Quyết định 2291/QĐ-UBND

Quyết định 2291/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 2291/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đăng kiểm Sở Giao thông Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2291/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 762/TTr- SGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 (một) thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 11/6/2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Cổng TT điện tử t
nh;
- Lưu: VT; KSTTHC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Phương Nam

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KIM ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý quy định việc sửa đổi, bổ sung

01

BGTVT-BLI-285493

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

- Sửa đổi Trình tự thực hiện thủ tục hành chính;

- Sửa đổi Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.

Thông tư số 42/2018/TT- BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2291/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2291/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2018
Ngày hiệu lực20/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2291/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2291/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đăng kiểm Sở Giao thông Bạc Liêu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2291/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đăng kiểm Sở Giao thông Bạc Liêu
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2291/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
     Người kýVương Phương Nam
     Ngày ban hành20/12/2018
     Ngày hiệu lực20/12/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2291/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đăng kiểm Sở Giao thông Bạc Liêu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2291/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đăng kiểm Sở Giao thông Bạc Liêu