Quyết định 2280/QĐ-UBND

Quyết định 2280/QĐ-UBND năm 2018 về liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước thuộc Thành phố và Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình điện trung áp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 2280/QĐ-UBND 2018 liên thông giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng điện Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2280/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ VÀ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017);

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng;

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội;

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1602/TTr-SCT ngày 12/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

1. Quy trình này quy định trình tự, trách nhiệm và cơ chế phối hợp liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính giữa cơ quan quản lý nhà nước thuộc Thành phố và Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình điện trung áp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Các thủ tục hành chính liên thông bao gồm:

a) Thủ tục cung cấp thông tin, điều chỉnh bổ sung công trình điện vào quy hoạch phát triển điện lực.

b) Thủ tục cung cấp thông tin, thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện.

c) Thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

d) Thủ tục cấp phép xây dựng công trình điện.

e) Thủ tục thỏa thuận đấu nối.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội; tổ chức, cá nhân tự nguyện thực hiện theo Quy trình này và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc, mục đích liên thông giải quyết thủ tục hành chính.

1. Quy trình thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính là quy trình tự nguyện; tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện.

2. Việc thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính phải bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

3. Thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính nhằm mục đích rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời tăng cường trách nhiệm phối hợp, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chất lượng trong cung cấp dịch vụ công.

Điều 4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thực hiện liên thông thủ tục hành chính

1. Sở Công Thương thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả cho Chủ đầu tư hồ sơ về: văn bản cung cấp thông tin, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực; văn bản thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là cấp giấy phép thi công đào hè đường); giấy phép xây dựng; văn bản thỏa thuận đấu nối.

2. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan, Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội theo lĩnh vực quản lý, phân cấp quản lý có trách nhiệm giải quyết hồ sơ theo quy định.

Điều 5. Hồ sơ liên thông các thủ tục hành chính

1. Chủ đầu tư lựa chọn việc nộp hồ sơ một trong các cách thức sau:

a) Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Hà Nội - 331 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

b) Chủ đầu tư scan toàn bộ hồ sơ để gửi qua Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội và nhận kết quả qua dịch vụ Bưu chính.

c) Chủ đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả qua Bưu điện.

2. Khi nộp hồ sơ, chủ đầu tư lựa chọn hình thức lấy ngay từng kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc lấy toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính khi đến thời hạn hẹn trả.

3. Thành phần hồ sơ theo danh mục thủ tục hành chính đã được công bố. Sở Công Thương cùng các Sở, ngành, UBND cấp huyện hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Điều 6. Quy trình giải quyết hồ sơ liên thông

1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc Sở Công Thương có trách nhiệm gửi các cơ quan có liên quan.

2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, các cơ quan gửi Sở Công thương văn bản thông báo đề nghị Chủ đầu tư bổ sung hoàn thiện hồ sơ (nếu có).

3. Thời gian giải quyết của các cơ quan kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, đã được bổ sung hoàn thiện (nếu có), gửi kết quả đến Sở Công thương như sau:

a) Cung cấp thông tin, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực: 05 ngày làm việc.

b) Cung cấp thông tin, thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện: Công trình nhỏ hơn 5 tuyến: 05 ngày làm việc; Công trình từ 5 tuyến trở lên: 10 ngày làm việc.

c) Cung cấp thông tin, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: 05 ngày làm việc; công trình cần phân luồng giao thông: 06 ngày làm việc.

d) Cấp phép xây dựng công trình điện: 05 ngày làm việc.

đ) Thỏa thuận đấu nối: 02 ngày làm việc.

Sau khi Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội ký văn bản Thỏa thuận đấu nối trả trực tiếp cho Chủ đầu tư, đề nghị khách hàng ký, chuyển phát nhanh lại cho Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội để gửi bản sao đến Sở Công thương lưu hồ sơ.

4. Sở Công thương tổng hợp ý kiến, trả kết quả cho Chủ đầu tư trong thời hạn 01 ngày làm việc.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

1. Sở Công thương: Chủ trì cung cấp thông tin, giải quyết bổ sung công trình điện vào Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội; Thẩm định, chủ động cập nhật các công trình điện trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội theo quy định; Đầu mối tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến các đơn vị và tổng hợp, thông báo, trả kết quả giải quyết cho Chủ đầu tư theo quy định.

2. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì cung cấp thông tin, giải quyết đồng thời thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cùng thời điểm với thủ tục cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là “Thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”); giải quyết đồng thời thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với cấp giấy phép xây dựng đối với công trình đường dây tải điện ngầm, nổi.

3. Sở Xây dựng: Chủ trì cung cấp thông tin, giải quyết song song thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình điện với các dự án khác theo quy định về cấp giấy phép xây dựng khi công trình điện là một hạng mục thuộc dự án.

4. Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Chủ trì cung cấp thông tin quy hoạch, giải quyết thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện đối với công trình điện liên quan đến hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, trừ trường hợp công trình cải tạo, nâng cấp trạm biến áp, đường dây mà không thay đổi vị trí, quy mô diện tích đất.

5. Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội: Chủ trì cung cấp thông tin quy hoạch (sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp), giải quyết song song thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện và cấp giấy phép xây dựng công trình điện xây dựng trên trong các Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo thẩm quyền được giao.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chủ trì cung cấp thông tin quy hoạch, giải quyết song song thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện và cấp giấy phép xây dựng cho công trình điện xây dựng trên địa bàn theo phân cấp, trừ các công trình thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất.

7. Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội:

- Chủ trì cung cấp thông tin, giải quyết thỏa thuận đấu nối cho khách hàng có trạm biến áp theo quy định.

- Nghiệm thu đóng điện và ký hợp đồng mua bán điện theo quy trình nội bộ: của Tổng Công ty với thời gian giải quyết không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

8. Công tác thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy công trình điện thực hiện theo Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

9. Các Sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Tổng Công ty điện lực Thành phố Hà Nội có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Công Thương thực hiện nghiêm quyết định này, đảm bảo thời hạn giải quyết nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; công bố danh mục hồ sơ giải quyết thủ tục; công khai trên cổng thông tin điện tử cơ quan.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các sở, cơ quan tương đương sở; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- VP UBND TP: CVP; PVP P.C.Công, T.V.Dũng; Các phòng: VP, KT, TKBT, TH, KSTTHC;
- Trung tâm tin học công báo;
- Lưu: VT, SCT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2280/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2280/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2018
Ngày hiệu lực11/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2280/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2280/QĐ-UBND 2018 liên thông giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng điện Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2280/QĐ-UBND 2018 liên thông giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng điện Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2280/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành11/05/2018
        Ngày hiệu lực11/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2280/QĐ-UBND 2018 liên thông giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng điện Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2280/QĐ-UBND 2018 liên thông giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng điện Hà Nội

           • 11/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực