Quyết định 228/QĐ-BTP

Quyết định 228/QĐ-BTP năm 2016 dừng thực hiện Quyết định 3705/QĐ-BTP về lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phục vụ công tác xây dựng văn bản hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Nội dung toàn văn Quyết định 228/QĐ-BTP sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng văn bản hành chính 2016


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DỪNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 3705/QĐ-BTP NGÀY 26/11/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP VỀ VIỆC LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ PHỤC VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dừng thực hiện Quyết định số 3705/QĐ-BTP ngày 26/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phục vụ công tác xây dựng văn bản hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 2. Các đơn vị dự toán chủ động sử dụng kinh phí giao tự chủ để hỗ trợ theo định mức quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị phục vụ công tác xây dựng văn bản hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Vụ KTHC.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 228/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu228/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2016
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 228/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 228/QĐ-BTP sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng văn bản hành chính 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 228/QĐ-BTP sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng văn bản hành chính 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu228/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành22/02/2016
        Ngày hiệu lực01/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 228/QĐ-BTP sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng văn bản hành chính 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 228/QĐ-BTP sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng văn bản hành chính 2016

            • 22/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực