Quyết định 2291/QĐ-UBND

Quyết định 2291/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2291/QĐ-UBND 2017 kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tôn giáo Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2291/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 1953/KH-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 623/TTr-SNV ngày 08 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La, gồm các nội dung chính như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN

1. Đối tượng

a) Cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, làm công tác tôn giáo ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, của huyện.

b) Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở bản (bí thư, trưởng bản, công an viên).

c) Cán bộ, chiến sỹ trong các lực lượng: quân sự, biên phòng, công an làm công tác đấu tranh bảo đảm an ninh trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Phạm vi

Địa bàn tỉnh Sơn La, trong đó chú trọng các huyện có đông tín đồ các tôn giáo, các huyện có tình hình tôn giáo phức tạp.

3. Thời gian

Năm 2017 ban hành kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện, từ năm 2018 đến 2020 tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục tạo sự thống nhất trong nhận thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác tôn giáo cho đội ngũ làm công tác tôn giáo, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu triển khai thực hiện công tác tôn giáo nói chung và quản lý nhà nước về tôn giáo nói riêng; nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc tôn giáo, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

2. Mục tiêu cụ thể

Cử cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng, tập huấn các lớp chuyên sâu về tôn giáo do trung ương tổ chức; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ công chức cấp xã; bồi dưỡng nâng cao nhận thức, nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống thực tế về tôn giáo cho cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, tổ, bản, tiểu khu.

Phấn đấu tối thiểu 90% cán bộ, công chức phụ trách kiêm nhiệm công tác tôn giáo ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn.

Phấn đấu tối thiểu 90% cán bộ làm công tác tôn giáo thuộc lực lượng công an, quân đội được bồi dưỡng, tập huấn.

Phấn đấu tối thiểu 70% người hoạt động không chuyên trách phụ trách công tác tôn giáo cấp xã và bí thư, trưởng bản các bản có hoạt động tôn giáo được bồi dưỡng, tập huấn.

III. NỘI DUNG

1. Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn

- Liên hệ tập tài liệu do Ban Tôn giáo Chính phủ biên soạn theo Kế hoạch số 1953/KH-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020.

- Giao các sở, ban, ngành liên quan biên soạn tài liệu bồi dưỡng phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh.

2. Giảng viên

- Mời giảng viên Ban Tôn giáo Chính phủ và các bộ, ngành trung ương theo Đề án 174 đối với các lớp dành cho cán bộ, công chức và cán bộ chiến sỹ các lực lượng công an, quân đội.

- Giảng viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ban Dân tộc, Công an tỉnh đối với các lớp dành cho cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, tổ, bản, tiểu khu.

3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn

Năm 2018:

- Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do trung ương tổ chức theo Đề án 174.

- Mở 01 lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ trong các lực lượng công an, biên phòng, quân sự tại Thành phố Sơn La.

- Mở 04 lớp tập huấn cho cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; tổ, bản, tiểu khu; chỉ tiêu theo nhu cầu thực tế của các huyện.

Năm 2019:

- Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do trung ương tổ chức theo Đề án 174.

- Mở 04 lớp tập huấn cho cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; tổ, bản, tiểu khu; chỉ tiêu theo nhu cầu thực tế của các huyện.

Năm 2020:

- Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do trung ương tổ chức theo Đề án 174.

- Mở 04 lớp tập huấn cho cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; tổ, bản, tiểu khu; chỉ tiêu theo nhu cầu thực tế của các huyện.

4. Kinh phí: Nguồn ngân sách Nhà nước, do UBND tỉnh thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nội vụ

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện thành phố triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tôn giáo tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2020.

- Hằng năm xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định mở lớp, xây dựng dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) xem xét phê duyệt.

- Phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, các cơ quan, đơn vị để hỗ trợ về tài liệu, giảng viên.

- Thực hiện chế độ báo cáo đánh giá kết quả hằng năm và báo cáo tổng kết gửi Bộ Nội vụ theo quy định tại Kế hoạch số 1953/KH-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện thành phố hằng năm cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Trung ương tổ chức.

2. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán của Sở Nội vụ, hằng năm cân đối nguồn ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn việc lập, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

3. UBND các huyện, thành phố

Chuẩn bị các điều kiện như: thống kê nhu cầu bồi dưỡng, cơ sở vật chất, trang thiết bị để phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng tại địa phương.

4. Các sở, ban, ngành của tỉnh

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham gia biên soạn tài liệu, cử lãnh đạo làm giảng viên một số chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ.

- Căn cứ Kế hoạch này cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Nội vụ tổ chức.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách VHXH;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC, D30b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2291/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2291/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2017
Ngày hiệu lực23/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2291/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2291/QĐ-UBND 2017 kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tôn giáo Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2291/QĐ-UBND 2017 kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tôn giáo Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2291/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành23/08/2017
        Ngày hiệu lực23/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2291/QĐ-UBND 2017 kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tôn giáo Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2291/QĐ-UBND 2017 kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tôn giáo Sơn La

            • 23/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực