Quyết định 2284/QĐ-UBND

Quyết định 2284/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 2284/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thẩm quyền tỉnh Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2284/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Trung tâm Phục vụ HCC;
- Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP12, VP11.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC NGOẠI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2284/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ

1

Thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) thuộc tỉnh Nam Định

- Nghị định 63/2010/NĐ-CP ;

- Thông tư 02/2017/TT-VPCP .

2

Thủ tục Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của cơ quan, tổ chức nước ngoài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2284/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2284/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2019
Ngày hiệu lực16/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2284/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2284/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thẩm quyền tỉnh Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2284/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thẩm quyền tỉnh Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2284/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành16/10/2019
        Ngày hiệu lực16/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2284/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thẩm quyền tỉnh Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2284/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thẩm quyền tỉnh Nam Định

            • 16/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực