Quyết định 2274/QĐ-UBND

Quyết định 2274/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt dự án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2015"

Nội dung toàn văn Quyết định 2274/QĐ-UBND 2006 Điều chỉnh bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2274/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2015”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Thông tư 05/2003/TT-BKH ngày 22/7/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn nội dung, trình tự lập, thẩm định và quản lý các dự án quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội lãnh thổ;

- Xét đề nghị của Sở Thương mại Du lịch tại Tờ trình số 83/TT-TMDL ngày 27/9/2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt dự án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2015" với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2015.

2. Cơ quan chủ dự án: Sở Thương mại Du lịch.

3. Nội dung của dự án:

3.1. Phần thứ nhất: Thực trạng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình từ khi thực hiện quy hoạch đến năm 2005.

3.2. Phần thứ hai: Định hướng phát triển cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2006- 2010 và đến năm 2015.

3.3. Phần thứ ba: Phương án điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2006- 2010 và định hướng đến năm 2015.

3.4. Phần thứ tư: Các giải pháp thực hiện và kiến nghị.

3.5. Hệ thống các phụ lục, bản đồ:

(Có phụ lục quy hoạch chi tiết huyện, Thành phố kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại Điều 1, Sở Thương mại Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện theo quy hoạch và quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao cho UBND huyện, Thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý chặt chẽ quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc phạm vi địa bàn quản lý, thực hiện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong việc quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại Du lịch, Xây dựng, Khoa học Công nghệ, Tài nguyên Môi trường, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, Thành phố; Thủ trưởng ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu, VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Đình Thạch

 

QUY HOẠCH

HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của UBND tỉnh)

STT

Tên cửa hàng

Địa chỉ cửa hàng

Trực thuộc doanh nghiệp

TEL

Cửa hàng thuộc diện

Xóa

Di dời hoặc nâng cấp

1.

CHXD Số 3n

Phố Quang Trung, PQT, TPTB

Công ty xăng dầu Thái Bình

831383

 

 

2.

CHXD Số 4

Tổ 9, Phường Tiền Phong, Phố Trần Nhân Tông, TPTB

Công ty xăng dầu

833931

 

 

3.

CHXD Số 2

Số 7 phố Lý Bôn, Thành Phố Thái Bình.

BCH QS tỉnh TB

839429

 

 

4.

CHXD Số 1

Số 27 phố Trần Nhân Tông, TP TB, Tỉnh TB

BCH QS tỉnh TB

 

 

 

5.

CHXD Tiền Phong

Tổ 11 Phường Tiền Phong, TP

Công ty Thương mại Việt Hà

 

 

 

6.

CHXD số 6

Tổ 16, Phường Bồ Xuyên Đường bao Hồ Ty Diệu, TPTB.

Công ty xăng dầu TB

740443

 

 

7.

CHXD Ngọc Thắng

Số 7, Đường Long Hưng, xã Hoàng Diệu, TP

Doanh nghiệp Ngọc Thắng

 

 

 

8.

CHXD số 1

Xóm 6, xã Hoàng Diệu, TP

Công ty xăng dầu TB

731535

 

 

9.

CH XD Minh Phương

Xóm 5, xã Hoàng Diệu, TP Thái Bình, TB

Công Ty TM Việt Hà

844156

 

 

10.

CHXD Hoàng Diệu

Số 496, Đường Long Hưng, xã Hoàng Diệu, TPTB

Cty TNHH Hoàng Diệu

730290

 

 

11.

CHXD số 7

Xóm 2, xã Hoàng Diệu, TPTB

Công ty xăng dầu TB

731534

 

 

12.

CHXD Cổng Trại tạm giam

Đường 223 (Phố Lý Bôn), Phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

Công ty Cổ phần Đại Cường

Bổ sung quy hoạch

13.

CHXD Chợ Đậu

Ngã Tư Đậu, Phường Trần Lãm, TPTB

Công ty CP vật liệu chất đốt

833945

 

 

14.

CHXD Vũ chính

Xã Vũ Chính, TPTB, TB

XN dịch vụ dầu khí Thái Bình-Xóm Đoàn kết phường Trần Lãm, TPTB

730417

 

 

15.

CHXD số 5

Số 15 Phố LTK, Phường Bồ Xuyên, TPTB, TB

Công ty xăng dầu TB

737807

 

 

16.

CHXD Trưng trắc

- Số 38 Trưng Trắc, TPTB, TB nay đổi thành: (Số 52 Hai Bà Trưng, TPTB)

Công ty xăng dầu TB (Số 52 Phố Hai Bà Trưng, TPTB, TB)

831313

 

 

17.

CHXD trạm vận tải

Phố Lý Thường Kiệt

Công ty vật liệu chất đốt

 

 

 

18.

CHXD Phúc khánh

Ngã 3 Phúc Khánh, Phường Phúc Khánh, TPTB.

Công ty vật liệu chất đốt

831795

Xóa

 

19.

CHXD bến xe TB

Phố Lý Bôn, P. Tiền Phong, TPTB, TB.

Công ty vật liệu chất đốt (31 Phố Lý Thường Kiệt, TP)

839502

Xóa

 

20.

CHXD Lạc Đạo

Phường Trần Lãm, TPTB

Công ty vật liệu chất đốt

739354

Xóa

 

21.

Quầy LTK

Km 0+800 đường 39b, P Trần Lãm, TPTB, TB

Công ty xăng dầu TB

734360

Xóa

 

22.

CHXD bờ bến sông (cầu long thực)

P Lê Hồng Phong- Thành Phố Thái Bình

Công ty xăng dầu TB (Số 52 Phố Hai Bà Trưng, TPTB, TB)

 

Xóa

 

23.

CHXD tại bến xi măng

P Bồ Xuyên – Thành phố Thái Bình

Công ty Vật liệu chất đốt TB

732442

Xóa

 

24.

CHXD công ty Hoàng Hà

Phục vụ nội bộ

Công ty Hoàng Hà

 

 

 

25.

CHXD bến xe khách

Phục vụ nội bộ

Công ty cp xe khách TB

 

 

 

Bổ sung mới:

Đoạn Cầu Hòa Bình – QL 10: Bố trí mới một (1) vị trí, khu vực Đông Hòa

Đoạn Cầu Bo cũ – QL 10: Bố trí mới một (1) vị trí, khu vực xã Hoàng Diệu

Đường 39 TPTB đi Tiền Hải: Bố trí mới một (1) vị trí tại Khu vực Cầu trắng – Vũ Chính

Khu vực xã Vũ Phúc: Bố trí mới một (1) vị trí

Đường 223, Khu vực xã Vũ Chính: Bố trí mới một (1) vị trí

Đê Vùng – LTK- LB – Trần Lãm: Bố trí mới một (1) vị trí

Xã Phú Xuân, giáp Nghĩa trang Thành phố: Bố trí mới một (1) vị trí

Tổng số: Bổ sung mới 07 vị trí

 

QUY HOẠCH

HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU HUYỆN VŨ THƯ
(Kèm theo Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của UBND tỉnh)

STT

Tên CHXD

Địa chỉ CH

Thuộc DN/địa chỉ doanh nghiệp

TEL

Cửa hàng thuộc diện

Xóa

Di dời hoặc nâng cấp

1.

Trạm Xăng dầu Quân đội

Xã Tân Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh TB

BCH QS tỉnh TB

839429

 

 

2.

CHXD Hiệp Hòa

Xóm Thành Công, thôn Đức Hiệp, xã Hiệp Hòa, VT, TB

Cty CP VTTH Vũ Thư

722127

 

 

3.

CHXD Hưng Thịnh

Tân Đệ, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư Tân Lập, Cầu Nhất, VT

DNTN xăng dầu Hưng Thịnh

825259

 

 

4.

Trạm kinh doanh số 5

Tân Lập, Cầu Nhất, VT

Xí nghiệp kỹ thuật dịch vụ dầu khí

623282

 

 

5.

CHXD Quang Hợp

Xóm 11, xã Minh Quang, h Vũ Thư (cạnh QL 10)

DN tư nhân Quang Hợp (Xóm 11, xã Minh Quang, h. Vũ Thư (cạnh QL 10)

617369

 

 

6.

CHXD số 14A

Thị Trấn Vũ Thư, Vũ Thư, TB

Công ty Xăng dầu TB liên doanh với Cty CP VTTH Vũ Thư

826701

 

 

7.

CH xăng dầu Vũ Hội

Cạnh đường 223 địa phận Xã Vũ Hội, H. Vũ Thư

Công ty xây lắp 5 (Lô số 4, đường Trần Hưng Đạo, tổ 48, P. Tiền Lãm, TPTB)

838855

 

 

8.

CHXD Duy Quỳnh

Cạnh đường 220B, Thôn Song Thủy, Xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư

DNTN Duy Quỳnh

827005

 

 

9.

CHXD ông Mợi

Thị trấn Vũ Thư

DNTN xăng Dầu Văn Mợi

Đã xây dựng nay được bổ sung qui hoạch

10.

CHXD Thái Hạc

Thái Hạc, Việt Thuận, Vũ Thư

DNTN xăng dầu Toàn Quân

Đã xây dựng nay được bổ sung qui hoạch

11.

CHXD Tân Lập

Cạnh Quốc lộ 10, thị tứ Tân Đệ, xã Tân Lập, H. Vũ Thư

Cty CP VTTH Vũ Thư

825126

Xóa

 

12.

CHXD Bắc Sơn

Xóm bắc Sơn, xã Tự Tân, Vũ Thư

DNTN xăng dầu Bắc Sơn

617178

 

 

13.

CHXD Bình An

Thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, TB

DNTN Bình An

827303

Di chuyển đến vị trí khác nhưng vẫn trong khu vực xã Nguyên Xá

14.

CHXD Dương Bắc

Xóm 8 xã Minh Lãng, Vũ Thư, TB

DNTN xăng dầu Dương Bắc

826033

 

 

15. CHXD Thái Hạc

Thái Hạc, Việt Thuận, Vũ Thư

DNTN Đạt Được

 

 

 

 

Bố trí mới:

Đường 10 mới đoạn Minh Quang đi cầu Hòa Bình: Bố trí mới hai (2) vị trí tại Khu vực Minh Khai hoặc Khu vực tân Bình

Đường 220B La Uyên đi Chù Keo: Bố trí hai (2) vị trí tại Khu vực xã Song An và khu vực xã Vũ Tiến

Đường 223 Thái Hạc đi Tịnh Xuyên: Bố trí mới hai (2) vị trí tại Khu vực Tân Hòa và Khu vực Xuân Hòa

Khu vực xã Vũ Vinh: Bố trí mới một (1) vị trí.

Khu vực Bến Tân Đệ: Bố trí mới một (1) vị trí

Khu vực Việt Hùng: Bố trí mới một (1) vị trí

Tổng số: bổ sung mới 09 vị trí

 

QUY HOẠCH

HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU HUYỆN KIẾN XƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 2274 QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của UBND tỉnh)

STT

Tên CHXD

Địa chỉ CH

Thuộc DN/địa chỉ DN

Tel

Cửa hàng thuộc diện

Xóa

Di dời, nâng cấp

1.

CHXD Vũ Ninh

Thôn Đông Hòa, xã Vũ Ninh, H. Kiến Xương

Cty TNHH Vinh Tho

822909

 

 

2.

CHXD Vũ Quí

Xóm 4, xã Vũ Quí, huyện Kiến Xương

Công ty TM mại Việt Hà

822051

 

 

3.

CHXD Quang Bình

Xóm 5, Xã Quang Bình, Kiến Xương,

DNTN Giang Biên

821820

 

 

4.

CHXD Thị trấn Kiến Xương

Số 230, Khu Cộng hòa, Thị trấn Thanh Nê, H. Kiến Xương

Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Kiến Xương

821254

 

 

5.

CHXD Thanh Nê

TT Thanh Nê, H. Kiến Xương

Công ty Thương mại Việt Hà

844158

 

 

6.

CHXD số 15

Khu Giang Đông, Thị trấn thanh Nê, KX

Công ty xăng dầu Thái Bình

 

 

 

7.

CHXD Thanh Tân

Thôn Tử tẻ, xã Thanh Tân, H. Kiến Xương

Công ty CP VTNN Kiến Xương (230 thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, TB)

821254

 

 

8.

CHXD chợ Gốc

Xã Bình Thanh, Kiến Xương

Công ty Thương mại Việt Hà

818079

 

 

9.

CHXD Hòa Bình

Km10 đường 39b, xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương

Cty CP dịch vụ cơ khí nông nghiệp Kiến Xương

821316

 

Nâng cấp

10.

CHXD Nam Cao

Thôn cao Bạt Đình, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương

Doanh nghiệp tư nhân Xuân Bình

840183

 

Nâng cấp

11.

CHXD Cống Kem

Thôn Downg Liễu III, Xã Minh Tân, KX, TB

Công ty Thương mại Việt Hà

818192

 

Nâng cấp

12.

CHXD Vũ Lạc

Thôn Kim, xã Vũ Lạc, huyện Kiến Xương, TB

Công ty TNHH Đào Ngọc

735531

Di chuyển về Vũ Ninh

13.

CHXD Quang Trung

Xóm 6 xã Quang Trung, huyện KX

Cty TNHH Vinh Tho

821851

Di dời đến vị trí khác nhưng vẫn trong khu vực xã Quang Trung

14.

CHXD Bình Nguyên

Xã Bình Nguyên, Kiến Xương

DNTN Xuân Huấn

810588

Di dời đến vị trí khác nhưng vẫn trong khu vực xã Bình Nguyên

15.

CHXD Vũ Trung

Vũ Trung, Kiến Xương

Ông Bùi Xuân Lũy

Đã xây dựng, bổ sung qui hoạch

Bổ sung mới:

Tuyến Cầu Kìm đi Thanh Tân: Bố trí mới một (1) vị trí tại khu vực xã Vũ Lạc

Khu vực xã Vũ Tây hoặc Vũ Sơn: Bố trí mới một (1) vị trí tại

Đường 222 từ Trà Giang – TT Thanh Nê – Hồng Tiến: Bố trí mới hai (2) vị trí khu vực xã Lê Lợi hoặc Hồng Thái; và Khu vực xã Đình Phùng

Đường 39 KX đi Tiền Hải: Bố trí mới hai (2) vị trí tại Khu vực xã Vũ Ninh và khu vực xã Hòa Bình

Khu vực Vũ Công: Bố trí mới một (1) vị trí

Tổng số: Bổ sung mới 07 vị trí

 

QUY HOẠCH

HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU HUYỆN TIỀN HẢI
(Kèm theo Quyết định số 2274 QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của UBND tỉnh)

STT

Tên CHXD

Địa chỉ

Thuộc DN/địa chỉ

tel

Cửa hàng thuộc diện

Xóa

Di dời, nâng cấp

1.

CHXD An Ninh

Xã An Ninh, huyện Tiền Hải

XN dịch vụ dầu khí Thái Bình

781809

 

 

2.

CHXD thị trấn Tiền Hải

Khu Tiểu Hoàng, thị trấn Tiền Hải

Công ty vật liệu xây dựng & chất đốt TB

 

 

 

3.

CHXD Văn Phẩm

Khu 4 thị trấn Tiền Hải

Doanh nghiệp Văn Phẩm

 

 

 

4.

CHXD Tây Long

Xã Tây Long, huyện Tiền Hải

Công ty vật liệu xây dựng & chất đốt TB

 

 

 

5.

CHXD Đông Long

Thôn Hưng Thịnh, xã Đông Long, TH

DNTN Quang Huy

824223

 

 

6.

CHXD Đông Minh

Thôn Minh Châu, xã Đông Minh, TH

DN Văn Phẩm

824163

 

 

7.

CHXD Nam Hưng

Thôn Lộc Trung, xã Nam Hưng, Tiền Hải

DNTN Nam Hưng

883258

 

 

8.

CHXD Nam Chính

Nam Chính, Tiền Hải

DNTN Hằng Chuân

883539

 

 

9.

CHXD Toản Hoa

Thôn Vĩnh Trà, xã Nam Trung, TH

Doanh nghiệp t nhân Toản Hoa

 

 

 

10.

CHXD số 17

Km12 Tl 221A, Xã Nam Trung, Tiền Hải

Công ty xăng dầu TB

883352

 

 

11.

CHXD DN Trường Hộ

Thôn Hướng Tân, xã Nam Hà, Tiền Hải

DNTN Trường Hộ

823169

 

 

12.

CHXD Bắc Hải

Xóm 10, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải

Công ty CP VTNN Kiến Xương

818441

 

 

 

 

13.

Phục vụ nội bộ

TT Tiền Hải, Tiền Hải

Cty gạch ốp lát Tb

823682

 

 

14.

Phục vụ nội bộ

Xã Đông lâm huyện Tiền Hải, TB

Nhà máy gạch Long hầu

781513

 

 

15.

CHXD Minh Cúc

Khu Tiểu Hoàng, TT Tiền Hải, Tiền Hải

Hộ cá thể: Phạm Ngọc Minh

823252

xóa

 

 

 

 

TB

 

 

 

 

16.

CHXD Đông Minh

Xóm 6, Thôn Hải Châu, xã Đông Minh

DN Ngô Phương

82279

Di dời đến vị trí khác nhưng vẫn trong xã Đông Minh

17.

CHXD Tô Thành Công

Khu 1, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải

DNTN Chiên Cách: Khu 1, TT Tiền Hải, TH

781723

 

Nâng cấp

18.

CHXD Đông Xuyên

Đông Xuyên, Tiền Hải

DN Đông Xuyên

 

 

Nâng cấp

19.

CHXD Nam Hà

Xóm 4, thôn Hướng Tấn, xã Nam Hà, TH

DNTN Văn Trào (Thôn Hướng Tân, xã N. Hà)

823697

 

Nâng cấp

20.

CHXD bến Trà Lý

Cảng Trà Lý, Xã Đông Quý, TH

Công ty Minh Thanh (Đông Quý, Tiền Hải)

 

 

 

21.

CHXD Nam Hồng

Xã Nam Hồng, Tiền Hải

Bà Hà

 

 

 

22.

CHXD Nam Trung

Nam Trung, Tiền Hải

DNTN Hằng Chuân

674660

 

 

Bổ sung mới:

Tuyến Thị trấn Tiền Hải đi đồng Châu: Bố trí mới hai (2) vị trí Khu vực xã Đông Lâm và khu vực Khu công nghiệp tiền Hải

Đường 221A Tây giang đi Nam Phú: Bố trí mới hai (2) vị trí tại Khu vực Tây Phong và Khu vực Nam Phú

Khu vực cửa Lân-Nam Thịnh: Bố trí mới một (1) vị trí

Khu vực Đông Hải: Bố trí mới Một (1) vị trí

Khu vực Đông Trung: Bố trí mới Một (1) vị trí

Tổng số: Bổ sung mới 07 vị trí

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY HOẠCH

HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU HUYỆN THÁI THỤY
(Kèm theo Quyết định số 2274 QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của UBND tỉnh)

STT

Tên CHXD

Địa chỉ CH

Thuộc DN/Địa DN

Tel

Cửa hàng thuộc diện

Xóa

Di dời, nâng cấp

1.

CHXD Vương Giang

Thôn Đông Hồ, xã Thụy Phong, Thái Thụy, TB

DNTN Vương Giang

855173

 

 

2.

CHXD số 19

Xóm 5, Thôn Dương Thanh, xã Thụy Dương,

Công ty xăng dầu TB

856295

 

 

3.

CHXD Chinh Lý

Xóm 1 Thụy Dương TT

DNTN Chinh Lý

856103

 

 

4.

CHXD Đông Khanh

Xóm 2, Trà Hồi, xã Thụy Bình, Thái Thụy

Doanh nghiệp tư nhân Đông Khanh

856018

 

 

5.

CHXD số 16n

Khu 8, thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, TB

Công ty xăng dầu TB +Cty CP VTTH T.Thụy

853056

 

 

6.

CHXD Thành Hưng

Số 132, Khu 6, thị trấn Diêm Điền, TT

Công ty CP Hải Hà

 

 

 

7.

CHXD Ngọc sơn

Xóm , Thụy Hà, Thái Thụy

Cty TNHH Ngọc Sơn

853380

 

 

8.

CHXD Số 20n

Xóm 4 xã Thái Thượng, Thái Thụy

Công ty xăng dầu Thái Bình

713667

 

 

9.

CHXD Kính Lan

Thôn Lục Nam, Thái Xuyên, Thái Thụy, TB

DNTN Kính Lan

854800

 

 

10.

CHXD Thái Tân

Nghĩa Hưng, Xã Thái Tân, Thái thụy, TB

DNTN Hoa Mai

854280

 

 

11.

CHXD Trung Sơn

Thôn Minh Thành; Xã Thái Tân, Thái Thụy, TB

DNTB Trung Sơn

854101

 

 

12.

CHXD Đức Tạo

Xóm 10 thôn Văn Hàn, xã Thái Hưng, T. thụy

DNTN Đức Tạo

854405

 

 

13.

CHXD Huy Hương

Ngã ba Vị Thủy xã Thái Dương, Thái Thụy

Doanh nghiệp Huy Hương

854127

 

 

14.

CHXD Tiến Thắng

Chợ Quoài, Thôn Kim Thành, xã Thái Sơn, TT

Chi nhánh DN tư nhân Tiến Thắng tại TB

 

 

 

15.

CHXD Thụy Hải

Thôn Quang Lang, Xóm 7 xã Thụy Hải, TT

DNTN Bình Lý

853089

Xóa

 

16.

CHXD Thụy Xuân

Xóm 12, thụy Xuân, TT

Công ty TM tổng hợp Mai Hồng Quang (Số 15, khu 8, TT Diêm Điền, Thái Thụy, TB)

859242

 

Nâng cấp

17.

CHXD bán lẻ đầu cầu Diêm Điền

Đầu cầu Diêm Điền

Xí nghiệp dịch vụ sản xuất hậu cần thủy sản – Cty CP Hải sản

 

 

Nâng cấp

18.

CHXD Yên Vũ (Đặng Văn Vũ)

Xóm 2, xã Thụy Phong, Thái Thụy.

DNTN xăng dầu Yên Vũ

855318

 

Nâng cấp

19.

CHXD Thái Phúc

Cống Thái Phúc

Xí nghiệp dịch vụ sản xuất kinh doanh hậu cần Thủy sản-Cty CP hải sản.

 

 

Nâng cấp

20

CHXD số 2

Thái Thịnh, Thái Thụy.

Cty CPVTTH T. Thụy (Khu 8, TT Diêm Điền, H. Thái Thụy)

 

 

Nâng cấp

21.

CHXD số 3

Thôn Phong Lẫm, Thụy phong, Thái Thụy, TB

Cty CPVTTH T. Thụy (Khu 8, TT Diêm Điền, H. Thái Thụy)

856086

 

Nâng cấp

22.

CHXD Thái Thủy

Xóm 1 xã Thái Thủy, huyện Thái Thụy, TB

Cty CP cơ khí nông nghiệp Thái Thụy

854010

 

Nâng cấp

23.

CHXD Hồng Dương

Đội 5, xã Thái Dương, huyện Thái Thụy.

DNTN Hồng Dương- xóm 4, Thái Dương, Thái Thụy

854361

 

Nâng cấp

24.

CHXD Thụy Quỳnh

Xã Thụy Quỳnh

Cty TNHH 27/7 Xuân Bắc (thôn Kha Lý, xã Thụy Quỳnh)

Đã xây dựng nay bổ sung qui hoạch

25.

CHXD Thái Đô

Xóm 5 Thái Đô

Cty Thương mại tổng hợp Mai Hồng Quang

Đã xây dựng nay bổ sung qui hoạch nhưng phải nâng cấp

26.

CHXD Cộng Lực

Khu 6, TT Diêm Điền, Thái Thụy 711678

Công ty TNHH Công Lực (Khu 8, TT Diêm Điền; Thái Thụy)

Đã xây dựng nay bổ sung qui hoạch

Bổ sung mới:

Đường 39 từ Vô Hối đi Thị trấn Diêm Điền đi Hải Phòng: Hai (2) vị trí tại Khu vực xã Thụy Liên và KV xã Hồng Quỳnh

Khu vực Thụy Ninh – Thụy Hưng bố trí mới một (1) vị trí.

Khu vực Thụy tân – Thụy An bố trí mới một (1) vị trí.

Khu vực Thụy Chính – Thụy Duyên bố trí mới một (1) vị trí.

Tổng số: Bổ sung mới 05 vị trí

 

QUY HOẠCH

HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU HUYỆN ĐÔNG HƯNG
(Kèm theo Quyết định số 2274 QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của UBND tỉnh)

STT

Tên CHXD

Địa chỉ CH

Thuộc DN/địa chỉ doanh nghiệp

Tel

Cửa hàng thuộc diện

Xóa

Di dời, nâng cấp

1.

CHXD Thăng Long

Thị trấn Thăng Long, Đông Hưng

Công ty vật liệu xây dựng & chất đốt TB (Số 30 Phố Lý Thường Kiệt, TP TB)

898102

 

 

2.

CHXD Phú Châu

Phố Tăng xã Phú Châu, Huyện Đông Hưng, TB

Công ty TNHH SX & TM Tân Thịnh Hà

851504

 

 

3.

CHXD Đông Phong

Xóm Bắc Bình, thôn Cổ Hội, Xã Đông Phong

DN Thương mại Việt Thái

852750

 

 

4.

CHXD số 8n

Khu 3, Thị Trấn Đông Hưng, Đông Hưng, TB

Công ty xăng dầu TB

851250

 

 

5.

CHXD Cty cơ khí và VTHK Đông Hưng

Xã Đông hợp, huyện Đông Hưng, TB

Công ty CP cơ khí và VTHK Đông Hưng

 

 

 

6.

CHXD số 2

Xã Đông La, huyện Đông Hưng

Công ty TM tổng hợp Hoàng Trọng (Tổng Đại lý PETEC)

 

 

 

7.

CHXD Đông Sơn

Tấn Sơn, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, TB

XN thương binh Sao Vàng Đông Hưng (Đông Sơn, Đông Hưng)

851611

 

 

8.

CHXD Đông Phong

Xã Đông Phong, Đông Hưng

Cty CP VLCĐ (30 Lý Thường Kiệt, TP)

852176

 

 

9.

CHXD Đông Tân

Xã Đông Tân, Đông Hưng

Cty CP VLCĐ (30 Lý Thường Kiêt, TP)

852176

 

 

10.

Trạm KDXD số 3 xã Đông Mỹ

Xã Đông Mỹ, huyện Đông Hưng, TB

XN dịch vụ dầu khí Thái Bình-Xóm đoàn kết, phường Trần Lãm, TPTB, TB

975182

 

 

11.

CHXD Đông Mỹ

Xã Đông Mỹ, huyện Đông Hưng, TB

Công ty Sông Vân (Xóm 5, xã Đông Mỹ, Đông Hưng)

0913291532

 

 

12.

CHXD Đông Xuân

Km78+40 QL 10, xã Đông Xuân, H. Đông Hưng

Công ty Sông Vân (Xóm 5, Xã Đông Mỹ, Đông Hưng)

732676

 

 

13.

CHXD số 1

Xóm 3, xã Đông La, huyện Đông Hưng, TB

Công ty TM tổng hợp Hoàng Trọng (Tổng Đại Lý PETEC)

851298

Xóa

 

14.

CHXD Nguyên Xá

Xóm 2, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, TB

Công ty Lam Sơn

851349

 

Nâng cấp

15.

CHXD Chợ Khôn

Chợ Khô, Thôn Đông Lâm, xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng, Thái Bình

Công ty vật liệu chất đốt (30 Lý Thường Kiệt, TP)

898033

 

Nâng cấp

16.

CHXD Cống Vực

Đồng Phú, Đông Hưng

DNTN Thủy Tân (Thôn Đồng Cống, Đồng Phú, Đông Hưng)

 

 

Nâng cấp

17.

CHXD Đông Hợp

Km74+900 QL 10, xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, TB

Công ty CP may Việt hưng

851255

 

Nâng cấp

18.

CHXD Đông La

Xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Công ty Thương mại Anh Tuấn (Đông La, Đông Hưng)

851847

 

Nâng cấp

19.

CHXD Nam Hà

Minh Tân, Đông Hưng

Cty TNHH Nam hà: 848025

Đã xây dựng nay bổ sung vào qui hoạch

Bổ sung mới

Đường 39 Ngã tư Gia Lễ đi Diêm Điền: Bố trí mới hai (2) vị trí tại khu vực Đông á và khu vực Đông Phong

Khu Vực Đông Vinh: Bố trí mới một (1) vị trí.

Khu vực Đông Giang: Bố trí mới một (1) vị trí

Khu vực Liên Giang: Bố trí mới một (1) vị trí

Khu vực Đông Cường: Bố trí mới một (1) vị trí

Tổng số: Bổ sung mới 06 vị trí

 

QUY HOẠCH

HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU HUYỆN HƯNG HÀ
(Kèm theo Quyết định số 2274 QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của UBND tỉnh)

STT

Tên CH

Địa chỉ CHXD

Thuộc DN/địa chỉ DN

Tel

Cửa hàng thuộc diện

Xóa

Di dời , nâng cấp

1.

CHXD Minh Tân

Minh Tân, Hưng Hà

DNTN Xuân Lan (Thôn Phú Lạc, Minh Tân, Hưng Hà)

 

 

 

2.

CHXD Hồng Minh

Thôn Cổ Trai, Xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà

DNTN Hồng Minh

860217

 

 

3.

CHXD số 12n

Thôn Thị an, Thị trấn Hưng Hà, Hưng Hà, TB

Công ty xăng dầu TB

861699

 

 

4.

CHXD số 13n

Thị Độc, thị trấn Hưng Hà, TB

Công ty CP vật tư tổng hợp Hưng Hà

 

 

 

5.

CHXD Phú Sơn

Thôn Kiều Thạch, xã Phú Sơn, huyện Hưng Hà

DNTNX Dầu Phú Sơn

862111

 

 

6.

CHXD Phố Lẻ

Khánh Mỹ, Xã Phúc khánh, Hưng Hà, TB

DNTNX Dầu Thế Thục

971663

 

 

7.

CHXD Số 22 (12B)

Thị trấn Hưng Hà

Công ty xăng dầu TB

 

 

 

8.

CHXD Minh Khai

Phố Mới, ngã tư La, xã Minh Khai, H. Hưng Hà

Công ty VLCĐ

861554

 

 

9.

CHXD Hoàng Yến

Trạm Chay, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà

Công ty Thương Mại Việt Hà

861268

 

 

10.

CHXD Tân Tiến

Thôn Lương Ngọc, xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà

Cty vận tải sông biển Hưng Hà (Điệp Nông)

 

 

 

11.

CHXD Minh Hòa

Thông Thanh Lãng, xã Minh Hòa, HH, TB

Cty TNHH Trung Kiên

 

 

Nâng cấp

12.

CHXD Số 2

Thị trấn Hưng Hà (TM Hưng Hà cũ)

Công ty CP vận tải hành khách Hưng Hà

 

 

Nâng cấp

13.

CHXD Thị trấn Hưng Nhân

Thị Trấn Hưng Hà, Hưng Hà, TB

Công ty CP vật tư tổng hợp Hưng Hà

861241

 

Nâng cấp

14.

CHXD Cống Rút

Nhân Phú, Hùng Dũng, Hưng Hà

DNTN Quang Hưng

 

 

Nâng cấp

15.

CHXD Đông Đô

Xã Đông Đô, huyện Hưng Hà

Công ty Tân Thịnh Hà

 

 

Nâng cấp

16.

CHXD Điệp Nông

Điệp Nông, Hưng Hà

DNTN Quang Dung (xã Điệp Nông, Hưng Hà)

Đã xây dựng nay bổ sung qui hoạch

17.

CHXD Bắc Sơn

Xã Bắc Sơn, Hưng Hà

Cty TNHH Cúc Anh 975633

Đã xây dựng nay bổ sung qui hoạch

18.

CHXD Đồng Tu (số 1)

Thị trấn Hưng Hà

Công ty CP vận tải Hưng Hà

Đã xây dựng nay bổ sung qui hoạch

Bổ sung mới:

Đường 39 Cầu Triều Dương đi Đông Hưng: bố trí mới bốn (4) vị trí tại: Khu vực đường tránh thuộc xã Phú Sơn; Khu vực Cầu Lê xã Tiến Đức; Khu vực xã Thái Phương; Khu vực Cầu Nại xã liên Hiệp

Đường 226 từ Tiến đức đi cầu Minh Hòa: Bố trí mới một (1) vị trí tại Khu vực xã Hồng An.

Đường 224: Thị trấn Quỳnh Côi – Dân Chủ - Chí Hòa Bố trí mới một (1) vị trí tại Khu vực xã Chí Hòa.

Khu vực xã Hòa Tiền: Bố trí mới một (1) vị trí.

Tổng số: Bổ sung mới 07 vị trí

 

QUY HOẠCH

HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU HUYỆN QUỲNH PHỤ
(Kèm theo Quyết định số 2274 QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của UBND tỉnh)

STT

Tên CHXD

Địa chỉ CH

Thuộc DN/địa chỉ doanh nghiệp

Tel

Cửa hàng thuộc diện

Xóa

Di dời hoặc nâng cấp

1.

CHXD Đông Hải

Xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ

XN dịch vụ dầu khí Thái Bình

550008

 

 

2.

CHXD ông Thuyên

Đông Cừ, Đông Hải, QP

DN xăng dầu Đông Hải

 

 

 

3.

CHXD Cầu Vật

Cầu Vật, xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ

Công ty CP CKNN & PTNT Quỳnh Phụ (Khu 3, TT Quỳnh Côi, QP)

865119

 

 

4.

CHXD số 9

Cạnh Ql 10, xóm 5 xã An lễ, Quỳnh Phụ

Công ty xăng dầu TB

865382

 

 

5.

CHXD Quỳnh Hương

Thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ

DN TNXD Quỳnh Hương

867165

 

 

6.

CHXD Trang Đông

Thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, H. Quỳnh Phụ

DN tư nhân Trang Đông

867731

 

 

7.

CHXD số 10

T Môi, xã An bài, huyện Quỳnh Phụ

Công ty xăng dầu Tb

867108

 

 

8.

CHXD Quỳnh Thọ

Thôn Tiên Bá, xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ

Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Quỳnh Thọ

 

 

 

9.

CHXD số 1

Khu 3 TT Q. Côi, QP

Công ty CPVTTHQPhuj

863396

 

 

10.

CHXD số 18

Khu 1A, TT. Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ

Công ty xăng dầu TB

912002

 

 

11.

CHXD Quỳnh Nguyên

Thôn Hải An, xã Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ

XNTB Sao Vàng Đông Hưng (Thôn Cổ Dũng, Đông La, Đông Hưng)

913277

 

 

12.

CHXD Quỳnh Ngọc

Xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ

DNTN Chúc Chiến

975084

 

 

13.

CHXD An Mỹ (Quy mô nhỏ)

An Mỹ QP

Ông Trần Đình Hải (xóm 3, thôn Tô Hồ, An Mỹ, (Hộ cá thể)

 

Xóa

 

14.

CHXD số 2

Ngã tư Bạt, Khu 1, TT Q. Côi, QP

Công ty CPVTTH Q Phụ

 

 

Xóa

15.

CHXD số 3

Bến Hiệp, Quỳnh Giao

Công ty CPVTTH Q Phụ

 

 

Di chuyển

16.

CHXD Quỳnh Xá (Phạm Xuân Khánh)

Xã Quỳnh Xá, Quỳnh Phụ

Hộ cá thể của Phạm Xuân Khánh

Phải Thành lập DN mới đảm bảo điều kiện về chủ thể. Nâng cấp

17.

CHXD Quỳnh Trang

Xóm 3 xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ

Công ty xây dựng Quỳnh Trang (Đường 217 xã Quỳnh Trang, QP)

863355-863884

 

Nâng cấp

18.

CHXD Trà Giang

Quỳnh Giao, QP

DN Trà giang (Quỳnh giao, QP)

 

 

Nâng cấp

19.

CHXD Ga An Mỹ

Xóm 4, Thôn Tô Đê, xã An Mỹ, QP

DNTN Xăng dầu Ga An Mỹ

867542

 

Nâng cấp

20.

CHXD Hà Minh Tuân

Đo Leo, Đồng Tiến, QP

Cty CP Sông Vân

867660

 

Nâng cấp

Bổ sung mới:

Quốc Lộ 10: Bố trí mới một (1) vị trí tại Khu vực Cầu Nghìn, xã An Bài

Đường 216 Thị trấn QC đi An Ninh đi Đồng Tiến đi Thụy Phong: Bố trí mới ba (3) vị trí tại Khu vực An Ấp, khu vực An Ninh và Khu Vực An Dục

Đường 217 Ngã Ba Đo đi TTQC đi Quỳnh Giao: Bố trí mới một (1) vị trí tại KV xã Quỳnh Hồng

Khu vực An Khê: Bố trí mới một (1) vị trí tại An Khê

Khu vực An Đồng: Bố trí mới một (1) vị trí (Công ty xăng dầu đang đầu tư)

Khu vực Quỳnh Hoàng-Quỳnh Lâm Bố trí mới một (1) vị trí tại Quỳnh Hoàng hoặc Quỳnh Lâm

Tổng số: Bổ sung mới 08 vị trí

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2274/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2274/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2006
Ngày hiệu lực16/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2274/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2274/QĐ-UBND 2006 Điều chỉnh bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2274/QĐ-UBND 2006 Điều chỉnh bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2274/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýHoàng Đình Thạch
        Ngày ban hành16/10/2006
        Ngày hiệu lực16/10/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2274/QĐ-UBND 2006 Điều chỉnh bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2274/QĐ-UBND 2006 Điều chỉnh bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu Thái Bình

            • 16/10/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/10/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực