Quyết định 23/2006/QĐ-BTM

Quyết định 23/2006/QĐ-BTM bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN" do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 23/2006/QĐ-BTM bổ sung Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng Việt Nam-mẫu D hưởng ưu đãi thuế quan khu mậu dịch tự do Asean đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2006/QĐ-BTM bổ sung Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng Việt Nam-mẫu D hưởng ưu đãi thuế quan khu mậu dịch tự do Asean


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2006/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG PHỤ LỤC 3 QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM - MẪU D  ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO "HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN  CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) ĐỂ THÀNH LẬP KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN"

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và Thông tư số 10/2005/TT-BTM ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện một số vấn đề có liên quan đến hoạt động thương mại quy định tại Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định nêu trên;
Căn cứ Quyết định số 130/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị;
Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BTM ngày 25 tháng 1 năm 2006 của Bộ Thương mại về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN" ban hành kèm theo Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 4/10/2004 của Bộ Thương mại như sau:

Phụ lục 3:

Điều 1: Hướng dẫn khai C/O mẫu D.

Nhóm 4: Tên các cơ quan cấp C/O mẫu D.

Bổ sung Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại Lao Bảo, mã số 64.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Ông Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thương mại, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban QGHTKTQT;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TƯ của các Đoàn thể;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng BTM;
- Các Sở Thương mại;
- Các phòng Quản lý XNK khu vực;
- Công ty Giám định hàng hóa XNK;
- Các Ban quản lý KCX-KCN;
- Công báo;
- Lưu: VT, PC, CSTMĐB, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2006/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2006/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2006
Ngày hiệu lực05/07/2006
Ngày công báo20/06/2006
Số công báoTừ số 22 đến số 23
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 23/2006/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 23/2006/QĐ-BTM bổ sung Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng Việt Nam-mẫu D hưởng ưu đãi thuế quan khu mậu dịch tự do Asean


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 23/2006/QĐ-BTM bổ sung Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng Việt Nam-mẫu D hưởng ưu đãi thuế quan khu mậu dịch tự do Asean
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu23/2006/QĐ-BTM
     Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
     Người kýLương Văn Tự
     Ngày ban hành08/06/2006
     Ngày hiệu lực05/07/2006
     Ngày công báo20/06/2006
     Số công báoTừ số 22 đến số 23
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 23/2006/QĐ-BTM bổ sung Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng Việt Nam-mẫu D hưởng ưu đãi thuế quan khu mậu dịch tự do Asean

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2006/QĐ-BTM bổ sung Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng Việt Nam-mẫu D hưởng ưu đãi thuế quan khu mậu dịch tự do Asean