Quyết định 23/2011/QĐ-UBND

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài đã được thay thế bởi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài tỉnh Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 05/06/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2011/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2011/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2724/LĐTBXH-VL ngày 04/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Y tế, Công thương, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND Ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc ký hợp đồng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh có sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài).

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Đảm bảo thống nhất công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài và người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

2. Công tác phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức đã được pháp luật quy định.

Điều 4. Nội dung phối hợp 

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài về những quy định của pháp luật liên quan đến người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp trong việc hướng dẫn trình tự thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động, thẻ thường trú, tạm trú, lý lịch tư pháp và những nội dung công việc khác có liên quan đến quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

3. Định kỳ hàng tháng các cơ quan: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp trao đổi thông tin số lượng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh để có biện pháp quản lý chặt chẽ.

4. Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lao động.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Ban quản lý các khu công nghiệp, các cơ quan có liên quan trong việc quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài về những quy định của pháp luật liên quan đến lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

3. Tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động, danh sách trích ngang và các giấy tờ của người nước ngoài vào làm việc tại các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài (trừ các khu vực đã ủy quyền) theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thực hiện việc cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài (trừ các khu vực đã ủy quyền) theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội gửi danh sách lao động là người nước ngoài đã được cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho Công an tỉnh để thực hiện việc cấp thị thực, thẻ tạm trú cho lao động là người nước ngoài.

6. Xây dựng kế hoạch và chủ trì việc phối hợp tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

7. Định kỳ hàng quý phối hợp với Công an tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp và các ngành có liên quan kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

8. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài, việc cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động, quản lý hồ sơ lao động là người nước ngoài của Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh cũng như các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài. Xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

9. Theo dõi, tổng hợp tình hình tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh, định kỳ sáu tháng trước ngày 15 tháng 7 và hàng năm trước ngày 15 tháng 1 năm sau báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài về những quy định của pháp luật liên quan đến lao động là người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.

2. Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động, danh sách trích ngang và các giấy tờ của người nước ngoài vào làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức thuộc các khu vực được ủy quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thực hiện việc cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức thuộc khu vực được ủy quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Định kỳ trước ngày 28 hàng tháng, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo danh sách lao động là người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp đã được cấp, gia hạn và cấp lại giấy phép lao động về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp danh sách gửi Công an tỉnh thực hiện việc cấp thị thực, thẻ tạm trú cho lao động là người nước ngoài.

5. Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trong khu vực được ủy quyền.

6. Định kỳ hàng quý phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các ngành có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện các qui định của pháp luật Việt Nam đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài.

7. Theo dõi, tổng hợp tình hình lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, định kỳ sáu tháng trước ngày 10 tháng 7 và hàng năm trước ngày 10 tháng 1 năm sau gửi báo cáo về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Công An tỉnh

1. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn và đôn đốc các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan đến lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài. Hướng dẫn trình tự, thủ tục và thực hiện cấp thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, gia hạn tạm trú, xác nhận tạm trú, hướng dẫn khai báo tạm trú qua mạng internet cho lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Không cấp thẻ tạm trú, thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh khi không có giấy phép lao động, giấy phép lao động hết hiệu lực hoặc vô hiệu, trừ các đối tượng được miễn giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài trong các doanh nghiệp đặc biệt đối với lao động làm việc dưới 3 tháng sau khi hết thời hạn làm việc nếu không có hồ sơ giấy tờ làm thủ tục cấp phép thì không gia hạn thị thực, gia hạn tạm trú cho lao động và yêu cầu xuất cảnh hoặc trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

4. Áp dụng các hình phạt, buộc xuất cảnh hoặc trục xuất đối với người nước ngoài, lao động là người nước ngoài không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

5. Định kỳ hàng tháng trao đổi thông tin với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về số lượng lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài về những quy định của pháp luật liên quan đến lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Công an tỉnh trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài khi người nước ngoài cư trú từ đủ 06 tháng trở lên tại Việt Nam.

3. Định kỳ sáu tháng trước ngày 15 tháng 7 và hàng năm trước ngày 15 tháng 01 năm sau tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động là người nước ngoài làm việc tại các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài, đồng thời gửi báo cáo về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

4. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh được sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định.

2. Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng Sở Kế hoạch và đầu tư phải cung cấp số liệu cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội các thông tin: Cấp mới, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà người đại diện pháp luật là người nước ngoài, danh sách các doanh nghiệp mới thành lập trong tháng trước.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế 

1. Chỉ đạo các cơ sở y tế có đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài tổ chức khám sức khỏe cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế và yêu cầu của lao động nước ngoài.

2. Công bố cụ thể những bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện khám sức khỏe cho lao động là người nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế.

3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý những đối tượng là người nước ngoài đăng ký hành nghề Y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Công Thương 

1. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, Công an tỉnh xác minh đối tượng là người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi các ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới của 11 ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện việc quản lý nhà nước đối với Văn phòng đại diện, chi nhánh Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài.

4. Định kỳ sáu tháng trước ngày 15 tháng 7 và hàng năm trước ngày 15 tháng 1 năm sau tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và tình hình hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài đồng thời gửi báo cáo về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

Điều 12. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã 

1. Phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan đến lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ số lao động là người nước ngoài đang làm việc sinh sống tại địa phương.

3. Định kỳ sáu tháng trước ngày 10 tháng 7 và hàng năm trước ngày 10 tháng 01 năm sau báo cáo tình hình lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài

1. Thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển chọn, quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài tại cơ quan, đơn vị mình.

3. Định kỳ sáu tháng trước ngày 05 tháng 7 và hàng năm trước ngày 05 tháng 1 năm sau, báo cáo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài về Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp (khu vực được ủy quyền). Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về tình hình tuyển, sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại đơn vị mình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Triển khai thực hiện Quy chế

1. Các cơ quan phối hợp, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế này. Các cơ quan phối hợp cử cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở kế hoạch đã thống nhất giữa các ngành. Trường hợp cần thông tin, tài liệu cung cấp cho công tác quản lý, cơ quan phối hợp có trách nhiệm cung cấp theo yêu cầu của cơ quan đề nghị.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 15. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài nếu làm tốt công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài sẽ được khen thưởng theo quy định hiện hành. Trường hợp vi phạm pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ninh Bình để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2011
Ngày hiệu lực27/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2011/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2011/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýLê Văn Dung
        Ngày ban hành17/11/2011
        Ngày hiệu lực27/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2011/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2011/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài