Quyết định 23/2015/QĐ-UBND

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với sa khoáng titan chưa qua tuyển tách tỉnh Bình Thuận

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên đối với sa khoáng titan Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 529/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Bình Thuận 2017 và được áp dụng kể từ ngày 13/02/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2015/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên đối với sa khoáng titan Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2015/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 11 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SA KHOÁNG TITAN CHƯA QUA TUYỂN TÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Tài nguyên và hướng dẫn tại Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế Tài nguyên;

Theo đề nghị của Liên Sở: Tài nguyên và Môi trường - Tài chính - Cục Thuế tại Tờ trình số 256/TTr-TNMT-TC-CT ngày 21 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với sa khoáng titan chưa qua tuyển tách (có số thứ tự 6) tại biểu phụ lục bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh từ 2.000.000 đồng/tấn thành 1.000.000 đồng/tấn (chi tiết theo biểu phụ lục đính kèm).

Ngoài nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Mức giá tính thuế tài nguyên đối với sa khoáng titan chưa qua tuyển tách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận quy định tại Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

PHỤ LỤC

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN (ĐIỀU CHỈNH) ĐỐI VỚI SA KHOÁNG TITAN CHƯA QUA TUYỂN TÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên theo Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh

(đồng)

Giá tính thuế tài nguyên điều chỉnh tại Quyết định này

(đồng)

I. Nội dung điều chỉnh

Sa khoáng titan chưa qua tuyển tách

tấn

2.000.000

1.000.000

II. Các nội dung khác: giữ nguyên như phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2015
Ngày hiệu lực21/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/02/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2015/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên đối với sa khoáng titan Bình Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2015/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên đối với sa khoáng titan Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýLê Tiến Phương
       Ngày ban hành11/06/2015
       Ngày hiệu lực21/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/02/2018
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 23/2015/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên đối với sa khoáng titan Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2015/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên đối với sa khoáng titan Bình Thuận