Quyết định 2265/QĐ-UBND

Quyết định 2265/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Quyết định 2265/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch sử dụng đất huyện Thông Nông Cao Bằng 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2265/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 31 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN THÔNG NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/NĐ-CP Luật đất đai">33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2728/TTr-STNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thông Nông với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2019: Theo Biểu 06/CH;

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019: Theo Biểu 07/CH;

3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019: Theo Biểu 08/CH;

4. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019; bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Thông Nông có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đã được phê duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thông Nông và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Thảo

 

BIỂU 06/CH: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN THÔNG NÔNG - TỈNH CAO BẰNG

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Thông Nông

Xã Cần Yên

Xã Cần Nông

Xã Vị Quang

Xã Lương Thông

Xã Đa Thông

Xã Ngọc Động

Xã Yên Sơn

Xã Lương Can

Xã Thanh Long

Xã Bình Lãng

1

Đất nông nghiệp

NNP

33.767,90

1.037,76

2.021,39

2.558,69

2.285,70

6.823,13

4.984,43

3.560,02

2.786,35

2.816,05

1.964,80

2.929,58

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.430,06

59,25

187,10

94,12

85,53

166,16

262,21

78,86

13,33

248,84

128,91

105,75

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

314,19

24,97

 

3,20

 

 

202,55

 

 

82,71

 

0,77

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

4.103,09

142,55

201,00

261,02

278,03

914,09

618,90

518,63

321,00

144,64

344,05

359,20

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

147,46

37,99

12,85

3,78

7,13

12,66

22,47

5,00

11,59

21,49

7,54

4,96

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

20.877,48

476,55

1.334,97

1.916,79

1.450,20

4.927,67

1.834,72

2.957,33

2.061,89

987,20

810,12

2.120,05

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

7.195,45

319,42

283,36

282,78

464,17

800,94

2.243,09

 

378,34

1.411,43

673,00

338,93

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

14,35

1,99

2,11

0,21

0,64

1,61

3,04

0,20

0,20

2,45

1,19

0,69

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1.082,80

91,27

117,95

84,09

51,29

164,74

169,86

110,38

49,86

112,05

72,21

59,13

2.1

Đất quốc phòng

CQP

33,32

4,09

7,68

0,10

0,05

0,30

2,33

18,77

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

0,73

0,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,45

0,38

 

 

 

 

0,08

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

544,22

30,26

57,21

54,31

31,93

77,91

76,40

59,55

40,26

44,21

46,71

25,47

2.10

Đất có di tích, lịch sử - văn hóa

DDT

4,46

1,49

2,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam, thắng cảnh

DDL

9,54

 

9,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

1,06

 

 

 

 

 

1,06

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

177,97

 

20,68

15,20

10,84

30,80

30,23

15,89

7,96

17,84

13,73

14,80

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

21,24

21,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

4,34

2,07

0,78

0,32

0,17

0,11

0,17

0,20

0,18

0,09

0,13

0,10

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DGN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

DSK

0,12

0,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

8,77

1,68

0,99

0,03

0,34

0,99

0,94

0,87

1,24

0,49

0,90

0,30

2.21

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

1,34

1,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,86

0,14

0,20

0,27

0,17

0,36

0,07

0,15

0,12

0,17

0,08

0,13

2.23

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,56

0,05

0,02

 

0,12

0,08

0,05

0,11

0,10

 

0,04

 

2.25

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

267,49

27,29

17,88

13,85

7,66

54,18

56,52

14,12

 

47,09

10,62

18,28

2.26

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

5,30

0,35

 

 

 

0,01

2,02

0,72

 

2,16

 

0,05

2.27

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,03

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

887,58

12,42

87,12

30,43

29,39

192,73

50,59

70,04

133,25

154,93

112,87

13,82

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

1.141,44

1.141,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

 

BIỂU 07/CH: KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN THÔNG NÔNG - TỈNH CAO BẰNG

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Thông Nông

Xã Cần Yên

Xã Cần Nông

Xã Vị Quang

Xã Lương Thông

Xã Đa Thông

Xã Ngọc Động

Xã Yên Sơn

Xã Lương Can

Xã Thanh Long

Xã Bình Lãng

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

21,80

0,50

2,64

2,32

0,81

4,59

2,01

3,05

2,12

2,77

0,77

0,22

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

3,31

0,18

0,71

0,16

0,18

0,04

0,58

0,16

0,05

1,10

0,05

0,10

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

0,28

0,02

 

 

 

 

0,26

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

HNK/PNN

9,81

0,05

0,97

1,53

0,30

1,31

0,65

2,50

0,64

1,48

0,26

0,12

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

1,25

0,22

0,09

 

0,08

0,10

0,16

0,22

0,34

0,04

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

6,16

0,05

0,87

 

0,25

3,14

0,13

0,17

1,09

 

0,46

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

1,27

 

 

0,63

 

 

0,49

 

 

0,15

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU 08/CH: KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN THÔNG NÔNG - TỈNH CAO BẰNG

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Thông Nông

Xã Cần Yên

Xã Cần Nông

Xã Vị Quang

Xã Lương Thông

Xã Đa Thông

Xã Ngọc Động

Xã Yên Sơn

Xã Lương Can

Xã Thanh Long

Xã Bình Lãng

1

Đất nông nghiệp

NNP

22,60

0,12

3,15

8,23

1,36

2,06

0,52

1,45

0,51

1,88

0,89

2,43

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1,94

0,01

0,61

0,11

0,07

 

0,22

 

0,01

0,90

0,01

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

0,11

0,01

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

10,52

0,05

1,58

2,62

1,04

0,55

0,07

1,34

0,01

0,83

0,02

2,41

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,77

0,01

0,09

0,48

 

0,02

0,08

0,05

 

 

0,02

0,02

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

3,34

0,05

0,87

 

0,25

1,49

0,13

0,06

0,49

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

6,03

 

 

5,02

 

 

0,02

 

 

0,15

0,84

 

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,09

 

0,01

 

 

0,08

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích, lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam, thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,09

 

0,01

 

 

0,08

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DGN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2265/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2265/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/12/2018
Ngày hiệu lực 31/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2265/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2265/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch sử dụng đất huyện Thông Nông Cao Bằng 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2265/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch sử dụng đất huyện Thông Nông Cao Bằng 2019
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2265/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cao Bằng
Người ký Nguyễn Trung Thảo
Ngày ban hành 31/12/2018
Ngày hiệu lực 31/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2265/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch sử dụng đất huyện Thông Nông Cao Bằng 2019

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2265/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch sử dụng đất huyện Thông Nông Cao Bằng 2019

  • 31/12/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/12/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực