Quyết định 2269/QĐ-UBND

Quyết định 2269/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2269/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đường bộ Sở Giao thông Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2269/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/8/2010 của Chính phủ về kiểm soát các thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Ch nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 158/TTr-SGTVT ngày 27/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bị bãi b(03 thủ tục) trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình đã công bố tại Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

- Bãi bỏ 03 TTHC lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tại Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 14/3/2018; Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 25/5/2018; Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình (Có Danh mục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP B
ùi Quang Toàn;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ HCC t
nh;
- Lưu: VT + KSTT(Ng.
18b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA S GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2269/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

STT

Số hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Quyết định công bố TTHC

1

TT-HBI-280786-TT

Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Chủ tch UBND tỉnh

2

TT-HBI-280787-TT

Cấp lại biểu hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

3

TT-HBI-280788-TT

Cấp đi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2269/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2269/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2018
Ngày hiệu lực02/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2269/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2269/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đường bộ Sở Giao thông Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2269/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đường bộ Sở Giao thông Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2269/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành02/10/2018
        Ngày hiệu lực02/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2269/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đường bộ Sở Giao thông Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2269/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đường bộ Sở Giao thông Hòa Bình

            • 02/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực