2010 2020 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2263/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Văn Nam
        Ngày ban hành04/09/2015
        Ngày hiệu lực04/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2263/QĐ-UBND kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng nông thôn Bình Dương 2010 2020 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2263/QĐ-UBND kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng nông thôn Bình Dương 2010 2020 2015

            • 04/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực