Quyết định 2288/QĐ-UBND

Quyết định 2288/QĐ-UBND năm 2017 về cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Cam Phù Yên" cho sản phẩm cam của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2288/QĐ-UBND 2017 cho phép sử dụng địa danh tương ứng với sản phẩm Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2288/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP SỬ DỤNG ĐỊA DANH VÀ XÁC NHẬN BẢN ĐỒ KHU VỰC ĐỊA LÝ TƯƠNG ỨNG VỚI SẢN PHẨM MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “CAM PHÙ YÊN” CHO SẢN PHẨM CAM CỦA HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 103/2006/NĐ-CP">01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/2/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 712/TTr -KHCN ngày 14/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép UBND huyện Phù Yên sử dụng địa danh “Phù Yên” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm quả cam của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với vùng sản xuất cam tập trung tại huyện Phù Yên.

Điều 2. UBND huyện Phù Yên có trách nhiệm sử dụng đúng tên địa danh “Phù Yên” để xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu sản phẩm “Cam Phù Yên” cho cộng đồng những người sản xuất, kinh doanh cam trên địa bàn huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Phù Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (th/h);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, VX.SN
13b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2288/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2288/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/08/2017
Ngày hiệu lực 23/08/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2288/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2288/QĐ-UBND 2017 cho phép sử dụng địa danh tương ứng với sản phẩm Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2288/QĐ-UBND 2017 cho phép sử dụng địa danh tương ứng với sản phẩm Sơn La
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2288/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sơn La
Người ký Lò Minh Hùng
Ngày ban hành 23/08/2017
Ngày hiệu lực 23/08/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2288/QĐ-UBND 2017 cho phép sử dụng địa danh tương ứng với sản phẩm Sơn La

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2288/QĐ-UBND 2017 cho phép sử dụng địa danh tương ứng với sản phẩm Sơn La

  • 23/08/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/08/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực