Quyết định 23/2004/QĐ-BCN

Quyết định 23/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam thành Công ty cổ phần Hoà Việt do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam thành Công ty cổ phần Hoà Việt


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Công văn số 38/HĐQT-CV-TC ngày 22 tháng 10 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 11 tháng 10 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Nguyên liệu thuốc lá (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Thuốc lá Việt ) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

 Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 133.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi ba tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty   : 15,82 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ưu đãi cho nông dân trồng thuốc lá   :   0,50 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá ra ngoài Công ty   : 32,68 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

  2. Giá trị thực tế của Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 2420/QĐ-TCKT ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 493.732.966.517 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 81.863.498.282 đồng.

  3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.                                 

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 1.040 lao động trong Công ty là 105.190 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 3.155.700.000 đồng.

  4. Ưu đãi cho người nông dân trồng nguyên liệu thuốc lá .                                 

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 40 hộ nông dân trồng nguyên liệu thuốc lá bán cho Công ty là 6.592 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 197.760.000 đồng.

Giao Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chỉ đạo Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam tổ chức bán cổ phần cho người nông dân trồng nguyên liệu thuốc lá và chịu trách nhiệm trước Bộ Công nghiệp và pháp luật về số lượng cổ phần và giá trị được mua ưu đãi của người nông dân trồng nguyên liệu thuốc lá.

5. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Nguyên liệu thuốc lá thành Công ty cổ phần Hoà Việt,

- Tên giao dịch quốc tế : HOAVIET JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : HOAVIET.JSC;

- Trụ sở chính : phường Long Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Trồng trọt, thu mua, chế biến và tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp;

- Mua, bán thuốc lá điếu;

- Chăn nuôi;

- Kinh doanh kho bãi, dịch vụ kho vận và kho ngoại quan;

- Kinh doanh bất động sản; kinh doanh du lịch, dịch vụ;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Hoà Việt là pháp nhân theo pháp luật Việt kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh; được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam tổ chức bán đấu giá cổ phần ra ngoài (cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài) thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Hoà Việt theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Giám đốc Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Hoà Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp,
   Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN
- UBND tỉnh Đồng Nai, 
- Công báo, 
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 
 


Châu Huệ Cẩm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2004/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2004/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2004
Ngày hiệu lực19/11/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2004/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 23/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam thành Công ty cổ phần Hoà Việt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam thành Công ty cổ phần Hoà Việt
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2004/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýChâu Huệ Cẩm
        Ngày ban hành04/11/2004
        Ngày hiệu lực19/11/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam thành Công ty cổ phần Hoà Việt

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam thành Công ty cổ phần Hoà Việt

           • 04/11/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/11/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực