Quyết định 2292/QĐ-UBND

Quyết định 2292/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định dưới hình thức trích “Bản sao y bản chính” theo Quyết định 02/QĐ-BTTTT

Quyết định 2292/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 703/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Thông tin Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2292/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2292/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH DƯỚI HÌNH THỨC TRÍCH “BẢN SAO Y BẢN CHÍNH” THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành (Phụ lục 1 kèm theo) và 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (Phụ lục 2 kèm theo) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định dưới hình thức trích “Bản sao y bản chính” theo Quyết định số 02/QĐ-BTTTT ngày 05/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) đã công bố tại Quyết định số 4367/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

PHỤ LỤC 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

Báo chí

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2292/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2292/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2017
Ngày hiệu lực28/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2292/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2292/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2292/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2292/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýTrần Châu
       Ngày ban hành28/06/2017
       Ngày hiệu lực28/06/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2292/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2292/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Định