Quyết định 23/2014/QĐ-UBND

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung Quy định tiêu chuẩn công nhận Danh hiệu “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa”; tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và tiêu chuẩn công nhận “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2014/QĐ-UBND sửa đổi công nhận Danh hiệu Làng Thôn Khu phố văn hóa Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2014/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN DANH HIỆU “LÀNG VĂN HÓA”, “THÔN VĂN HÓA”, “KHU PHỐ VĂN HÓA”; TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI” VÀ TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN “PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định tiêu chuẩn công nhận Danh hiệu “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa”; tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và tiêu chuẩn công nhận “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định tiêu chuẩn công nhận Danh hiệu “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 của UBND tỉnh:

a. Tại Tiêu chí thứ 22 của Tiêu chuẩn IV, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung: “Không có vụ án nghiêm trọng; không có người tham gia đua xe trái phép, vi phạm trật tự an toàn giao thông; không có bạo lực gia đình.”.

b. Tại Tiêu chí thứ 23 của Tiêu chuẩn IV, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung: “Tuyên truyền và tạo điều kiện cho nhân dân ở khu dân cư tham gia giám sát hoạt động cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước; chi bộ Đảng được công nhận đạt “Trong sạch vững mạnh”.”

c. Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 2 được sửa đổi, bổ sung: Khi xét công nhận làng văn hóa, thôn văn hóa, khu phố văn hóa địa phương nào vi phạm một trong những nội dung dưới đây sẽ không được công nhận:

- Tỷ lệ đạt gia đình văn hóa thấp hơn 70% so với tổng số hộ gia đình đăng ký;

- Có tuyên truyền kích động, gây mất ổn định an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội;

- Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên trong năm tăng so với Nghị quyết của HĐND ở địa phương đã đề ra;

- Có trường hợp vi phạm tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm cấm phổ biến, bị xử lý;

- Có vụ án nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến hộ gia đình và khu dân cư trên địa bàn.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 2 của Quy định tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 của UBND tỉnh:

2. Không được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, nếu vi phạm một trong những nội dung:

a. Chưa có trung tâm văn hóa - thể thao xã theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b. 50% làng, thôn chưa có nhà văn hóa - khu thể thao thôn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c. 30% làng, thôn trở lên chưa được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định tiêu chuẩn công nhận “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh:

Điều 3. Quy định các trường hợp không được công nhận “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị:

1. Đảng bộ phường, thị trấn không đạt “Trong sạch vững mạnh”.

2. Nếu có 01 trong 05 tiêu chuẩn chưa đạt 10 điểm (Tiêu chuẩn 01 hoặc Tiêu chuẩn 02, Tiêu chuẩn 03, Tiêu chuẩn 04, Tiêu chuẩn 05) và có 01 trong 25 tiêu chí chưa đạt 02 điểm.

3. Có 20% khu phố (hoặc tương đương) trên địa bàn chưa được công nhận khu phố văn hóa (hoặc tương đương).

4. Có vụ án nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến hộ gia đình và khu dân cư trên địa bàn.”.

Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận Danh hiệu “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa”; Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/8/2014.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp; các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2014
Ngày hiệu lực23/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND sửa đổi công nhận Danh hiệu Làng Thôn Khu phố văn hóa Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 23/2014/QĐ-UBND sửa đổi công nhận Danh hiệu Làng Thôn Khu phố văn hóa Bình Định
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu23/2014/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýMai Thanh Thắng
     Ngày ban hành13/08/2014
     Ngày hiệu lực23/08/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 23/2014/QĐ-UBND sửa đổi công nhận Danh hiệu Làng Thôn Khu phố văn hóa Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2014/QĐ-UBND sửa đổi công nhận Danh hiệu Làng Thôn Khu phố văn hóa Bình Định

         • 13/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực