Quyết định 2280/QĐ-UBND

Quyết định 2280/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh mức trích lãi vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi để tạo việc làm cho người sau cai nghiện tại Đề án Dạy nghề - giải quyết việc làm cho người đang cai nghiện và sau cai nghiện ma túy tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 được phê duyệt kèm theo Quyết định 3571/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2280/QĐ-UBND 2013 mức trích lãi vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2280/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC TRÍCH LÃI VAY NGUỒN VỐN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỂ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN TẠI ĐỀ ÁN DẠY NGHỀ - GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI ĐANG CAI NGHIỆN VÀ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3571/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

n c Lut Tổ chức Hội đồng nhân dân y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn c Lut sa đi, b sung mt số điu ca Lut phòng, chống ma túy năm 2008;

n c Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điu của ca Lut phòng, chống ma túy v qun lý sau cai nghin;

n cCông văn số 2608/NHCS-KHNV ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Ngân hàng Chính sách xã hi về vic chn chỉnh công tác nhn và s dụng ngun vn Kế hoạch B;

Xét đề nghị của Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố ti Công văn số 139/NHCS.HCM-KHNV ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Giám đốc S Lao động - Thương binh hội ti Công văn số 3412/SLĐTBXH-LĐ ngày 22 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Nay điu chỉnh mức trích lãi vay thu đưc từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi để to vic m cho người sau cai nghin ti điểm a, khon 3, mc IV Đề án Dy nghề - gii quyết việc làm cho người đang cai nghin và sau cai nghin ma túy ti thành phố Hồ C Minh giai đon 2011 - 2015 được phê duyt kèm theo Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2012 ca Chủ tịch y ban nhân dân thành phố, cụ th như sau:

“Mức trích lãi c th như sau: Trích 60% lãi thu được đắp chi phí quản của Ngân hàng, chi phí ủy thác, hoa hồng; 30% lập Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng, trường hợp quỹ dự phòng rủi ro được trích lập không đủ thì ngân ch thành phố cấp kinh phí đ đắp khi x lý rủi ro hoặc giảm trừ nguồn vốn cho vay; 10% lãi thu được để chi cho các cơ quan, đơn v có ln quan phối hợp công tác sàng lọc đối tưng vay vốn tim năng, giám sát và hỗ tr đối tượng vay vốn, công tác kim tra, giám sát và tổng hợp, báo cáo kết quả cho vay (Sở Lao động - Thương binh và hội quyết định phân bổ kinh phí cho các đơn vị, cá nhân tham gia thực hin).

Điu 2. Quyết định này có hiu lực k từ ngày ký. Các ni dung không đề cp vn giữ nguyên theo Đ án đưc phê duyt kèm theo Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Chủ tch y ban nhân dân thành phố.

Điu 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc S Lao động - Thương binh hội, Giám đốc S Kế hoạch Đầu tư, Giám đốc S Tài chính, Giám đốc Ngân hàng Chính sách hội chi nhánh thành phố, Chỉ huy trưởng Lực ng thanh niên xung phong thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân c qun - huyn Thủ trưởng c cơ quan, đơn vị ln quan chịu tch nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhn:
- NĐiều 3;
- B Lao đng-Thương binh và Xã hi;
- Thường trực Thành y;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- y ban MTTQ VN thành phố;
- Văn phòng Thành y;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Các S, ngành thành ph;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng VX, TCTMDV;
- Lưu:VT, (VX-TC) An.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2280/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2280/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2013
Ngày hiệu lực08/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2280/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2280/QĐ-UBND 2013 mức trích lãi vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2280/QĐ-UBND 2013 mức trích lãi vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2280/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành08/05/2013
        Ngày hiệu lực08/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2280/QĐ-UBND 2013 mức trích lãi vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2280/QĐ-UBND 2013 mức trích lãi vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi

            • 08/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực