Quyết định 23/2017/QĐ-UBND

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2017/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đk Nông tại Tờ trình số 51/TTr-STTTT ngày 08 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 01 Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (chi tiết theo danh mục đính kèm).

Điều 2.

Việc sử dụng chung hạ tầng Viễn thông được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo Đắk Nông;
- Lưu: VT, NC, CNXD (MNC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hải

 

DANH MỤC

BÃI BỎ 01 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông)

STT

Loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do bãi bỏ

Văn bản bãi bỏ toàn bộ: 01 Văn bản

01

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011

Ban hành quy định về việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 Ban hành quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; Có hiệu lực thi hành ngày 12/12/2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2017
Ngày hiệu lực10/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Đắk Nông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýTrần Xuân Hải
       Ngày ban hành21/11/2017
       Ngày hiệu lực10/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 23/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Đắk Nông

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Đắk Nông

          • 21/11/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/12/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực