Quyết định 23/2016/QĐ-UBND

Quyết định 23/2016/QĐ-UBND giao Sở Công thương thực hiện xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2016/QĐ-UBND xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2016/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO S CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN XÁC NHẬN ƯU ĐÃI CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ THUỘC DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ƯU TIÊN PHÁT TRIN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 78/TTr-SCT ngày 09 tháng 3 năm 2016 và Văn bản số 264/SCT-QLCN ngày 31 tháng 3 năm 2016, về giao nhiệm vụ xác nhận ưu đãi đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển ca các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Công Thương là cơ quan thực hiện xác nhận ưu đãi các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tnh về chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp htrợ.

2. Công khai hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính và chủ trì tổ chức thực hiện xác nhận ưu đãi các dán sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định.

3. Chủ trì, phi hợp với các quan liên quan thực hiện việc hậu kiểm, xử lý các vi phạm về hưởng ưu đãi đi với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp htrợ theo quy định.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND về chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh phù hợp quy định pháp luật và điều kiện của địa phương.

5. Hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh về tình hình phát triển công nghiệp hỗ trợ, việc xác nhận và thu hồi Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xut sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành ph, thị xã thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TTHĐND tỉnh;
- CPCT;
- CPVP;
- Như Đ3;
- Cổng TT-GTĐT Vĩnh Phúc;
- CV: NC1; KT2;
- Lưu VT.
(H-    b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực21/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2016/QĐ-UBND xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2016/QĐ-UBND xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Trì
        Ngày ban hành21/04/2016
        Ngày hiệu lực21/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 23/2016/QĐ-UBND xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2016/QĐ-UBND xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp Vĩnh Phúc

            • 21/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực