Quyết định 23/2015/QĐ-UBND

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định 07/2011/QĐ-UBND do tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2015/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định 07/2011/QĐ-UBND Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2015/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 27 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2011/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

2. Cơ cấu tổ chức:

- Phòng Tổ chức và hành chính;

- Phòng Thời sự;

- Phòng Biên tập;

- Phòng Thông tin điện tử;

- Phòng Văn nghệ và giải trí;

- Phòng Kỹ thuật và công nghệ;

- Phòng Kỹ thuật thể hiện;

- Phòng Dịch vụ và Quảng cáo;

- Phòng Khoa giáo;

- Phòng Phát thanh.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN, TP HCM);
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- VP.TU, các Ban của Đảng;
- UBMTTQVN, các Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT,TH.TT
D\\2015\QĐ\cocauTC-PTTHHG

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2015
Ngày hiệu lực06/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2015/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định 07/2011/QĐ-UBND Hậu Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 23/2015/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định 07/2011/QĐ-UBND Hậu Giang
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu23/2015/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
      Người kýTrần Công Chánh
      Ngày ban hành27/07/2015
      Ngày hiệu lực06/08/2015
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 23/2015/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định 07/2011/QĐ-UBND Hậu Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2015/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định 07/2011/QĐ-UBND Hậu Giang

          • 27/07/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 06/08/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực