Quyết định 2266/QĐ-UBND

Quyết định 2266/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Nội vụ áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 2266/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Quy trình thủ tục hành chính Nội vụ tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2266/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG LĨNH VỰC NỘI VỤ ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 ca Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc SNội vụ và của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Nội vụ áp dụng tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó:

Phụ lục 1: Quy trình nội bộ giải quyết thtục hành chính lĩnh vực Nội vụ áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tnh Quảng Trị.

Phụ lục 2: Quy trình nội bộ giải quyết thtục hành chính lĩnh vực Nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã căn cứ quyết định này, thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các PCT UBND t
nh;
- Lưu VT, KSTTHC, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG LĨNH VỰC NỘI VỤ ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2266/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bưc thực hiện

Thời gian chi tiết (ngày)

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

I

Lĩnh vực Tôn giáo (03 thủ tục)

 

 

 

1

Đnghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động một huyện

BNV-QTR-264894

20 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tchức/cá nhân

01 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 2

Xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, trình kết quả xử lý

15 ngày

Phòng Nội vụ

Công chức chuyên môn

Bước 2a

- Xử lý, thm định h

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Ly ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Dự tho kết quả xử lý, trình LĐ phòng

14 ngày

Phòng Nội vụ

Công chức chuyên môn

Bước 2b

Thm định kết qu, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt

01 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

2,5 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

- Chuyên viên

- Lãnh đạo VP

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

01 ngày

UBND cấp huyện

UBND cp huyện

Bước 5

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 6

Trkết quả cho tổ chức/cá nhân đại diện cho cơ sở tôn giáo.

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

2

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ stôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

BNV-QTR-264895

20 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tchức/cá nhân

01 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 2

Xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, trình kết quả xử lý

15 ngày

Phòng Nội vụ

Công chức chuyên môn

Bước 2a

- Xử lý, thm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Dự tho kết quả xử lý, trình LĐ phòng

14 ngày

Phòng Nội vụ

Công chức chuyên môn

Bước 2b

Thẩm định kết quả, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt

01 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

2,5 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

- Chuyên viên

- Lãnh đạo VP

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

01 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cp huyện

Bước 5

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân đại diện cho cơ sở tôn giáo.

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chc tại Bộ phận TN&TKQ

3

Đề nghị giảng đạo ngoài địa n phụ trách, cơ s tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

BNV-QTR-264896

20 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tổ chc/cá nhân

01 ngày

Bộ phận TN&TKQ ca UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 2

Xem xét, thm tra, xử lý hsơ, trình kết quxử lý

15 ngày

Phòng Nội vụ

Công chức chuyên môn

Bước 2a

- Xử lý, thm định h

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Ly ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Dự thảo kết quả xử lý, trình LĐ phòng

14 ngày

Phòng Nội vụ

Công chức chuyên môn

Bước 2b

Thẩm định kết quả, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt

01 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

2,5 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

- Chuyên viên

- Lãnh đạo VP

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

01 ngày

UBND cấp huyện

- Lãnh đạo UBND cp huyện

Bước 5

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân đại diện cho cơ s tôn giáo.

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

II

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng (08 thủ tục)

1

Tặng Giấy khen ca Chtịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

20 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hsơ, gửi phiếu hẹn cho t chc/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ

07 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Trình cơ quan Thường trc Hội đồng TĐ-KT

05 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2c

D tho kết quả xử lý, trình Lãnh đạo phòng thẩm định

0,5 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Thm định trình Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt

0,5 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND Cấp huyện

03 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

- Chuyên viên

- Lãnh đạo VP

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Phòng Nội vụ vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ

2 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên, Văn thư

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 7

Trkết quả cho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ ca UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

2

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thlao động tiên tiến”

BNV-QTR-264921

20 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hsơ, gửi phiếu hẹn cho tchức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 2

Xử , thẩm định hồ sơ

13 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

07 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

c 2b

Trình cơ quan Thường trực Hội đng TĐ-KT

05 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo kết quxử lý, trình Lãnh đạo phòng thẩm định

0,5 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Thm định trình Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt

0,5 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

- Chuyên viên

- Lãnh đạo VP

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, chuyn hồ sơ cho Phòng Nội vụ

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Phòng Nội vụ vào svăn bản, đóng du, chuyn kết quả cho Bộ phận TN&TKQ

2 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên, Văn thư

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 7

Trả kết qucho tổ chc/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

3

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

20 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hsơ, gửi phiếu hẹn cho tổ chức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

07 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Trình cơ quan Thường trực Hội đng TĐ-KT

05 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo kết quả xử lý, trình Lãnh đạo phòng thẩm định

0,5 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Thẩm định trình Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt

0,5 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

- Chuyên viên

- Lãnh đạo VP

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, chuyn hồ sơ cho Phòng Nội vụ

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cp huyện

Bước 5

Phòng Nội vụ vào số văn bản, đóng du, chuyển kết qucho Bộ phận TN&TKQ

2 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên, Văn thư

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 7

Trkết quả cho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

4

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

BNV-QTR-264923

20 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tchức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

07 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Trình cơ quan Thường trực Hội đồng TĐ-KT

05 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo kết quả xử lý, trình Lãnh đạo phòng thẩm định

0,5 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Thm định trình Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt

0,5 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thm định hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

- Chuyên viên

- Lãnh đạo VP

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Phòng Nội vụ vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ

2 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên, Văn thư

c 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 7

Trkết quả cho tổ chc/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

5

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tch UBND cấp huyn về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

BNV-QTR-264924

20 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tchức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2a

Xem xét, thm định hồ sơ

07 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Trình cơ quan Thường trực Hội đồng TĐ-KT

05 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo kết quả xử lý, trình Lãnh đạo phòng thẩm định

0,5 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Thm định trình Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt

0,5 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thm định hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

- Chuyên viên

- Lãnh đạo VP

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Phòng Nội vụ vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ

2 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên, Văn thư

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 7

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

6

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

BNV-QTR-264925

20 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tchức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

07 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Trình cơ quan Thường trực Hội đng TĐ-KT

05 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo kết quả xử lý, trình Lãnh đạo phòng thẩm định

0,5 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Thm định trình Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt

0,5 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

- Chuyên viên

- Lãnh đạo VP

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, chuyn hsơ cho Phòng Nội vụ

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Phòng Nội vụ vào số văn bản, đóng du, chuyển kết qucho Bộ phận TN&TKQ

2 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên, Văn thư

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 7

Trkết quả cho tổ chc/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

7

Thtục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưng đối ngoại

BNV-QTR-264926

20 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tchức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

07 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Trình cơ quan Thường trực Hội đng TĐ-KT

05 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo kết quả xử lý, trình Lãnh đạo phòng thm định

0,5 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Thm định trình Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt

0,5 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thm định hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

- Chuyên viên

- Lãnh đạo VP

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Phòng Nội vụ vào số văn bn, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ

2 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên, Văn thư

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 7

Tr kết qucho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

8

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

10 ny làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tổ chức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

5 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2a

Xem xét, thm đnh hồ sơ

02 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Trình cơ quan Thường trực Hội đồng TĐ-KT

02 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo kết quả xử lý, trình Lãnh đạo phòng thm đnh

0,5 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Thm định trình Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt

0,5 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

02 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

- Chuyên viên

- Lãnh đạo VP

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ, chuyn hsơ cho Phòng Nội vụ

1 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Phòng Nội vụ vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ

1 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên, Văn thư

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 7

Trkết quả cho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

III

Lĩnh vực Tổ chức bộ máy (02 thủ tục)

1

Thẩm định thành lập đơn vị sự nghip công lập

QTR-274626

35 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tổ chức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả xử lý

20 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ , dự tho kết quả xử lý, trình Lãnh đạo phòng thm định

18 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Thm định trình nh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

02 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thm định hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

08 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

- Lãnh đạo VP

- Chuyên viên

Bước 4

Phê duyệt hsơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

06 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Không tính

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phn TN&TKQ

2

Thẩm định tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

QTR-274627

40 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tổ chức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 2

Xử lý, thẩm định hsơ, dự thảo kết quả xử lý

25 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2a

Xem xét, thm định hồ sơ, dự thảo kết quả xử , trình Lãnh đạo phòng thẩm định

23 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Thẩm định trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

02 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

12 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

- Lãnh đạo VP

- Chuyên viên

Bước 4

Phê duyệt hsơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 6

Trkết quả cho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

IV

Lĩnh vực Hội, tổ chức phi Chính phủ (16 thủ tục)

1

Công nhận ban vận động thành lập hội

BNV-QTR-264640

30 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hsơ, gửi phiếu hẹn cho tchức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

25 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2a

Xem xét, thm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Ly ý kiến của các cơ quan liên quan

10 ngày

Các cơ quan

Chuyên viên

Bước 2c

Dự tho kết quxử lý, trình lãnh đạo Phòng xem xét

01 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Soát xét hsơ và trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

02 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định h sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt

02 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

- Lãnh đạo VP

- Chuyên viền

Bước 4

Phê duyệt hsơ và chuyển hsơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

c 6

Trkết quả cho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ

 

 

 

 

Phòng xem xét

 

 

 

Bước 2d

Soát xét hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cp huyện phê duyệt

02 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

c 3

Thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt

02 ngày

Văn phòng HDND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Trkết quả cho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

2

Thành lập Hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và hội cấp xã)

BNV-QTR-264641

30 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tchức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

25 ngày

Phòng Nội vụ

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định h

12 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Lấy ý kiến của các quan liên quan

10 ngày

Các cơ quan

Chuyên viên

Bước 2c

Dự tho kết quả xử lý, trình lãnh đạo Phòng xem xét

01 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Soát xét hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cp huyện phê duyệt

02 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ và trình nh đạo UBND cấp huyện ký duyệt

02 ngày

Văn phòng HDND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Trkết quả cho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

3

Phê duyệt điều lhội (áp dụng đối vi câu lạc bộ xã hội, xã hội nghnghiệp cấp huyện; hội cấp xã)

BNV-QTR-264642

30 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tchc/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thm định hồ sơ

 

Phòng Nội vụ

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Ly ý kiến của các quan liên quan

10 ngày

Các cơ quan

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo kết quxử lý, trình lãnh đạo Phòng xem xét

01 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Soát xét hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

02 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thm định hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt

02 ngày

Văn phòng HDND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

c 6

Tr kết quả cho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

4

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghnghiệp cấp huyện; hội cấp xã)

BNV-QTR-264643

30 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tổ chức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

25 ngày

Phòng Nội vụ

 

Bước 2a

Xem xét, thm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Lấy ý kiến của các cơ quan liên quan

10 ngày

Các cơ quan

Chuyên viên

Bước 2c

Dự tho kết quả xử lý, trình lãnh đạo Phòng xem xét

01 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Soát xét hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

02 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thm định hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt

02 ngày

Văn phòng HDND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

c 4

Phê duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Trkết quả cho tổ chc/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

5

Đổi tên Hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện; hội cấp xã)

BNV-QTR-264644

30 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tổ chức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

X lý, thm định hồ sơ

25 ngày

Phòng Nội vụ

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Ly ý kiến của các cơ quan liên quan

10 ngày

Các cơ quan

Chuyên viên

Bước 2c

Dự tho kết quả xlý, trình lãnh đạo Phòng xem xét

01 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Soát xét h sơ và trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

02 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt

02 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 4

Phê duyệt hsơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

6

Hội tự giải thể (áp dụng đi với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện; hội cấp xã)

BNV-QTR-264645

30 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tchức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

25 ngày

Phòng Nội vụ

 

Bước 2a

Xem xét, thm định hồ

12 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Lấy ý kiến của các cơ quan liên quan

10 ngày

Các cơ quan

Chuyên viên

Bước 2c

Dự tho kết qu x lý, trình lãnh đạo Phòng, xem xét

01 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Soát xét hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

02 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt

02 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ và chuyn hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Tr kết qucho tổ chc/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

7

Báo cáo tổ chc Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của Hội (áp dụng đối vi hội cấp huyện, cp xã)

QTR-274630

25 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tổ chức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

X lý, thẩm định hồ sơ

20 ngày

Phòng Nội vụ

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ

07 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Lấy ý kiến của các cơ quan liên quan

10 ngày

Các cơ quan

Chuyên viên

Bước 2c

Dự tho kết quả xlý, trình lãnh đạo Phòng xem xét

01 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Soát xét hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

02 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt

02 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

c 6

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

8

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

BNV-QTR-264647

40 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hsơ, gửi phiếu hẹn cho tchức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

24 ngày

Phòng Nội vụ

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

15 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Ly ý kiến của các cơ quan liên quan

08 ngày

Các cơ quan

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo kết quả xử lý, trình ký qua Văn phòng ND&UBND cấp huyện

01 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyn ký duyệt

08 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cp huyn

Chuyên viên

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

7 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

9

Công nhận quđủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng qun lý quỹ

BNV-QTR-264648

30 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tchức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

25 ngày

Phòng Nội vụ

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Lấy ý kiến của các cơ quan liên quan

10 ngày

Các cơ quan

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo kết quả xử lý, trình lãnh đạo Phòng xem xét

01 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Soát xét hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

02 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt

02 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ và chuyn hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết qu

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Tr kết qucho tổ chc/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

10

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng qun lý qu

BNV-QTR-264649

15 ngày làm việc

c 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho t chức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử , thẩm định hồ sơ

10 ngày

Phòng Nội vụ

 

Bước 2a

Xem xét, thm định hồ sơ

04 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Ly ý kiến của các cơ quan liên quan

04 ngày

Các cơ quan

Chuyên viên

Bước 2c

Dự tho kết quả xử lý, trình lãnh đạo Phòng xem xét

01 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Soát xét hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cp huyện phê duyệt

01 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt

02 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ và chuyn hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Trkết qucho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

11

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỳ

QTR-274631

30 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tchức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thm định hồ sơ

25 ngày

Phòng Nội vụ

 

Bước 2a

Xem xét, thm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Lấy ý kiến của các cơ quan liên quan

10 ngày

Các cơ quan

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo kết qu xlý, trình lãnh đạo Phòng xem xét

01 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Soát xét hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

02 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt

02 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

12

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điu lệ quỹ

BNV-QTR-264651

15 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tổ chức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

10 ngày

Phòng Nội vụ

 

Bước 2a

Xem xét, thm định hồ

04 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Ly ý kiến của các cơ quan liên quan

04 ngày

Các cơ quan

Chuyên viên

Bước 2c

Dự tho kết quả xử lý, trình lãnh đạo Phòng xem xét

01 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Soát xét hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cp huyện phê duyệt

01 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thm định hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt

02 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

13

Cho phép quhoạt động trlại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

BNV-QTR-264652

15 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tổ chức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyn

Công chức

Bước 2

X lý, thẩm định hồ sơ

10 ngày

Phòng Nội vụ

 

Bước 2a

Xem xét, thm định hồ sơ

04 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Lấy ý kiến của các cơ quan liên quan

04 ngày

Các cơ quan

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo kết quả xử lý, trình lãnh đạo Phòng xem xét

01 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Soát xét hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

01 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt

02 ngày

Văn phòng ND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ và chuyn hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Trkết quả cho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

14

Hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ

BNV-QTR-264653

30 ngày làm việc

c 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho tchức/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cp huyện

Công chức

Bước 2

X lý, thẩm định hồ sơ

25 ngày

Phòng Nội vụ

 

c 2a

Xem xét, thm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Lấy ý kiến của các cơ quan liên quan

10 ngày

Các cơ quan

Chuyên viên

Bước 2c

Dự tho kết quxử lý, trình lãnh đạo Phòng xem xét

01 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Soát xét hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

02 ngày

Phòng Nội vụ

lãnh đạo phòng

c 3

Thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyn ký duyệt

02 ngày

Văn phòng ND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chc/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

15

Đổi tên quỹ

BNV-QTR-264654

15 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gi phiếu hẹn cho tổ chc/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

10 ngày

Phòng Nội vụ

 

ớc 2a

Xem xét, thm định hồ sơ

04 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Ly ý kiến của các cơ quan liên quan

04 ngày

Các cơ quan

Chuyên viên

Bước 2c

Dự thảo kết quả xlý, trình lãnh đạo Phòng xem xét

01 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Soát xét hsơ và trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

01 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt

02 ngày

Văn phòng ND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ và chuyn hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Trkết quả cho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

16

Quỹ tgiải thể

BNV-QTR-264655

15 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn cho t chc/cá nhân

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

10 ngày

Phòng Nội vụ

 

Bước 2a

Xem xét, thm định h

04 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Lấy ý kiến của các cơ quan liên quan

04 ngày

Các cơ quan

Chuyên viên

Bước 2c

Dự tho kết qu xlý, trình lãnh đạo Phòng xem xét

01 ngày

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Bước 2d

Soát xét hồ sơ và trình nh đạo UBND cp huyện phê duyệt

01 ngày

Phòng Nội vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thm định hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt

02 ngày

Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 4

Phê duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

Công chức

Tổng cộng: 29 thủ tục

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG LĨNH VỰC NỘI VỤ ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2266/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thi gian giải quyết

Ni dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thi gian chi tiết (ngày)

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

I

Lĩnh vực Tôn giáo

 

 

 

1

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

BNV-QTR-264906

15 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho tổ chức/cá nhân.

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cp xã

Công chức

Bước 2

Xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, dự tho kết qugiải quyết

11 ngày

UBND cấp xã

Công chức chuyên môn

Bước 3

Phê duyệt kết quxử lý và chuyn hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

03 ngày

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp xã

c 4

Tiếp nhận kết qu

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 5

Trkết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

2

Đăng ký b sung hoạt động tín ngưỡng

BNV-QTR-264907

15 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn tr cho tổ chức/cá nhân.

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 2

Xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, dự tho kết qugiải quyết

11 ngày

UBND cấp xã

Công chức chuyên môn

Bước 3

Phê duyệt kết qu xlý và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

03 ngày

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp xã

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 5

Trả kết qu

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cp xã

Công chức

3

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

BNV-QTR-264905

20 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gi phiếu hẹn trcho tổ chức/cá nhân.

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 2

Xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, dự tho kết qugiải quyết

16 ngày

UBND cấp xã

Công chức chuyên môn

Bước 3

Phê duyệt kết quxử lý và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

03 ngày

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp xã

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cp xã

Công chức

Bước 5

Trả kết qu

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

4

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tp trung

BNV-QTR-264902

15 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho tchức/cá nhân.

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 2

Xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ dự thảo kết qugiải quyết

11 ngày

UBND cấp xã

Công chức chuyên môn

Bước 3

Phê duyệt kết quả xlý và chuyển hồ sơ cho B phn TN&TKQ

03 ngày

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp xã

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cp xã

Công chức

Bước 5

Trả kết qu

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

5

Đnghị thay đổi địa đim sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

BNV-QTR-264901

15 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trcho tổ chức/cá nhân.

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

11 ngày

UBND cấp xã

Công chức chuyên môn

Bước 3

Phê duyệt kết quả xử lý và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

03 ngày

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp xã

Bước 4

Tiếp nhận kết qu

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 5

Trả kết qu

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cp xã

Công chc

6

Đnghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

BNV-QTR-264901

20 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho tổ chức/cá nhân.

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự tho kết qu gii quyết

16 ngày

UBND cấp xã

Công chức chuyên môn

Bước 3

Phê duyệt kết quxử lý và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

03 ngày

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cp xã

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

II

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

BNV-QTR-264928

15 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho tổ chức/cá nhân.

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 2

Xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết qugiải quyết

11 ngày

UBND cấp xã

Công chức chuyên môn

Bước 3

Phê duyệt kết quxử lý và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

03 ngày

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp xã

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

2

Thtục tặng Giấy khen của Chtịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đ

BNV-QTR-264929

10 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho tchức/cá nhân.

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 2

Xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

7 ngày

UBND cấp xã

Công chức chuyên môn

Bước 3

Phê duyệt kết quxử lý và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp xã

Bước 4

Tiếp nhận kết qu

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chtịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

BNV-QTR-264930

10 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho t chc/cá nhân.

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cp xã

Công chức

Bước 2

Xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, dự tho kết quả giải quyết

7 ngày

UBND cấp xã

Công chức chuyên môn

Bước 3

Phê duyệt kết quả xử lý và chuyển hồ sơ cho B phn TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp xã

Bước 4

Tiếp nhận kết qu

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

BNV-QTR-264931

10 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho tổ chức/cá nhân.

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cp xã

Công chức

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, xlý hồ sơ, dự tho kết qu gii quyết

7 ngày

UBND cấp xã

Công chức chuyên môn

Bước 3

Phê duyệt kết quxử lý và chuyn hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp xã

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 5

Trkết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ ca UBND cấp xã

Công chức

5

Thtục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

BNV-QTR-264932

10 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn tr cho tổ chức/cá nhân.

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự tho kết qu gii quyết

7 ngày

UBND cấp xã

Công chức chuyên môn

Bước 3

Phê duyệt kết quả x lý và chuyn hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ

02 ngày

UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp xã

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Bước 5

Trkết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Công chức

Tổng cộng: 11 thủ tục

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2266/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2266/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2019
Ngày hiệu lực27/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2266/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2266/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Quy trình thủ tục hành chính Nội vụ tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2266/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Quy trình thủ tục hành chính Nội vụ tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2266/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành27/08/2019
        Ngày hiệu lực27/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2266/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Quy trình thủ tục hành chính Nội vụ tỉnh Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2266/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Quy trình thủ tục hành chính Nội vụ tỉnh Quảng Trị

            • 27/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực