Quyết định 23/2007/QĐ-BTC

Quyết định 23/2007/QĐ-BTC ban hành chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Quyết định 23/2007/QĐ-BTC chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đã được thay thế bởi Thông tư 126/2008/TT-BTC quy tắc điều khoản biểu phí mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc dân sự chủ xe cơ giới và được áp dụng kể từ ngày 24/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2007/QĐ-BTC chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới


BỘ TÀI CHÍNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 23/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 9  tháng 4  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 115/1997/NĐ-CP ngày 17/12/1997 của Chính phủ về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc, Biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 2. Doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có trách nhiệm trích tối thiểu 2% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thực thu hàng năm để đóng góp vào Quỹ tuyên truyền và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ do Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam quản lý và sử dụng. Quỹ được sử dụng cho các mục đích sau:

a) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;

b) Tài trợ, hỗ trợ các phương tiện, vật chất để đề phòng hạn chế tai nạn giao thông đường bộ;

c) Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xây dựng các biển cảnh báo giao thông, đường lánh nạn và các công trình nhằm mục đích đề phòng, giảm nhẹ mức độ rủi ro cho các đối tượng bảo hiểm;

d) Hỗ trợ bồi thường nhân đạo những thiệt hại đã xảy ra cho người thứ ba và hành khách chuyên chở trên xe do việc sử dụng xe cơ giới gây ra trong những trường hợp không xác định được xe gây tai nạn hoặc xe không tham gia bảo hiểm;

đ) Các nội dung khác nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Mức đóng góp cụ thể, cơ chế quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ tuyên truyền và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ do Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới thống nhất trước khi thực hiện.

Điều 3. Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép khuyến mại dưới mọi hình thức đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế cho Quyết định số 23/2003/QĐ-BTC ngày 25/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành vẫn được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2007/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2007/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2007
Ngày hiệu lực12/06/2007
Ngày công báo28/05/2007
Số công báoTừ số 322 đến số 323
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2007/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 23/2007/QĐ-BTC chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới


Văn bản bị đính chính

  Văn bản đính chính

   Văn bản hiện thời

   Quyết định 23/2007/QĐ-BTC chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới
   Loại văn bảnQuyết định
   Số hiệu23/2007/QĐ-BTC
   Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
   Người kýTrần Xuân Hà
   Ngày ban hành09/04/2007
   Ngày hiệu lực12/06/2007
   Ngày công báo28/05/2007
   Số công báoTừ số 322 đến số 323
   Lĩnh vựcBảo hiểm
   Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2009
   Cập nhật4 năm trước

   Văn bản được dẫn chiếu

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản gốc Quyết định 23/2007/QĐ-BTC chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2007/QĐ-BTC chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới