Quyết định 23/2017/QĐ-UBND

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 02/2010/QĐ-UBND Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2010/QĐ-UBND quản lý vật liệu xây dựng Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2017/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2010/QĐ-UBND NGÀY 26/01/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 110/TTr-SXD ngày 01/11/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của Ủy ban nhân dân tnh ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Lý do: Để bảo đảm tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có quy định về việc không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác; đồng thời nội dung các Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định này không còn phù hợp với các quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; Luật Xây dựng năm 2014; các Nghị đnh hướng dẫn các Luật này và các Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác.

Sau khi Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực, việc quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Các
y viên BTV Tỉnh ủy;
- CT, c
ác PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐ Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng Công báo-Tin học, VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, CTXDGT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Diên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2010/QĐ-UBND quản lý vật liệu xây dựng Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2010/QĐ-UBND quản lý vật liệu xây dựng Thái Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýNguyễn Hồng Diên
       Ngày ban hành29/11/2017
       Ngày hiệu lực15/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2010/QĐ-UBND quản lý vật liệu xây dựng Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2010/QĐ-UBND quản lý vật liệu xây dựng Thái Bình

           • 29/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực