Quyết định 23/2012/QĐ-UBND

Quyết định 23/2012/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2012/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2012/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 31 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO GIÁO VIÊN THAM GIA TRỰC BUỔI TRƯA TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP CÓ TỔ CHỨC LỚP BÁN TRÚ HỌC 02 BUỔI/NGÀY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa V, kỳ họp thứ 4 về việc phê chuẩn hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại các trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu;

Xét Tờ trình liên Sở số 570/LS-GDĐT-TC ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Liên Sở Tài chính - Giáo dục và Đào tạo trình hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại các trường mầm non có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hỗ trợ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại các trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Mức hỗ trợ và thời gian áp dụng:

- Mức hỗ trợ: 30.000 đồng/người/buổi trưa.

- Thời gian áp dụng thực hiện từ ngày 15 tháng 8 năm 2012 theo thời gian thực học hàng năm của cấp học do cơ quan có thẩm quyền quyết định (tối đa 10 tháng/năm).

- Chế độ này chấm dứt khi Trung ương ban hành các chế độ, chính sách hỗ trợ mới cho giáo viên mầm non.

2. Đối tượng và điều kiện áp dụng:

a) Đối tượng: Giáo viên làm công tác quản lý, giáo viên trực tiếp giảng dạy, nhân viên làm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em ở các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ công lập (Sau đây gọi là trường mầm non công lập) có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương từ ngân sách.

b) Điều kiện: Các đối tượng được hưởng phải đáp ứng 02 điều kiện sau:

- Phải hoàn thành nhiệm vụ theo quy định:

+ Đối với giáo viên làm công tác quản lý: Hoàn thành nhiệm vụ quản lý và tham gia các hoạt động giáo dục.

+ Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy: Hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và các nhiệm vụ công tác khác.

+ Đối với nhân viên phục vụ: Hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em.

c) Hàng ngày hoặc đột xuất tham gia trực buổi trưa tại trường để chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ.

3. Nguyên tắc áp dụng:

a) Theo nguyên tắc không trùng lặp về chế độ được hưởng.

b) Chỉ áp dụng theo thời gian có tham gia thực tế trực buổi trưa tại trường để chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ với đối tượng được hưởng.

c) Số lượng giáo viên hoặc nhân viên tham gia trực buổi trưa tại trường: Đối với lớp nhà trẻ tối đa 03 người/nhóm, lớp mẫu giáo tối đa 02 giáo viên/lớp;

d) Kinh phí được bổ sung ngoài kinh phí khoán, không sử dụng để xác định cơ cấu tỷ lệ chi theo định mức phân bổ ngân sách của ngành giáo dục

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Đối với các trường mầm non công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động hoặc tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động: Nguồn kinh phí được cân đối từ nguồn ngân sách cấp huyện theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành;

b) Đối với các trường mầm non công lập có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên: Cân đối từ nguồn thu sự nghiệp, nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị để chi trả.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục Đào tạo và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này:

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Quy định này đến các huyện, Thành phố; các trường mầm non trên địa bàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- UBND các Huyện, Thành phố giao các Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định danh sách các giáo viên mầm non tham gia trực buổi trưa do các trường MN công lập đề nghị, giao Phòng Tài chính tổng hợp; thẩm định dự toán, thực hiện thủ tục cấp phát kinh phí theo quy định; đồng thời tổ chức thanh quyết toán kinh phí theo niên độ năm ngân sách.

- Hiệu trưởng các trường mầm non công lập: Chịu trách nhiệm chi trả, thanh toán chế độ hỗ trợ này đúng theo quy định trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Giáo dục Đào tạo, Lao động Thương binh xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ địa phương VPCP;
- Website Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động Thương binh & Xã hội;
- Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra VBQPPL;
- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- UBMTTQ Tỉnh và các Đoàn thể;
- Chủ tịch và các Phó CT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các Ban HĐND Tỉnh;
- Như điều 4;
- Các Sở, ban, ngành,
- Trung tâm Công báo Tỉnh;
- Lưu VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực10/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2012/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2012/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýLê Thanh Dũng
        Ngày ban hành31/07/2012
        Ngày hiệu lực10/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 23/2012/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2012/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên

            • 31/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực