Quyết định 2269/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 2269/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2269/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2269/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CỦA QUY HOẠCH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 29/2011/NĐ-CP">26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Xét công văn số 1130/CB-LS ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối về đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết lồng ghép trong báo cáo Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối là chủ đầu tư dự án, bao gồm các ông/bà có tên trong phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết lồng ghép trong báo cáo Quy hoạch nêu trên, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và gửi kết quả cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các chi phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn phí thm định theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục CBTMNLTS & NM;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CHI TIẾT LỒNG GHÉP TRONG BÁO CÁO QUY HOẠCH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 2269/QĐ-BNN-KHCN ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

H và tên

Học hàm, hc v

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Hà Chu Chử

GS.TS

Viện Kinh tế sinh thái

Chủ tịch

2

Đinh Vũ Thanh

PGS.TS

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Văn Thiết

PGS.TS

Đại học Lâm nghiệp

Ủy viên phản biện

4

Nguyễn Thị Kim Dung

TS

Viện Kinh tế Quy hoạch Thủy sản, Tổng cục Thủy sản

Ủy viên phản biện

5

Nguyễn Mạnh Hoạt

ThS

Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam

Ủy viên

6

Mai Văn Trịnh

TS

Viện Môi trường Nông nghiệp

Ủy viên

7

Lê Đức

PGS.TS

Đại học Khoa học tự nhiên Hà Ni

Ủy viên

8

Phạm Minh Thoa

ThS

Tổng cục lâm nghiệp

Ủy viên

9

Nguyễn Tiến Long

ThS

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ủy viên thư ký

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2269/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2269/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/09/2012
Ngày hiệu lực 20/09/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2269/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 2269/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2269/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2269/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành 20/09/2012
Ngày hiệu lực 20/09/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2269/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2269/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo

  • 20/09/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/09/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực