Quyết định 2287/QĐ-UBND

Quyết định 2287/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2287/QĐ-UBND xã hội hóa giáo dục y tế văn hóa thể thao môi trường Tiền Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2287QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI XÃ HỘI HÓA TRONG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG VÀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1146/SKHĐT-KTXH ngày 14/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 kèm theo Quyết định này (sau đây gọi chung là Danh mục).

Điều 2. Giao Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tổ chức công bố Danh mục dự án; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức mời gọi đầu tư theo đúng quy định; định kỳ hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình xúc tiến các dự án thuộc Danh mục, kiến nghị bổ sung hoặc điều chỉnh Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, các PVP, các phòng NC;
- Lưu: VT, ĐTXD (Nam), VHXH(Ngọc).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

DANH MỤC

DỰ ÁN KÊU GỌI XÃ HỘI HÓA TRONG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG VÀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên dự án/công trình

Địa điểm xây dựng

Nhu cầu sử dụng đất (m2)

Vốn đầu tư dự kiến (tỷ đồng)

Sự cần thiết đầu tư

Tình trạng đất

Tổng số

Ngân sách nhà nước

Huy động xã hội hóa

 

TỔNG CỘNG:

 

2,402,424

8,675

1,666

7,009

 

 

I

LĨNH VỰC GIÁO DỤC

 

812,925

802

0

802

 

 

*

Huyện Cái Bè

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường Tiểu học tư thục bán trú Hậu Mỹ Bắc A

ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A

2,000

7

 

7

Phát triển hệ thống giáo dục địa phương

Đất của đơn vị xã hội hóa

2

Trường Tiểu học tư thục bán trú Mỹ Đức Tây

ấp Mỹ An, xã Mỹ Đức Tây

2,000

7

 

7

Phát triển hệ thống giáo dục địa phương

Đất của đơn vị xã hội hóa

*

Huyện Cai Lậy

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường Mầm non tư thục Bình Phú

ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú

10,000

20

 

20

Phát triển hệ thống giáo dục địa phương

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

*

Huyện Tân Phước

 

 

 

 

 

 

 

4

Trường Mầm non Thị Trấn Mỹ Phước

Thị trấn Mỹ Phước

10,000

20

 

20

Phát triển hệ thống giáo dục địa phương

Đất của đơn vị xã hội hóa

5

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật miền nam

ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Phước

100,000

100

 

100

Phát triển mạng lưới đào tạo

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

6

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

ấp Tân Lợi, xã Tân Hòa Thành

600,000

300

 

300

Phát triển mạng lưới đào tạo

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

*

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

 

 

 

7

Trường Mầm non Bàn Long

Ấp Long Thành A, xã Bàn Long

3,000

20

 

20

Phát triển hệ thống giáo dục địa phương

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

8

Trường Mầm non Song Thuận

Ấp Tây Hòa, Song Thuận

3,000

20

 

20

Phát triển hệ thống giáo dục địa phương

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

9

Trường Mầm non -Tiểu học tư thục Tân Hương

xã Tân Hương

10,000

30

 

30

Phát triển hệ thống giáo dục địa phương

Đất của đơn vị xã hội hóa

*

Huyện Chợ Gạo

 

 

 

 

 

 

 

10

Trường Mầm non tư thục Long Thạnh Hưng

xã Long Bình Điền

10,000

20

 

20

Phát triển hệ thống giáo dục địa phương

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

*

Huyện Gò Công Tây

 

 

 

 

 

 

 

11

Trường Mầm non Tư thục

Ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì

5,000

13

 

13

Phát triển hệ thống giáo dục địa phương

Đất công

*

Thị xã Gò Công

 

 

 

 

 

 

 

12

Trường Mầm non tư thục TX Gò Công

Phường 1

2,435

40

 

40

Phát triển hệ thống giáo dục địa phương

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

13

Trường Mầm non tiểu học liên thông chất lượng cao

xã Tân Trung

15,000

45

 

45

Phát triển hệ thống giáo dục địa phương

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

14

Trường Tiểu học chất lượng cao

Phường 5

4,755

40

 

40

Phát triển hệ thống giáo dục địa phương

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

15

Trường Tiểu học bán trú thị xã Gò Công

Khu phố 1, phường 2

1,300

20

 

20

Phát triển hệ thống giáo dục địa phương

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

*

Thị xã Cai Lậy

 

 

 

 

 

 

 

16

Trường Mầm non tư thục Nhị Mỹ

ấp Mỹ cần, xã Nhị Mỹ,

10,000

20

 

20

Phát triển hệ thống giáo dục địa phương

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

17

Trường Mầm non Tư thục trung tâm thị xã Cai Lậy

Phường 1

3,000

10

 

10

Phát triển hệ thống giáo dục địa phương

Đất của đơn vị xã hội hóa

*

Thành phố Mỹ Tho

 

 

 

 

 

 

 

18

Trường Mầm non Tư thục Cá Vàng

107 Trần Nguyên Hãn, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong

1,100

10

 

10

Phát triển hệ thống giáo dục địa phương

Đất của đơn vị xã hội hóa

19

Trường Mầm non Tư thục Tuổi Xanh

66 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 4

335

10

 

10

Phát triển hệ thống giáo dục địa phương

Đất công

20

Trường THCS-THPT chất lượng cao

TP. Mỹ Tho

20,000

50

 

50

Phát triển hệ thống giáo dục địa phương

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

II

LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

 

17,500

100

0

100

 

 

*

Huyện Cái Bè

 

 

 

 

 

 

 

21

Trung tâm Dạy nghề Hậu Mỹ Bắc A

xã Hậu Mỹ Bắc A

2,500

20

 

20

Phát triển mạng lưới đào tạo nghề

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

*

Huyện Cai Lậy

 

 

 

 

 

 

 

22

Trung tâm Dạy nghề Long Trung

xã Long Trung

2,500

20

 

20

Phát triển mạng lưới đào tạo nghề

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

*

Huyện Gò Công Đông

 

 

 

 

 

 

 

23

Trung tâm Dạy nghề Tăng Hòa

xã Tăng Hòa

2,500

20

 

20

Phát triển mạng lưới đào tạo nghề

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

*

Thị xã Gò Công

 

 

 

 

 

 

 

24

Trường Trung cấp nghề Bình Đông

xã Bình Đông

5,000

20

 

20

Phát triển mạng lưới đào tạo nghề

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

25

Trường Trung cấp nghề Bình Xuân

xã Bình Xuân

5,000

20

 

20

Phát triển mạng lưới đào tạo nghề

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

III

LĨNH VỰC Y TẾ

 

206,700

2,490

1,010

1,480

 

 

*

Huyện Tân Phú Đông

 

 

 

 

 

 

 

26

Phòng khám đa khoa Tân Thới

xã Tân Thới

3,000

20

 

20

Phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

*

Thị xã Gò Công

 

 

 

 

 

 

 

27

Bệnh viện đa khoa thị xã Gò Công

Phường 2

10,000

100

 

100

Phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

*

Thành phố Mỹ Tho

 

 

 

 

 

 

 

28

Máy gia tốc tuyến tính và máy xạ trị ung thư

Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

 

25

10

15

Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân

 

29

Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang 1000 giường

xã Phước Thạnh

193,700

2,345

1,000

1,345

Đáp ứng nhu cầu KCB

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

IV

LĨNH VỰC VĂN HÓA

 

278,500

411

85

326

 

 

*

Huyện Cái Bè

 

 

 

 

 

 

 

30

Khu văn hóa đa năng ngoài công lập

Thị trấn Cái Bè

6,500

4

 

4

Đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho các cháu thiếu nhi

Đất của đơn vị xã hội hóa

*

Huyện Tân Phước

 

 

 

 

 

 

 

31

Nhà văn hóa xã Hưng Thạnh

ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh

2,500

5

 

5

Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của địa phương

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

32

Nhà văn hóa xã Mỹ Phước

ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Phước

2,500

5

 

5

Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của địa phương

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

33

Nhà văn hóa xã Tân Hòa Tây

ấp Tân Hưng Tây, xã Tân Hòa Tây

2,500

5

 

5

Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của địa phương

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

34

Nhà văn hóa xã Phước Lập

ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập

2,500

5

 

5

Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của địa phương

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

*

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

 

 

 

35

Khu văn hóa thiếu nhi

ấp Vĩnh Thạnh xã Vĩnh Kim

500

1

 

1

Đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho các cháu thiếu nhi

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

36

Trung tâm văn hóa xã Long Định

ấp Mới, xã Long Định

2,500

10

 

10

Nhu cầu vui chơi, giải trí

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

37

Trung tâm văn hóa xã Vĩnh Kim

ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim

2,500

10

 

10

Nhu cầu vui chơi, giải trí

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

38

Trung tâm văn hóa xã Tam Hiệp

ấp 1, xã Tam Hiệp

2,500

10

 

10

Nhu cầu vui chơi, giải trí

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

39

Trung tâm văn hóa xã Dưỡng Điềm

ấp Bình, xã Dưỡng Điềm

2,500

10

 

10

Nhu cầu vui chơi, giải trí

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

40

Trung tâm văn hóa xã Tân Lý Tây

ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây

2,500

10

 

10

Nhu cầu vui chơi, giải trí

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

*

Huyện Tân Phú Đông

 

 

 

 

 

 

 

41

Khu văn hóa thiếu nhi huyện

xã Phú Thạnh

20,000

50

 

50

Phục vụ vui chơi, giải trí cho các cháu thiếu nhi

Đất đã có quy hoạch chưa thực hiện GPMB

*

Huyện Gò Công Đông

 

 

 

 

 

 

 

42

Nhà sách văn hóa

Thị trấn Tân Hòa

1,000

2

 

2

Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của địa phương

Đất của đơn vị xã hội hóa

43

Nhà sách văn hóa xã Tân Tây

xã Tân Tây

1,000

2

 

2

Nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

44

Nhà sách văn hóa thị trấn Vàm Láng

Thị trấn Vàm Láng

1,000

2

 

2

Nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

*

Thị xã Cai Lậy

 

 

 

 

 

 

 

45

Khu văn hóa thiếu nhi trung tâm văn hóa thị xã

Phường 4

2,000

10

 

10

Nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân

Đất công

46

Trung tâm văn hóa xã Mỹ Phước Tây

xã Mỹ Phước Tây

2,000

15

 

15

Nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân

Đất công

47

Trung tâm văn hóa xã Nhị Quý

xã Nhị Quý

2,000

15

 

15

Nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân

Đất công

48

Trung tâm văn hóa xã Phú Quý

xã Phú Quý

2,000

15

 

15

Nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân

Đất công

49

Trung tâm văn hóa xã Long Khánh

xã Long Khánh

2,000

15

 

15

Nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân

Đất công

50

Trung tâm văn hóa phường Nhị Mỹ

phường Nhị My

2,000

15

 

15

Nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân

Đất công

*

Thị xã Gò Công

 

 

 

 

 

 

 

51

Làng nghề tủ thờ

xã Tân Trung

10,000

5

 

5

Bảo tồn nghề truyền thống của địa phương

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

*

Thành phố Mỹ Tho

 

 

 

 

 

 

 

52

Xây dựng rạp chiếu phim kết hợp kinh doanh dịch vụ văn hóa khác

Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 3

2,000

50

20

30

Phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

53

Xây dựng cụm văn hóa, thể thao liên hợp phía Tây

ấp 1, xã Trung An

60,000

60

40

20

Phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

54

Nhà hát thành phố

Phường 1

2,000

10

 

10

Đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân

Đất đã có quy hoạch chưa thực hiện GPMB

55

Khu vui chơi giải trí xã Phước Thạnh

xã Phước Thạnh

100,000

30

 

30

Đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân

Đất đã có quy hoạch chưa thực hiện GPMB

56

Xây dựng cụm văn hóa, thể thao liên hợp phía Bắc

ấp 1, xã Đạo Thạnh

40,000

40

25

15

Phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

V

LĨNH VỰC THỂ THAO

 

205,499

343

71

272

 

 

*

Huyện Cái Bè

 

 

 

 

 

 

 

57

Hai sân bóng đá mini cỏ nhân tạo

Khu II - Thị trấn Cái Bè

2,000

4

 

4

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

58

Hai sân quần vợt

Khu II - Thị trấn Cái Bè

2,000

4

 

4

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

59

Hồ bơi thi đấu

Khu II - Thị trấn Cái Bè

1,500

18

 

18

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

*

Huyện Tân Phước

 

 

 

 

 

 

 

60

Sân bóng đá xã Mỹ Phước

ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Phước

15,000

10

 

10

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

61

Sân bóng đá xã Phước Lập

ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập

15,000

10

 

10

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

62

Hồ bơi thị trấn Mỹ Phước

Thị trấn Mỹ Phước

5,000

5

 

5

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

*

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

 

 

 

63

Sân bóng mini tổng hợp

Ấp Bình Thới, xã Bình Trưng

1,000

2

 

2

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

64

Khu thể thao xã Long Định

ấp Mới, xã Long Định

1,100

4

 

4

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

65

Khu thể thao xã Vĩnh Kim

ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim

1,100

4

 

4

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

66

Khu thể thao xã Tam Hiệp

ấp 1, xã Tam Hiệp

1,100

4

 

4

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

67

Khu thể thao xã Long Hưng

ấp Long Bình A, xã Long Hưng

1,100

4

 

4

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

68

Khu thể thao xã Tân Lý Tây

ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây

1,100

4

 

4

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

69

Đầu tư xây dựng sân bóng đá mini

Khu tái định cư Tân Hương

14,990

9

 

9

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất công

*

Huyện Tân Phú Đông

 

 

 

 

 

 

 

70

Nhà thi đấu đa năng

xã Phú Thạnh

3,500

5

 

5

Tổ chức thi đấu giải

Đất đã có quy hoạch chưa thực hiện GPMB

71

Sân bóng đá Phú Thạnh

xã Phú Thạnh

12,000

10

 

10

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất đã có quy hoạch chưa thực hiện GPMB

*

Huyện Gò Công Tây

 

 

 

 

 

 

 

72

Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo

ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì

5,993

3

 

3

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

73

Bốn sân bóng đá cỏ nhân tạo

thị trấn Vĩnh Bình

6,000

6

 

6

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất công

74

Bốn sân tennis

thị trấn Vĩnh Bình

10,000

10

 

10

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

75

Hồ bơi

thị trấn Vĩnh Bình

1,000

6

 

6

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

*

Huyện Gò Công Đông

 

 

 

 

 

 

 

76

Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo

Thị trấn Vàm Láng

1,600

2

 

2

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

77

Hồ bơi

Thị trấn Tân Hòa

1,000

6

 

6

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

78

Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo

xã Tân Thành

1,600

2

 

2

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

79

Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo

xã Tân Phước

1,600

2

 

2

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

80

Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo

xã Gia Thuận

1,600

2

 

2

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

81

Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo

xã Bình Ân

1,600

2

 

2

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

82

Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo

xã Tân Điền

1,600

2

 

2

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

83

Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo

xã Tân Thành

1,600

2

 

2

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

84

Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo

xã Bình Nghị

1,600

2

 

2

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

85

Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo

xã Phước Trung

1,600

2

 

2

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

86

Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo

xã Tăng Hòa

1,600

2

 

2

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

87

Hồ bơi

Thị trấn Vàm Láng

1,000

6

 

6

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

88

Hồ bơi

xã Tân Tây

1,000

6

 

6

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất của đơn vị xã hội hóa

*

Thị xã Gò Công

 

 

 

 

 

 

 

89

Sân vận động thị xã Gò Công (hạng mục hồ bơi, nhà thi đấu, sân quần vợt...)

xã Long Hưng

1,600

20

 

20

Tổ chức thi đấu giải

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

90

Sân bóng đá xã Tân Trung

xã Tân Trung

1,600

7

 

7

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

91

Sân bóng đá xã Bình Đông

xã Bình Đông

1,600

7

 

7

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

92

Sân bóng đá xã Bình Xuân

xã Bình Xuân

1,600

7

 

7

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất đã có quy hoạch chưa thực hiện GPMB

*

Thị xã Cai Lậy

 

 

 

 

 

 

 

93

Nhà tập luyện thể thao trung tâm văn hóa thị xã Cai Lậy

Phường 4

3,000

15

 

15

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất công

*

Thành phố Mỹ Tho

 

 

 

 

 

 

 

94

Sửa chữa, xây dựng CLB bóng bàn thành khu thể thao

Đường Lãnh Binh Cẩn, Phường 1

511

2

1

1

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất công

95

Khu liên hợp thể thao dưới nước

Phường 6

50,000

100

50

50

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất đã có quy hoạch chưa thực hiện GPMB

96

Nâng cấp xây dựng hoàn chỉnh khu thể thao phía Đông (sân bóng đá, sân điền kinh, hồ bơi… sân luyện tập ngoài trời)

ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh

26,105

30

20

10

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân

Đất công

VI

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

 

880,500

4,521

500

4,021

 

 

*

Huyện Cái Bè

 

 

 

 

 

 

 

97

Nhà máy xử lý rác Cái Bè (đốt rác)

H. Cái Bè

500

80

 

80

Xử lý rác thải bảo vệ môi trường

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

*

Huyện Tân Phước

 

 

 

 

 

 

 

98

Khu xử lý chất thải rắn ở phía Tây

ấp Mỹ Trường, xã Mỹ Phước

150,000

327

 

327

Xử lý rác thải bảo vệ môi trường

Đất công

*

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

 

 

 

99

Công viên nghĩa trang (nhà hỏa táng)

ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông

100,000

70

 

70

Góp phần bảo vệ môi trường

Đất công

*

Huyện Tân Phú Đông

 

 

 

 

 

 

 

100

Xây dựng bãi rác tập trung huyện Tân Phú Đông giai đoạn 1

ấp Lý Hoàng 1 và ấp Bà Tiên 2, xã Phú Đông

50,000

40

 

40

Xử lý rác thải bảo vệ môi trường

Đất công

101

Xây dựng bãi rác tập trung huyện Tân Phú Đông giai đoạn 2

xã Phú Đông

50,000

60

 

60

Xử lý rác thải bảo vệ môi trường

Đất công

*

Huyện Gò Công Tây

 

 

 

 

 

 

 

102

Thu gom và xử lý rác xã Long Bình

xã Long Bình

20,000

5

 

5

 

Đất công

103

Nhà hỏa táng xã Long Bình

xã Long Bình

10,000

25

 

25

 

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

*

Thị xã Cai Lậy

 

 

 

 

 

 

 

104

Nhà máy xử lý nước thải trung tâm thị xã Cai Lậy

Phường 1

5,000

50

 

50

Xử lý nước thải bảo vệ môi trường

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

*

Thị xã Gò Công

 

 

 

 

 

 

 

105

Nhà máy xử lý nước thải Gò Công

xã Long Hưng

10,000

85

 

85

Xử lý nước thải bảo vệ môi trường

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

*

Thành phố Mỹ Tho

 

 

 

 

 

 

 

106

Nhà máy xử lý nước thải CCN - TTCN Tân Mỹ Chánh

Cụm công nghiệp, xã Tân Mỹ Chánh

5,000

40

 

40

Xử lý nước thải bảo vệ môi trường

Đất công

107

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Mỹ Tho

xã Mỹ Phong

480,000

2,560

 

2,560

Xử lý nước thải bảo vệ môi trường

Đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện GPMB

*

Toàn tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

108

Hệ thống xử lý chất thải y tế

Các bệnh viện và phòng khám đa khoa

 

1,000

500

500

Xử lý rác thải bảo vệ môi trường

Đất công

109

Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

toàn tỉnh

 

179

 

179

Phát triển hệ thống quan trắc

 

VII

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

 

800

8

 

8

 

 

*

Thành phố Mỹ Tho

 

 

 

 

 

 

 

110

Văn phòng giám định xây dựng

TP.Mỹ Tho

200

2

 

2

Phát triển hệ thống giám định của địa phương

Đất của đơn vị xã hội hóa

111

Văn phòng giám định tài chính - kế toán

TP.Mỹ Tho

200

2

 

2

Phát triển hệ thống giám định của địa phương

Đất của đơn vị xã hội hóa

*

Thị xã Cai Lậy

 

 

 

 

 

 

 

112

Văn phòng giám định xây dựng

thị xã Cai Lậy

200

2

 

2

Phát triển hệ thống giám định của địa phương

Đất của đơn vị xã hội hóa

113

Văn phòng giám định tài chính - kế toán

thị xã Cai Lậy

200

2

 

2

Phát triển hệ thống giám định của địa phương

Đất của đơn vị xã hội hóa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2287/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2287/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực04/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2287/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2287/QĐ-UBND xã hội hóa giáo dục y tế văn hóa thể thao môi trường Tiền Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2287/QĐ-UBND xã hội hóa giáo dục y tế văn hóa thể thao môi trường Tiền Giang 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2287/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành04/09/2015
        Ngày hiệu lực04/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2287/QĐ-UBND xã hội hóa giáo dục y tế văn hóa thể thao môi trường Tiền Giang 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2287/QĐ-UBND xã hội hóa giáo dục y tế văn hóa thể thao môi trường Tiền Giang 2015

            • 04/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực