Quyết định 23/2017/QĐ-UBND

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về thực hiện Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2017/QĐ-UBND thực hiện 08/2017/NQ-HĐND mức giá dịch vụ khám bệnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2017/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH:

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2017/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 Về việc quy định mức giá tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 276/TTr-SYT ngày 07 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, bao gồm:

Giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND;

Giá các dịch vụ ngày giường điều trị quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND;

Giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND.

Điều 2. Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các Sở, ngành chức năng có liên quan:

Triển khai thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo biểm y tế được quy định tại các phụ lục kèm theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đúng theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, của các Bộ, ngành có liên quan và các quy định của pháp luật hiện hành.

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn tỉnh biết và thực hiện.

Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh quản lý, sử dụng nguồn thu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Y tế, Sở Tài chínhThủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2017, thay thế Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định mức giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định mức giá thu tạm thời một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (giám sát);
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban KT, VHXH-HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Chánh, phó VP UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, (th001), 30b.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND thực hiện 08/2017/NQ-HĐND mức giá dịch vụ khám bệnh Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2017/QĐ-UBND thực hiện 08/2017/NQ-HĐND mức giá dịch vụ khám bệnh Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýDương Thành Trung
       Ngày ban hành17/11/2017
       Ngày hiệu lực01/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2017/QĐ-UBND thực hiện 08/2017/NQ-HĐND mức giá dịch vụ khám bệnh Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2017/QĐ-UBND thực hiện 08/2017/NQ-HĐND mức giá dịch vụ khám bệnh Bạc Liêu

           • 17/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực