Quyết định 2282/QĐ-UBND

Quyết định 2282/QĐ-UBND năm 2017 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2282/QĐ-UBND 2017 Điều lệ tổ chức Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2282/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS;

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030;

Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thanh toán thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng HIV;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1490/SNV-TCBC&TCPCP ngày 26 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC

Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TKCT,
TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, trụ sở

1. Tên gọi: Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi tắt là Quỹ).

2. Trụ sở: Đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ: Số 45, đường Nghĩa Long, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Mục đích và nguyên tắc hoạt động

1. Mục đích

a) Huy động các nguồn lực tài trợ nhằm hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn hoặc hỗ trợ người nhim HIV/AIDS theo ủy quyền cụ thể của tổ chức, cá nhân tài trợ.

b) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng đối với người nhiễm HIV/AIDS.

2. Nguyên tắc hoạt động

a) Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận;

b) Quỹ hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo hoặc hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS theo ủy quyền cụ thể của tổ chức, cá nhân tài trợ;

c) Phải đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Địa vị pháp lý

Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định thành lập; Quỹ là đơn vị dự toán, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng để tiếp nhận các khoản đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ các dự án, chương trình phòng, chống HIV/AIDS và các nguồn kinh phí khác có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA QUỸ

Điều 4. Chức năng của Quỹ

Quỹ có chức năng huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tài chính một cách hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các khoản hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước và hỗ trợ từ các Chương trình, dự án phòng, chống HIV/AIDS, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ hoạt động hỗ trợ của Quỹ cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Nhiệm vụ của Quỹ

1. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Quỹ và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ.

3. Tổ chức tiếp nhận các khoản đóng góp, tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; các khoản hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước và các khoản hỗ trợ từ các Chương trình, dự án phòng, chống HIV/AIDS.

4. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS và đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và định mức cho hoạt động hỗ trợ của Quỹ đã được UBND tỉnh ban hành.

5. Thực hiện các khoản tài trợ, hỗ trợ có mục đích, có đối tượng và địa chỉ cụ thể theo sự ủy quyền của các tổ chức, cá nhân tài trợ trong và ngoài nước.

6. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về kế toán - tài chính, thanh quyết toán, công khai các khoản thu, chi các nguồn tài chính của Quỹ và cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh; Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Sở Y tế giao.

Điều 6. Quyền hạn của Quỹ

1. Được vận động và tiếp nhận kinh phí từ các chương trình, dự án phòng, chống HIV/AIDS để triển khai thực hiện các hoạt động của Quỹ.

2. Được vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ bằng tiền và hiện vật từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

3. Được sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ để hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.

4. Thực hiện giám sát, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí của Quỹ; thực hiện đình chỉ, thu hồi đối với các trường hợp sử dụng kinh phí sai mục đích.

5. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA QUỸ

Điều 7. Tổ chức của Quỹ

Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm có Ban Vận động tài chính cho Quỹ và Ban Quản lý Quỹ.

Điều 8. Ban Vận động tài chính cho Quỹ

1. Cơ cấu tổ chức

Ban Vận động tài chính cho Quỹ gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo một số cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc tỉnh Bc Giang.

Khi hoạt động Ban Vận động tài chính sử dụng con dấu của Quỹ.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Ban vận động tài chính cho Quỹ có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và thông qua phương hướng, kế hoạch hoạt động vận động tài chính cho Quỹ; tổ chức thực hiện các biện pháp vận động ủng hộ Quỹ.

3. Trưởng Ban Vận động

Chịu trách nhiệm chung trong hoạt động, quyết định các chương trình, kế hoạch, các giải pháp tổ chức các hoạt động thực hiện vận động ủng hộ Quỹ.

Chỉ đạo điều hành các hoạt động chung của Ban Vận động, phân công theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Vận động và bộ phận giúp việc.

4. Phó Trưởng ban

Tham mưu, giúp Trưởng Ban điều hành, tổ chức các hoạt động thực hiện vận động ủng hộ Quỹ.

Có trách nhiệm điều hành, xử lý công việc được Trưởng ban phân công; quyết định các công việc được Trưởng ban ủy quyền.

Tổ chức phối hợp giữa các thành viên trong Ban Vận động và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh để triển khai nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của Ban Vận động tài chính.

5. Các thành viên

Phối hợp vận động, triển khai các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Vận động đối với ngành phụ trách và nhiệm vụ khác (nếu có) của ngành do Trưởng ban Vận động phân công.

Điều 9. Ban Quản lý Quỹ

1. Cơ cấu tổ chức

Ban Quản lý Quỹ gồm Giám đốc, Phó Giám đốc và bộ phận giúp việc.

- Giám đốc Ban Quản lý Quỹ do đại diện lãnh đạo Sở Y tế kiêm nhiệm và do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm.

- Phó Giám đốc Ban Quản lý Quỹ là Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Bộ phận giúp việc của Quỹ do Giám đốc Ban Quản lý quỹ quyết định thành lập và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả các khoản đóng góp, tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; các khoản hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước và các khoản hỗ trợ từ các Chương trình, dự án phòng, chống HIV/AIDS.

Thông qua kế hoạch kinh phí và báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ

Tổ chức xây dựng Quy chế chi tiêu của Quỹ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tùy theo khả năng tài chính của Quỹ, thực hiện hoạt động hỗ trợ sau khi có quyết định ban hành của UBND tỉnh.

Xây dựng dự toán, thanh quyết toán, báo cáo, công khai thu, chi các nguồn tài chính theo quy định hiện hành.

Tổ chức triển khai các hoạt động của Quỹ, các nhiệm vụ khác theo quy định.

3. Giám đốc Ban Quản lý Quỹ

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ kết quả hoạt động của Quỹ, chỉ đạo, tổ chức quản lý và triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Quỹ theo quy định và điều hành các công việc hàng ngày của Quỹ với các nội dung sau:

a) Là người đại diện pháp nhân của Quỹ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ.

b) Chịu trách nhiệm quản lý, phát triển nguồn vốn và tài sản của Quỹ theo các quy định của pháp luật.

c) Tchức điều hành, quản lý hoạt động của Quỹ, chấp hành các quy định về quản lý tài chính của Quỹ theo đúng quy định.

d) Ký các văn bản thuộc thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

e) Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình hoạt động của Quỹ với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

f) Trường hợp cần thiết, Giám đốc Ban Quản lý Quỹ ủy quyền cho Phó Giám đốc Ban Quản lý Quỹ thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Người được ủy quyền chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban Quản lý Quỹ về các công việc được ủy quyền.

g) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

4. Phó Giám đốc Ban Quản lý Quỹ

Chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Ban Quản lý Quỹ quản lý, thực hiện các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Giám đốc Ban Quản lý Quỹ theo nhu cầu công việc từng giai đoạn.

Có trách nhiệm điều hành, xử lý công việc, quyết định mọi công việc khi được Giám đốc Ban quản lý Quỹ ủy quyền.

5. Các thành viên

Giúp Ban Vận động tài chính và Ban Quản lý Quỹ theo dõi, quản lý chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Quỹ theo quy định do Giám đốc Ban Quản lý Quỹ phân công.

Chương IV

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH QUỸ

Điều 10. Nguồn thu của Quỹ

1. Các khoản đóng góp, tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ lần đầu khi mới thành lập để chi cho một số hoạt động, như: Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; chi công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ.

3. Ngân sách nhà nước cấp kinh phí hàng năm hỗ trợ phần chi phí cùng chi trả thuốc kháng HIV của người bệnh tham gia điều trị tại các cơ sở y tế của địa phương.

4. Các khoản hỗ trợ từ các dự án, Chương trình phòng, chống HIV/AIDS có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

5. Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Đối tượng và nội dung chi

1. Chi hỗ trợ cho các đối tượng nhiễm HIV/AIDS có địa chỉ cụ thể theo sự ủy quyền của tổ chức, cá nhân tài trợ.

2. Chi hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế của địa phương, bao gồm:

- Hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người nhiễm HIV/AIDS không thuộc nội dung chi trả của bảo hiểm y tế.

- Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị.

3. Chi hỗ trợ cho vợ hoặc chồng, con của người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo, về:

- Chi phí xét nghiệm HIV đối với vợ hoặc chồng và con của người nhiễm HIV/AIDS.

4. Hỗ trợ phần chi phí cùng chi trả thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV/AIDS khi tham gia điều trị tại các cơ sở y tế của địa phương.

5. Chi hỗ trợ cho các gia đình, các cơ sở y tế nhận chăm sóc và nuôi dưỡng người nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối.

6. Chi các hoạt động tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ.

7. Chi quản lý Quỹ và chi khác: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 101/2007/TT-BTC ngày 20/8/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các văn bản hiện hành.

Người bệnh thuộc đối tượng thụ hưởng của nhiều chế độ, chính sách từ các nguồn kinh phí khác nhau nhưng có cùng nội dung hỗ trợ thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Điều 12. Chế độ kế toán

1. Quỹ thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, thống kê.

2. Quỹ được mở sổ sách ghi đầy đủ danh sách các cá nhân, tổ chức đóng góp, tài trợ cho Quỹ và danh sách những đối tượng được Quỹ tài trợ.

3. Quỹ lập và gửi đầy đủ, đúng thời hạn các báo cáo tài chính theo quy định và quyết toán hàng năm cho cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Điều 13. Quy chế tài chính

Nội dung và định mức chi của các hoạt động hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS từ nguồn kinh phí của Quỹ phải thực hiện theo Quy chế chi tiêu của Quỹ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Chương V

HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Điều 14. Cơ chế hoạt động của Quỹ

Hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của Ban Quản lý Quỹ và Ban Vận động tài chính được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quy chế này.

Quỹ hoạt động theo chế độ thủ trưởng.

Điều 15. Mối quan hệ công tác

1. Quỹ chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của UBND tỉnh Bắc Giang; chịu sự kiểm soát chi tiêu thông qua Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang và các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Ban Quản lý Quỹ phối hợp với Ban Vận động tài chính và các cơ quan, tổ chức khác để vận động ủng hộ Quỹ.

3. Ban Quản lý Quỹ phối hợp với các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng các hoạt động, chương trình, đề án, dự án hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

4. Ban Quản lý Quỹ phối hợp với Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS của Trung ương phát triển chuyên môn nghiệp vụ, tài liệu chuyên môn, tổ chức điều tra nghiên cứu, đánh giá, tham gia các hội thảo tổng kết đánh giá hoạt động liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Điều 16. Chế độ báo cáo

1. Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS có trách nhiệm báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện với UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS thực hiện các chế độ báo cáo riêng theo quy định của các Nhà tài trợ cho Quỹ (nếu có).

3. Báo cáo quyết toán tài chính của Quỹ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 17. Khen thưởng

Quỹ có Sổ vàng danh dự và các hình thức khác ghi nhận công lao của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã đóng góp tin và tài sản cho Quỹ hoặc có công lao trong việc xây dựng và phát triển Quỹ.

Các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Quỹ; có thành tích trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và giúp đỡ đối với người nhim HIV/AIDS sẽ được xem xét, đề nghị tỉnh khen thưởng.

Điều 18. Kỷ luật

Việc sử dụng Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS của tỉnh sai mục đích, việc thu lợi bất chính từ nguồn thu làm thất thoát tiền, tài sản của Quỹ thì tùy theo trách nhiệm và mức độ sai phạm có thể bị kỷ luật hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc bị truy ttrước pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ được các thành viên Ban quản lý Quỹ thông qua và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 20. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ gồm 06 chương, 20 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

2. Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, Ban Quản lý Quỹ có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2282/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2282/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2282/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2282/QĐ-UBND 2017 Điều lệ tổ chức Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2282/QĐ-UBND 2017 Điều lệ tổ chức Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2282/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2282/QĐ-UBND 2017 Điều lệ tổ chức Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2282/QĐ-UBND 2017 Điều lệ tổ chức Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS Bắc Giang

           • 29/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực