Quyết định 2290/QĐ-UBND

Quyết định 2290/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh mức thu phí, lệ phí thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2290/QĐ-UBND 2017 mức thu lệ phí thủ tục hành chính Đường bộ Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2290/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 184/TTr-SGTVT ngày 08/11/2017 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí, lệ phí đối với tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ công phục vụ công việc quản lý nhà nước tại 20 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (được công b tại Quyết định s 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình).

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VP Chính phủ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, Thông tin và Truyền thông;
- Chánh VP, Phó CVP Bùi Quang Toàn;
- C
ng Thông tin điện tử tnh;
- Trung tâm TH&CB;
- Trung tâm HCC t
nh;
- Lưu: VT, KSTT (Ng.20b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2290/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND Hòa Bình)

STT

Mã số TTHC

Tên TTHC

Nội dung điều chỉnh

Văn bản QPPL quy định việc sửa đổi TTHC

Ghi chú

Cách thức thực hiện

Phí lệ phí

1

TT-HBI-280779-TT

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình.

Không có

Thông tư số 188/2016/T T-BTC ngày 008/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

2

TT-HBI-280782-TT

Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tnh Hòa Bình.

Không có

3

TT-HBI-280783-TT

Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tnh Hòa Bình

Không có

4

TT-HBI-280784-TT

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tnh Hòa Bình.

Không có

5

TT-HBI-280785-TT

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình.

Không có

 

6

TT-HBI- 280800-TT

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình.

Không có

 

 

7

TT-HBI- 280812-TT

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình.

200.000 đ/lần cấp.

 

 

8

TT-HBI- 280819-TT

Cấp giấy phép tập lái

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tnh Hòa Bình.

Không có

 

 

9

TT-HBI- 280820-TT

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tnh Hòa Bình.

Không có

 

 

10

TT-HBI- 280821-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng tạm thời

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình.

70.000 đ/lần cấp.

 

 

11

TT-HBI- 280822-TT

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình.

Không có

 

 

12

TT-HBI- 280823-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tnh Hòa Bình.

Lệ phí cấp đăng ký, biển số: 200.000 đồng/lần cấp

 

 

13

TT-HBI- 280824-TT

Thủ tục cấp đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình.

200.000đ/lần cấp

 

 

14

TT-HBI- 280825-TT

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tnh Hòa Bình.

Lệ phí cấp đăng ký, biển số: 200.000 đồng/lần cấp; Lệ phí cấp lại đăng ký không có biển s: 50.000 đ/lần cấp;

 

 

15

TT-HBI- 280826-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số bị do mất

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình.

Lệ phí cấp đăng ký, biển s: 200.000 đồng/lần cấp; Lệ phí cấp lại đăng ký không có biển số: 50.000đồng/ lần cấp;

 

 

16

TT-HBI- 280828-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình.

200.000 đồng/lần cấp.

 

 

17

TT-HBI- 280842-TT

Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình.

Lệ phí cấp giấy phép lái xe quốc tế: 135.000 đồng/lần.

 

 

18

TT-HBI- 280843-TT

Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tnh Hòa Bình.

Lệ phí cấp giấy phép lái xe quốc tế: 135.000 đồng/lần.

 

 

19

TT-HBI- 280789-TT

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình.

Không có

Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình thay thế Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 24/6/2011 của Hội đồng nhân dân tnh Hòa Bình.

 

20

TT-HBI- 280790-TT

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tnh Hòa Bình.

Không có

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2290/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2290/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2017
Ngày hiệu lực16/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2290/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2290/QĐ-UBND 2017 mức thu lệ phí thủ tục hành chính Đường bộ Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2290/QĐ-UBND 2017 mức thu lệ phí thủ tục hành chính Đường bộ Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2290/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành16/11/2017
        Ngày hiệu lực16/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2290/QĐ-UBND 2017 mức thu lệ phí thủ tục hành chính Đường bộ Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2290/QĐ-UBND 2017 mức thu lệ phí thủ tục hành chính Đường bộ Hòa Bình

           • 16/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực