Quyết định 2291/QĐ-UBND

Quyết định 2291/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2291/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2291/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1296/TTr-STTTT ngày 31 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực theo quy định của Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. (Đính kèm Danh mục văn bản)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư Pháp;
- TT. Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NN, HPN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Quyết định 2291/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Tên loại văn bản

Số ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Quyết định

Số 27/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

30/3/2017

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2291/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2291/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2017
Ngày hiệu lực09/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2291/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2291/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2291/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2291/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Đắc Tài
       Ngày ban hành09/08/2017
       Ngày hiệu lực09/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2291/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Khánh Hòa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2291/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Khánh Hòa

          • 09/08/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 09/08/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực