Quyết định 23/2009/QĐ-UBND

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo và nâng cấp sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có giá trị dưới 100 triệu đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND Quy định lập, thẩm định, phê duyệt dự toán quyết toán công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước dưới 100 triệu đồng đã được thay thế bởi Quyết định 48/2010/QĐ-UBND lập thẩm định phê duyệt dự toán quyết toán công trình và được áp dụng kể từ ngày 15/10/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2009/QĐ-UBND Quy định lập, thẩm định, phê duyệt dự toán quyết toán công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước dưới 100 triệu đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 23/2009/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÓ GIÁ TRỊ DƯỚI 100 TRIỆU ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 38/STC-TCĐT ngày 25 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo và nâng cấp sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có giá trị dưới 100 triệu đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế các nội dung có liên quan ở các văn bản ban hành trước đây.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thủ trưởng các sở, ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÓ GIÁ TRỊ DƯỚI 100 TRIỆU ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng cho các công trình sửa chữa, cải tạo và nâng cấp có giá trị dưới 100 triệu đồng được bố trí bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Chương II.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán

1. Cơ sở lập dự toán:

Căn cứ kế hoạch vốn được phân bổ hàng năm, căn cứ vào nhu cầu sửa chữa, cải tạo và nâng cấp tài sản hiện có để xác định khối lượng và tham khảo giá vật liệu công bố tại địa phương để lập dự toán; trường hợp vật liệu không có trong công bố giá chủ đầu tư có thể tham khảo thông báo của những nhà cung cấp, nhà sản xuất vật liệu phù hợp với mặt bằng giá thị trường thực tế tại địa phương tại thời điểm lập dự toán (chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của việc xác định này).

2. Thẩm định và phê duyệt dự toán:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt dự toán các công trình sửa chữa, cải tạo và nâng cấp. Trường hợp chủ đầu tư không có đủ năng lực có thể thuê tổ chức tư vấn lập, thẩm tra dự toán sửa chữa, cải tạo và nâng cấp. Căn cứ kết quả thẩm tra, chủ đầu tư quyết định phê duyệt dự toán và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình.

Điều 3. Tổ chức thi công

Sau khi hồ sơ dự toán được phê duyệt, chủ đầu tư chọn đơn vị có tư cách pháp nhân và đăng ký hành nghề xây dựng để ký kết hợp đồng thi công.

Điều 4. Tạm ứng và thanh toán vốn

Đơn vị thi công được tạm ứng 50% giá trị hợp đồng sau khi ký kết hợp đồng với chủ đầu tư; được thanh toán 90% giá trị khối lượng thực hiện khi hoàn thành hợp đồng và thanh toán dứt điểm sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

Điều 5. Thẩm tra và phê duyệt quyết toán

Khi công trình hoàn thành, trong vòng một tháng chủ đầu tư phải lập hồ sơ quyết toán gửi cơ quan tài chính thẩm tra và phê duyệt theo phân cấp (nếu nguồn vốn thuộc tỉnh do Sở Tài chính thẩm tra và phê duyệt quyết toán, nếu nguồn vốn thuộc huyện - thị xã do phòng Tài chính Kế hoạch huyện – thị xã thẩm tra và phê duyệt quyết toán).

Hồ sơ quyết toán gồm:

1. Kế hoạch vốn được giao;

2. Quyết định phê duyệt dự toán của chủ đầu tư;

4. Hợp đồng giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công;

5. Biên bản nghiệm thu;

6. Tờ trình đề nghị quyết toán của chủ đầu tư.

Chương III.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện - thị xã, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2009
Ngày hiệu lực22/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2009/QĐ-UBND Quy định lập, thẩm định, phê duyệt dự toán quyết toán công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước dưới 100 triệu đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2009/QĐ-UBND Quy định lập, thẩm định, phê duyệt dự toán quyết toán công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước dưới 100 triệu đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýPhạm Văn Tân
        Ngày ban hành12/05/2009
        Ngày hiệu lực22/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2009/QĐ-UBND Quy định lập, thẩm định, phê duyệt dự toán quyết toán công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước dưới 100 triệu đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2009/QĐ-UBND Quy định lập, thẩm định, phê duyệt dự toán quyết toán công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước dưới 100 triệu đồng