Quyết định 2287/QĐ-UBND

Quyết định 2287/QĐ-UBND năm 2016 về phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2287/QĐ-UBND ủy quyền quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công tỉnh Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2287/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO TỈNH QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 97/TTr-KHĐT-XDTĐ ngày 17/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Phân cấp Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc quyết định phê duyệt dự án đầu tư công do cơ quan cấp huyện làm chủ đầu có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng đối với dự án có cấu phần xây dựng và dự án không có cấu phần xây dựng.

2. y quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định phê duyệt dự án đầu tư công do cơ quan cấp tỉnh làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng đối với các dự án không có cấu phần xây dựng.

3. y quyền Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt dự toán, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các dự do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Lãnh đạo, CV VP, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2287/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2287/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2016
Ngày hiệu lực20/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2287/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2287/QĐ-UBND ủy quyền quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công tỉnh Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2287/QĐ-UBND ủy quyền quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công tỉnh Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2287/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành20/10/2016
        Ngày hiệu lực20/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2287/QĐ-UBND ủy quyền quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công tỉnh Lâm Đồng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2287/QĐ-UBND ủy quyền quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công tỉnh Lâm Đồng 2016

            • 20/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực