Quyết định 23/2015/QĐ-UBND

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2015/QĐ-UBND tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2015/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng số: 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số: 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 297/TTr-STP ngày 21 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy định này quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, áp dụng cho các cá nhân là công chứng viên có nhu cầu thành lập Văn phòng Công chứng tại tỉnh Bắc Kạn và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc xét duyệt hồ sơ

1. Việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng phải đảm bảo nguyên tắc kịp thời, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 đã được phê duyệt theo Quyết định số: 2104/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Trách nhiệm của công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng

Công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng chịu trách nhiệm về tính xác thực của các loại giấy tờ nộp kèm theo hồ sơ và các thông tin trong Đề án thành lập Văn phòng Công chứng.

Chương II

TIÊU CHÍ VÀ SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ

Điều 4. Tiêu chí chấm điểm và tổng điểm tối đa

1. Tiêu chí chấm điểm

a) Về tổ chức nhân sự của Văn phòng Công chứng;

b) Về trụ sở làm việc của Văn phòng Công chứng;

c) Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động hành nghề công chứng của Văn phòng Công chứng.

2. Tổng điểm tối đa của các tiêu chí tại Khoản 1 Điều này là 100 điểm.

Điều 5. Tiêu chí về tổ chức nhân sự của Văn phòng Công chứng

Điểm tối đa là 40 điểm

1. Tiêu chí về công chứng viên (Điểm tối đa là 20 điểm):

a) Văn phòng Công chứng có 02 công chứng viên hợp danh: 10 điểm;

b) Văn phòng Công chứng có 03 công chứng viên hợp danh trở lên: 20 điểm.

2. Tiêu chí về nhân viên nghiệp vụ (Điểm tối đa là 10 điểm)

a) Nhân viên nghiệp vụ có bằng đại học chuyên ngành luật hoặc đã có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc làm công tác pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng từ 03 năm trở lên: 10 điểm;

b) Nhân viên nghiệp vụ có bằng cao đẳng, trung cấp chuyên ngành luật: 05 điểm.

3. Tiêu chí về nhân viên kế toán (Điểm tối đa là 05 điểm)

a) Nhân viên có bằng đại học chuyên ngành kế toán: 05 điểm;

b) Nhân viên có bằng cao đẳng, trung cấp chuyên ngành kế toán: 03 điểm.

4. Văn phòng công chứng có nhân viên công nghệ thông tin hoặc có phương án thuê dịch vụ công nghệ thông tin; nhân viên phụ trách lưu trữ hồ sơ công chứng để phục vụ cho hoạt động hành nghề của Văn phòng Công chứng: 05 điểm.

Điều 6. Tiêu chí về trụ sở làm việc của Văn phòng Công chứng

Điểm tối đa là 33 điểm

1. Nơi làm việc cho Trưởng Văn phòng Công chứng, công chứng viên, nhân viên:

a) Diện tích làm việc cho Trưởng Văn phòng Công chứng từ 10m2 trở lên trên người: 05 điểm;

b) Diện tích làm việc cho công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ từ 08m2 trở lên trên người: 05 điểm;

c) Diện tích làm việc cho nhân viên khác từ 06m2 trở lên trên người: 05 điểm.

2. Nơi tiếp cá nhân, tổ chức đến yêu cầu công chứng: 05 điểm.

3. Nơi lưu trữ hồ sơ công chứng: 05 điểm.

4. Có nơi để xe cho công chứng viên, nhân viên và tổ chức, cá nhân đến yêu cầu công chứng: 05 điểm.

5. Văn phòng Công chứng có địa điểm thuận lợi cho việc liên hệ công chứng của cá nhân, tổ chức: 03 điểm.

Điều 7. Tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho hoạt động hành nghề công chứng của Văn phòng Công chứng

Điểm tối đa là 27 điểm

1. Có bàn ghế làm việc cho công chứng viên, nhân viên: 05 điểm.

2. Có bàn ghế tiếp tổ chức, cá nhân đến yêu cầu công chứng, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động công chứng được dễ dàng, thuận tiện: 05 điểm.

3. Có trang bị đầy đủ máy photocoppy, máy vi tính, máy in và các trang thiết bị khác để đảm bảo cho hoạt động của Văn phòng Công chứng: 05 điểm.

4. Có đầy đủ kệ, tủ để lưu trữ hồ sơ công chứng: 05 điểm.

5. Văn phòng Công chứng có đăng ký kết nối với mạng internet, tạo địa chỉ email của Văn phòng Công chứng, của công chứng viên và các nhân viên: 03 điểm.

6. Có phương án đầu tư xây dựng phần mềm hoặc có sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ công chứng: 02 điểm.

7. Văn phòng Công chứng có phương án, trang thiết bị phòng chống cháy nổ: 02 điểm.

Chương III

CÁCH THỨC XÉT DUYỆT HỒ SƠ

Điều 8. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng

Sở Tư pháp là cơ quan thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng của công chứng viên.

Điều 9. Xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng

1. Cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng.

a) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp tiến hành chấm điểm, xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng;

b) Việc chấm điểm phải căn cứ vào tiêu chí, số điểm của từng tiêu chí tại Điều 4, 5, 6 và Điều 7 của Quy định này.

2. Xác định hồ sơ được xét chọn

Hồ sơ được xét chọn phải đạt điểm trung bình từ 50 điểm trở lên trong tổng số điểm tối đa là 100 điểm. Trường hợp có từ 02 hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trở lên nộp vào cùng một thời điểm thì hồ sơ đề nghị được xét chọn phải là hồ sơ có số điểm cao nhất trong số các hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng.

Trường hợp có nhiều hồ sơ có số điểm bằng nhau, thì hồ sơ đề nghị xét chọn sẽ lần lượt theo các thứ tự ưu tiên sau đây:

- Hồ sơ có số điểm tiêu chí về tổ chức nhân sự cao hơn;

- Hồ sơ có số điểm tiêu chí về trụ sở làm việc cao hơn;

- Hồ sơ có số điểm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động hành nghề công chứng cao hơn.

3. Việc chấm điểm, xét duyệt hồ sơ phải lập thành biên bản và được lãnh đạo Sở Tư pháp ký, đóng dấu.

4. Trên cơ sở biên bản chấm điểm, xét duyệt và hồ sơ được xét chọn, Giám đốc Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo quy định của pháp luật./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2015
Ngày hiệu lực09/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2015/QĐ-UBND tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2015/QĐ-UBND tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành30/10/2015
        Ngày hiệu lực09/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2015/QĐ-UBND tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2015/QĐ-UBND tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Bắc Kạn

           • 30/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực