Quyết định 2287/QĐ-UBND

Quyết định 2287/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trên lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 2287/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Khu kinh tế Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2287/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 07 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THTỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG TRÊN LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 87/TTr-BQL ngày 28 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 06 thủ tục hành chính không liên thông trên lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- CT, PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP KT;
- VNPT Bình Định;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG TRÊN LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

(1)

Tên thủ tục hành chính

(2)

Thời gian giải quyết

(ngày)

(3) Trình tự các bước thực hiện (ngày làm việc)

(4)

TTHC được công bố tại Quyết định của Ch tịch UBND tỉnh

(3A)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

(Bước 1: Tiếp nhận h sơ)

(3B)

Cơ quan chuyên môn

(Bưc 2: Xử lý hồ sơ)

(3C)

Lãnh đạo cơ quan

 (Bước 3: Ký duyệt)

(3D)

Cơ quan chuyên môn

(Bước 4: Vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)

1

Gửi Thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

15

1/2 ngày

Phòng Quản lý doanh nghiệp: 13,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 4 giờ;

2. Chuyên viên xử lý: 13 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 4 giờ.

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 02/5/2018

2

Đăng ký nội quy lao động

07

1/2 ngày

Phòng Quản lý doanh nghiệp: 5,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 2 giờ;

2. Chuyên viên xử lý: 05 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 2 giờ.

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 2250/QĐ- UBND ngày 02/7/2019

3

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

05

1/2 ngày

Phòng Quản lý doanh nghiệp: 3,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 2 giờ;

2. Chuyên viên xử lý: 03 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 2 giờ

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 2250/QĐ- UBND ngày 02/7/2019

4

Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động

03

02 giờ

Phòng Quản lý doanh nghiệp: 02 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 2 giờ;

2. Chuyên viên xử lý: 1,5 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 2 giờ.

1/2 ngày

02 giờ

Quyết định số 2250/QĐ- UBND ngày 02/7/2019

5

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

05

1/2 ngày

Phòng Quản lý doanh nghiệp: 3,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 2 giờ;

2. Chuyên viên xử lý: 03 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 2 giờ

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 2250/QĐ- UBND ngày 02/7/2019

6

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

03

02 giờ làm việc

Phòng Quản lý doanh nghiệp: 02 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 2 giờ;

2. Chuyên viên xử lý: 1,5 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 2 giờ.

1/2 ngày

02 giờ làm việc

Quyết định số 2250/QĐ- UBND ngày 02/7/2019

Tổng cộng: 06 TTHC.

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2287/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2287/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2019
Ngày hiệu lực04/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2287/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2287/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Khu kinh tế Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2287/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Khu kinh tế Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2287/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành04/07/2019
        Ngày hiệu lực04/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2287/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Khu kinh tế Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2287/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Khu kinh tế Bình Định

            • 04/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực