Quyết định 23/2004/QĐ-UB

Quyết định 23/2004/QĐ-UB về Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2004/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học Đà Nẵng


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2004/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 02 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Quyết định số 43/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Theo đề nghị của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2896/GDCN-GDTX ngày 27 tháng 11 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2:Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây của thành phố Đà Nẵng trái với nội dung Quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành.

Điều 3:Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan đóng trên địa bàn thành phố, các tổ chức cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
TVTƯ, TTHĐND (b/c);
- Lưu VT VX PC

TM. UBND THÀNH PH ĐÀ NNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s
23/2004/QĐ-UB, ngày 17 tháng 02 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành ph Đà Nng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Vị trí của trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ

Trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ là cơ s giáo dục không chính quy, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ

S Giáo dục và Đào tạo thành phố căn cứ vào nhu cầu đào tạo và điều kiện cụ thể để quy định cho trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưng nghiệp vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. T chức thực hiện các chương trình giáo dục :

a. Chương trình bồi dưng ngoại ngữ;

b. Chương trình bồi dưỡng tin học ứng dụng;

c. Các chương trình đào tạo b sung, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ, bi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng.

d. Các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học.

2. Hỗ tr để các trưng trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học tổ chức thực hiện liên kết đào tạo đúng với chức năng, nhiệm vụ, loại hình đào tạo của trung tâm và đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản hướng dẫn của s Giáo dục và Đào tạo.

3 . Tổ chức các lp học riêng theo các chương trình quy định tại khoản 1 của Điều này cho các đi tượng hưng chính sách ưu đãi, người tàn tật và đối tượng hưng chính sách xã hội khác theo kế hoạch đào tạo của địa phương.

4. Tổ chức dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động khác phục vụ học tập.

5. Quản lý giáo viên, nhân viên và học viên.

6. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ s vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 3.Hệ thống các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ

Hệ thống trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ bao gồm các trung tâm do:

1. Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang nhân dân, s, ban, ngành, hội, đoàn thê đề xuất thành lập.

2. Cá nhân hay một nhóm ngưi đề xuất thành lập.

Điều 4.Tên của các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ

1. Việc đặt tên trung tâm ngoại ng, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ được quy định như sau:

a. Trung tâm ngoại ngữ + tên riêng.

b. Trung tâm tin học + tên riêng

c. Trung tâm nghiệp vụ + tên riêng.

d. Trung tâm ngoại ng và nghiệp vụ + tên riêng

e. Trung tâm ngoại ngữ và tin học + tên riêng.

g. Trung tâm tin học và nghiệp vụ + tên riêng.

h. Trung tâm ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ + tên riêng

2. Tên trung tâm được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển trung tâm và các giấy t giao dịch.

3. Trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ phải có biển trung tâm, gồm những nội dung chính sau:

- Phía trên bên trái: tên cơ quan quyết định thành lập trung tâm.

- Phần giữa: tên trung tâm.

- Phía dưới : địa chỉ của trung tâm, điện thoại, fax, e-mail, website.

Điều 5.Phân cấp quản lý

Trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưng nghiệp vụ thuộc địa phương do S Giáo dục và Đào tạo thành ph quản lý, chỉ đạo trực tiếp.

Trưng đại học đóng trên địa bàn thành phố, khi thành lập trung tâm ngoài phạm vi khuôn viên nhà trường đều phải có ý kiến của ngành giáo dục và đào tạo địa phương.

Điều 6.Nội quy của trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ

Căn cứ vào Quy chế này, trung tâm ngoại ngữ, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng nội quy của trung tâm mình.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

Điều 7. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ

Trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ được xét cấp quyết định thành lập khi:

1 . Việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ phải phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ng nhu cầu học tập của cộng đồng.

2. Tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm phải có đề án khả thi, đảm bảo:

a. Có cán bộ đủ trình độ chuyên môn về ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ và kinh nghiệm quản lý phụ trách trung tâm.

b. Có đội ngũ giáo viên có trình độ đại học chuyên ngữ, chuyên ngành theo từng loại hình trung tâm (hoặc trong biên chế hoặc thỉnh giảng của trung tâm), đủ khả năng giảng dạy.

c. Có cơ s vật chất trường, lớp, bàn ghế, giáo trình và đảm bảo trang thiết bị dạy học và cơ s thực hành theo chuyên ngành đào tạo.

3. Những nơi chưa đủ các điều kiện thành lập trung tâm theo các khoản nêu trên, thì chỉ được phép xin thành lập các lp ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ. Những lp này được gọi là Cơ s tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ. Những cơ s này không có tư cách pháp nhân và không có con dấu.

Điều 8.Hồ sơ và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ

1. Hồ sơ gồm:

a. Đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ.

b. Đề án khả thi quy định tại khoản 2, Điều 7 của Quy chế này.

c. Lý lịch khoa học của ngưi dự kiến làm giám đốc trung tâm.

2. Thẩm quyền tiếp nhận, thấm định hồ sơ, ra quyết định thành lập trung tâm được quy định như sau:

a. S Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin thành lập trung tâm và có văn bản trình UBND thành phố.

b. Giám đốc s Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập trung tâm thuộc địa phương sau khi có văn bản đồng ý của UBND thành phố.

Điểu 9.Sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ

1. S Giáo dục và Đào tạo thành phố thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học và bồi dưng nghiệp vụ theo quy đinh tại khoản 2, Điều 8 của Quy chế này có thẩm quyền quyết định sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưng nghiệp vụ.

2. Thủ tục sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trung tâm ngoại ngừ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10.Tổ chức lớp học

Học viên học tại trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ theo hình thức tập trung định kỳ, vừa làm vừa học (tại chức, từ xa) được t chức theo lp học.

Đ đảm bảo quyền lợi của ngưi học, số lượng học viên trong một lp học không được bố trí quá đông:

- Đối vi một lớp học ngoại ngữ không bố trí quá 35 học viên;

- Đối với một lp học tin học, s lượng học sinh trong một lp học lý thuyết tin học không quá 35 học viên, số học viên trong một ca thực hành (mỗi học viên / 1 máy) phải đảm bảo 1 giáo viên hướng dẫn thực hành không quá 20 học viên/ 1 ca;

- Đối vi các lớp bồi dưng nghiệp vụ: khối khoa học-tự nhiên không quá 50 học viên, khối khoa học xã hội-kinh tế không quá 80 học viên.

Các lớp học được bầu lp trưng, lp phó để tự quản và quan hệ với trung tâm.

Điều 11.Bộ máy tổ chức của trung tâm, tổ nghiệp vụ, tổ chuyên môn

1. Bộ máy của trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ cần gọn nhẹ, gồm 1 giám đc (có thể thêm phó giám đốc) và bộ phận giúp việc về giáo vụ, tài vụ hành chính, quản trị,... được biên chế thành tổ nghiệp vụ.

2. Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ được t chức thành các t chuyên môn giúp giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của trung tâm .

3. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu t chức của tổ nghiệp vụ, tổ chuyên môn do giám đốc qui định.

4. Mỗi tổ có một tố trưng do giám đốc chỉ định.

Điều 12.Giám đốc, phó giám đốc

1. Giám đốc của trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ là người quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

2. Giám đốc là ngưi có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp đại học, đã công tác trong ngành giáo dục đào tạo ít nhất 3 năm.

3. S Giáo dục và Đào tạo thành phố ra quyết định công nhận giám đốc trung tâm trên cơ s đề nghị của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc là 5 năm.

4. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ có những nhiệm vụ và quyền hạn:

- Lập kế hoạch và t chức thực hiện kế hoạch nhằm hoàn thành các nhiệm vụ của trung tâm;

- Quản lý cơ s vật chất và các tài sản của trung tâm; quản lý giáo viên và nhân viên; tiếp nhận và quản lý học viên vào học;

- Cho thôi học đi vói học viên không chấp hành nội quy của trung tâm;

- Quản lý tài chính, quyết định thu chi và phân phối các thành quả lao động, thực hành kỹ thuật, dịch vụ (nếu có);

- Được theo học tại các lp chuyên môn, nghiệp vụ và hưng các chế độ hiện hành.

5. Trên cơ s quy mô hoạt động của trung tâm, giám đốc trung tâm đề xuất s Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận phó giám đốc trung tâm đ giúp điều hành trung tâm. Phó giám đốc là ngưi có phẩm chất chính trị và đạo đức tt, có năng lực quản lý, đã tt nghiệp đại học chuyên ngữ, chuyên ngành phù hợp với trung tâm, đã công tác trong ngành giáo dục đào tạo ít nhất 2 năm. Phó giám đốc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về những việc được phân công;

- Cùng với giám đốc chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên quan của trung tâm;

- Thay mặt giám đốc điều hành hoạt dộng của trung tâm khi được uỷ quyền;

- Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và hưng các chế độ hiện hành.

Điều 13.Quản lý tài chính và kinh phí hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ

1. Việc quản lý thu, chi từ nguồn thu học phí của trung tâm phải tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nưc và phải chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan chủ quản (tổ chức chính trị-xã hội, t chức kinh tế, s, ban, ngành, v.v...), của s Giáo dục và Đào tạo.

2. Kinh phí hoạt động của trung tâm chủ yếu dựa vào quỹ học phí do học viên đóng góp hoặc do địa phương cấp (nếu trung tâm được địa phương giao nhiệm vụ đào tạo ngoại ngừ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của địa phương).

3. Quỹ học phí phải dành một phần thoả đáng chi cho giáo viên và đầu tư xây dụng cơ s vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy học (máy ghi âm, máy vi tính đồ dùng dạy học, thiết bị, vật dụng thí nghiệm, thực hành, giáo trình, sách tham khảo, v.v...).

4. Trung tâm có trách nhiệm trích nộp 1% học phí về s Giáo dục và Đào tạo để chi cho công tác quản lý các hoạt động trung tâm.

Chương III

CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Điều 14.Hình thức học tập

Các hình thức học tập tại trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ bao gồm: học tập trung định kỳ, vừa làm vừa học (tại chức, từ xa), học chuyên đề và các hình thức học phù hp khác khi được s Giáo dục và Đào tạo cho phép.

Điều 15.Tuyển sinh, chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học

1. Trung tâm ngoại ng, tin học, bồi dưng nghiệp vụ có trách nhiệm thu nhận tất cả các cá nhân có nhu cầu học tập ngoại ng, tin học, bồi dưng nghiệp vụ và tự nguyện tuân theo nội quy của trung tâm.

2. Trung tâm thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; và các chương trình quy định tại điểm c, d, khoản 1 , Điều 2 của Quy chế này khi được s Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

3. Căn cứ vào hình thức học tập quy định tại Điều 14 và các chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn chuyên môn của s Giáo dục và Đào tạo, giám đốc trung tâm xây dựng kế hoạch dạy học và thi gian biểu cụ thể cho từng lp học.

4. Trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ được tiến hành việc hỗ trợ, liên kết đào tạo nơi khoản 2, Điều 2 của Quy chế này sau khi có văn bản đồng ý của Giám đốc sGiáo dục và Đào tạo và văn bản cho phép liên kết đào tạo của UBND thành phố, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 16.Sách giáo khoa và tài liệu học tập

Sử dụng sách giáo khoa và tài liệu học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của sGiáo dục và Đào tạo. Sách giáo khoa, tài liệu học tập tại các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ có th là các giáo trình điện tử hoặc cập nhật từ mạng cần phải phù hp với các quy định của Bộ và S Giáo dục và Đào tạo.

Điều 17.Hệ thống sổ sách

1. Đối vi trung tâm: sổ gọi tên và ghi điểm; sổ ghi đầu bài; sổ kiểm tra, đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn; sổ theo dõi các văn bản, công văn đi, đến, cặp lưu trữ văn bản, công văn; sổ quản lý tài sản, tài chính; sổ cấp phát chứng chỉ; s khen thưng - kỷ luật.

2. Đối với giáo viên: Bài soạn, sổ điểm cá nhân, s theo dõi học tập của lớp đang dạy.

Điều 18.Kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập, thi tốt nghiệp hoàn thành chương trình học

1. Trung tâm tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập đi vi học viên theo quy định của Bộ và s Giáo dục và Đào tạo cho từng loại hình đào tạo.

2. Học viên học tại các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưng nghiệp vụ đã hoàn thành chương trình được dự các kỳ thi tốt nghiệp và nếu đủ điều kiện đỗ được s Giáo dục và Đào tạo cấp chứng chỉ tt nghiệp.

3. Môn thi, nội dung thi, đề thi do s Giáo dục và Đào tạo qui định tại các chương trình.

4. Tuỳ theo số lượng thí sinh các loại hình đào tạo, s Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ tổ chức thi tập trung cho từng loại hình đào tạo, từng chương trình học đế đảm bảo chất lượng đào tạo tính theo mặt bằng chung trên toàn thành phố. Hội đồng coi thi, chấm thi do s Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập đúng theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương IV

GIÁO VIÊN, HỌC VIÊN

Điều 19.Giáo viên

1. Giáo viên của trung tâm ngoại ngừ, tin học, bồi dưng nghiệp vụ là ngưi làm nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy trong trung tâm, gồm: giám đốc, các phó giám đốc, giáo viên dạy các môn học theo các chương trình giáo dục của Bộ và s Giáo dục và Đào tạo quy dịnh.

2. Giáo viên giảng dạy tại trung tâm, ngoài đội ngũ giáo viên cơ hữu, còn có đội ngũ giáo viên thỉnh giảng. Giáo viên thỉnh giảng là những giáo viên của các trường, viện; các cán bộ của các cơ quan, t chức có trình độ chuẩn theo quy định, có năng lực giảng dạy, đáp ứng được những yêu cầu của chương trình giáo dục.

3. Giáo viên có nhiệm vụ giảng dạy theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, chấm bài đầy đủ; lên lớp đầy đủ, đúng gi; quản lý học viên trong lớp; tham gia các hoạt động của t chuyên môn.

4. Giáo viên tại trung tâm phải giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; hành vi, ngôn ngữ ứng xử phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đi vi học viên; trang phục phải chỉnh tề, mẫu mực, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo qui định của Chính phủ về trang phục của công chức nhà nưc; không được hút thuốc uống rượu, bia khi lên lớp.

Điều 20.Trình độ chuẩn giáo viên được đào tạo

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ phải có trình độ đạt chun theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 7 của Quy chế này.

Điều 21.Học viên

1. Học viên của các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ gồm những người có nhu cầu học tập và những ngưi có nghĩa vụ học tập, đủ điều kiện tham gia vào một trong những chương trình học của trung tâm.

2. Học viên có nhiệm vụ: kính trọng thầy cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trung tâm; thực hiện nội quy của trung tâm và các quy định của Quy chế này; đóng học phí đầy đủ, đúng hạn (đi với học viên thuộc diện phải đóng học phí).

3. Học viên được quyền được tôn trọng và đi xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập của mình; được chọn chương trình học phù hp vi khả năng của mình; được khen thưng phù hp nếu có thành tích học tập tốt.

4. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học viên phải có văn hoá, phù hợp vi đạo đức và lối sống của lứa tuổi; trang phục của học viên phải sạch sẽ, gọn gàng, giản dị thích hợp, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt.

5. Học viên không được có những hành vi, ngôn ngữ xúc phạm giáo viên, nhân viên trung tâm; không được gây rối trật tự trong trung tâm; không được gian lận trong khi kiểm tra và trong khi thi; không được hút thuốc trong lp, uống rượu bia khi đi học.

Chương V

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Điều 22.Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục

1. Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ phải có đủ các phòng học, máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học tói thiểu theo yêu cu của các chương trình giáo dục được quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 7 của Quy chế này.

2. Tủ sách tham khảo phục vụ công tác chuyên môn, công tác quản lý; biển trung tâm, bảng ghi nội quy trung tâm, bảng thông báo,v.v...

Chương VI

QUAN HỆ CỦA TRUNG TÂM VỚI XÃ HỘI

Điều 23.Quan hệ của các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ với xã hội

1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp Nhà nước và các quy định của địa phương.

2. Trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưng nghiệp vụ có trách nhiệm chủ động phối hp vi các cấp chính quyền, t chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và cộng đồng đ thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Chương VII

THANH KIỂM TRA, BÁO CÁO

Điều 24.Việc thanh tra chất lượng.

S Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các mặt hoạt động của trung tâm gồm:

- T chức và quản lý giảng dạy;

- Thực hiện chương trình giảng dạy;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá học viên;

- Chế độ thu chi học phí.

Điều 25.Chế độ thỉnh thi, báo cáo

Mi quý (3 tháng) 1 lần, các trung tâm phải báo cáo về sGiáo dục và Đào tạo thành ph số lượng học viên đang theo học tại trung tâm, số học viên tốt nghiệp các loại, tình hình hoạt động trong quý; cũng như tình hình hoạt động trong quý ti.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26.Giao cho Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

Điều 27.Quy chế có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp,/.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2004
Ngày hiệu lực27/02/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2009
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 23/2004/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2004/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Năm
        Ngày ban hành17/02/2004
        Ngày hiệu lực27/02/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2009
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 23/2004/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2004/QĐ-UB Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học Đà Nẵng

            • 17/02/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/02/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực