Quyết định 23/2017/QĐ-UBND

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo tổ chức trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2017/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CÁC TỔ CHỨC TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 157/TTr-SYT ngày 19 tháng 10 năm 2017; Văn bản số 1396/SNV-TCBC&TCPCP ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Sở Nội vụ; Báo cáo thẩm định số 49 /BCTĐ-STP ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Y t
ế;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TTT
U, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đo
àn ĐBQH Hải Phòng;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Báo HP, Đài PT và THHP;
- C
ng TTĐT TP, Công báo;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các phòng: VXNC, KT
GSTĐKT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CÁC TỔ CHỨC TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của các phòng, ban chuyên môn; Người đứng đầu và cấp phó của Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hải Phòng.

2. Đối tượng áp dụng: Công chức, viên chức thuộc các phòng, đơn vị nêu tại Khoản 1 Điều này và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Quan điểm, nguyên tắc

1. Tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác cán bộ, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo về công tác cán bộ.

2. Thực hiện nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục theo quy định.

3. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc.

4. Tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý là cơ sở để đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng công chức, viên chức; đồng thời làm cơ sở để công chức, viên chức tự rèn luyện, phấn đấu, hoàn thiện.

5. Tiêu chuẩn mỗi chức danh phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể.

Điều 3. Tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên quyết đấu tranh với những hành vi sai trái, lệch lạc, các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng”, bảo vệ và chấp hành các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Có ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tuyệt đối sự điều động, phân công của tổ chức, của cơ quan, đơn vị.

c) Gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tận tụy với công việc, đoàn kết nội bộ, quy tụ công chức, viên chức, người lao động phát huy sức mạnh của tập thể, làm việc có hiệu quả.

d) Luôn có ý thức gương mẫu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng. Không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

đ) Giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.

e) Thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức, năng lực công tác, biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, quần chúng và nhân dân.

g) Có trách nhiệm, ý thức chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động; được quần chúng tín nhiệm.

h) Không vi phạm quy định về chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

2. Trình độ kiến thức và kinh nghiệm công tác

a) Có trình độ đại học trở lên về chuyên môn phù hợp với chức danh;

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị hoặc Trung cấp lý luận chính trị hành chính trở lên.

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ Quản lý nhà nước từ chương trình Chuyên viên trở lên.

d) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên.

đ) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

e) Có kiến thức, hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố và đất nước; nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được phân công phụ trách. Nắm vững nghị quyết, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật chung của nhà nước; các quy chế, quy định của Trung ương và thành phố về lĩnh vực được phân công phụ trách.

g) Công chức, viên chức được bổ nhiệm lần đầu vào các chức danh lãnh đạo, quản lý phải tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức danh; đã trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả.

3. Năng lực lãnh đạo, quản lý

a) Có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, thẩm định, dự báo; kịp thời nắm bắt, phát hiện những vấn đề mới có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

b) Có năng lực cụ thể hóa chủ trương của cấp trên thành kế hoạch, biện pháp thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

c) Có khả năng tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm chỉ đạo. Có khả năng chủ trì, kết luận các cuộc họp có nội dung liên quan đến lĩnh vực, vị trí công tác được phân công; tổ chức thực hiện đúng, có hiệu qucác chủ trương, quyết định của cấp trên, của tập thể lãnh đạo.

d) Có khả năng tham mưu đề xuất với lãnh đạo phòng, ban, cơ quan, đơn vị; lãnh đạo Sở Y tế, quận, huyện về công tác; khả năng tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch... trong phạm vi, lĩnh vực được phân công.

đ) Có khả năng tập hợp đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; biết phát huy dân chủ và phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến, trong sạch, vững mạnh.

4. Về hiệu qu công tác

a) Hoàn thành xuất sắc các chức trách nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo hoặc tham gia lãnh đạo, tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác thực hiện, hoàn thành tốt, toàn diện các chức năng, nhiệm vụ; chăm lo đời sống công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị.

b) Có 03 năm liên tục tính đến thời điểm bnhiệm đạt lao động tiên tiến trở lên, được đánh giá xếp loại công chức, viên chức từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm trước khi đề nghị bổ nhiệm phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c) Lãnh đạo hoặc tham gia lãnh đạo, tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác hoặc phụ trách xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

5. Về sức khỏe: Có đủ sức khỏe đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

6. Quy định khác

a) Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn bnhiệm lãnh đạo, qun lý quy định bởi các luật chuyên ngành.

b) Được quy hoạch chức danh đề nghị bổ nhiệm (đối với bổ nhiệm tại chỗ); có Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

c) Cán bộ, công chức, viên chức được xem xét bổ nhiệm phải đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn và độ tuổi theo quy định.

d) Trong trường hợp đặc biệt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế họp xem xét cụ thể, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định theo thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ bằng văn bản trước khi tiến hành quy trình bổ nhiệm.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỤ THỂ CÁC CHỨC DANH

Điều 4. Tiêu chuẩn chức danh Chi cục trưởng

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3, Chương I và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Trình độ

a) Chuyên môn nghiệp vụ:

- Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các nhóm ngành: Y, hành chính, luật, sư phạm, công tác xã hội.

- Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các nhóm ngành: Y (đặc biệt là vệ sinh dịch tvà y tế công cộng), dược, bảo vệ thực vật, thú y, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, luật, thương mại và các chuyên ngành khác có liên quan.

b) Trình độ ngoại ngữ:

Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên.

c) Trình độ lý luận chính trị: Có bằng Cao cấp lý luận chính trị hoặc Cử nhân chính trị.

d) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ Quản lý nhà nước từ chương trình Chuyên viên chính trở lên,

2. Điều kiện bổ nhiệm

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực chuyên môn được giao.

Đã có thời gian giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng hoặc cơ quan, đơn vị tương đương ít nht từ 02 năm trở lên.

Điều 5. Tiêu chuẩn chức danh Phó Chi cục trưởng

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3, Chương I và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

a) Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình: Có bằng tt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các nhóm ngành: Y, hành chính, luật, sư phạm, công tác xã hội.

b) Phó Chi cục trưng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các nhóm ngành: Y (đặc biệt là vệ sinh dịch tễ và y tế công cộng), dược, bảo vệ thực vật, thú y, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, luật, thương mại và các chuyên ngành khác có liên quan.

2. Điều kiện bổ nhiệm

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực chuyên môn được giao.

Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Y tế

Đáp ứng các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3, Chương I và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác

a) Có khnăng đề xuất, xây dựng và cụ thể hóa việc tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của phòng, ban, cơ quan, đơn vị và của Sở Y tế.

b) Có năng lực chtrì nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, đề xuất triển khai các nhiệm vụ và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế phân công.

c) Có năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của phòng, ban, cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, quyết định của Giám đốc Sở Y tế về lĩnh vực được giao đảm nhận, tham mưu với lãnh đạo những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, đề xuất hướng giải quyết; xây dựng nội dung và chủ trì các buổi sinh hoạt của phòng, ban, cơ quan, đơn vị.

d) Có phương pháp chỉ đạo, động viên, đoàn kết công chức, viên chức, người lao động của phòng, ban, cơ quan, đơn vị phát huy tính năng động, chđộng sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các biện pháp công tác với tập thể lãnh đạo phòng, ban, cơ quan, đơn vị đảm bảo hoàn thành tt các nhiệm vụ công tác được phân công, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc.

2. Trình độ

a) Chuyên môn, nghiệp vụ:

- Trưởng các phòng: Tổ chức cán bộ, Nghiệp vụ Y, Quản lý hành nghề y dược tư nhân: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành y trở lên.

- Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược: Có bằng dược sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành dược trở lên;

- Trưởng phòng Kế hoạch tài chính: Có bằng bác sĩ và một trong các văn bằng sau: Bác sĩ chuyên khoa cp I; bằng thạc sĩ chuyên ngành y; bằng đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán trở lên.

- Chánh Thanh tra: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành y trở lên; đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

- Chánh Văn phòng: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành y trở lên;

b) Quản lý nhà nước: có chứng chỉ Quản lý nhà nước từ chương trình Chuyên viên chính trở lên.

3. Điều kiện bổ nhiệm

- Đã có thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, ban và tương đương ít nhất từ 01 năm trở lên.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực chuyên môn được giao. Trường hợp điều động, bổ nhiệm không phải bằng nguồn tại chỗ phải có thời gian công tác thực tế liên tục trong ngành, lĩnh vực có liên quan đến chức danh bổ nhiệm từ 10 năm trở lên.

Điều 7. Tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Y tế

Đáp ứng các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3, Chương I và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác

a) Có khả năng tham mưu giúp Trưởng phòng, ban, cơ quan, đơn vị giải quyết các công việc chung; tham gia với Trưởng phòng, ban trong cơ quan, đơn vị việc cụ thể hóa, triển khai hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc công việc được phân công phụ trách.

b) Có năng lực nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, đề xuất và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

c) Có khả năng tham gia chỉ đạo, động viên công chức, viên chức, người lao động của phòng, ban, cơ quan, đơn vị thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc.

2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

a) Phó Trưởng các phòng: Tổ chức cán bộ, Nghiệp vụ Y, Quản lý hành nghề y dược tư nhân: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành y trở lên.

b) Phó Trưng phòng Nghiệp vụ Dược: Có bằng dược sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bng thạc sĩ chuyên ngành dược trở lên.

c) Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính: Có bằng bác sĩ và một trong các văn bằng sau: Bác sĩ chuyên khoa cấp I; bằng thạc sĩ chuyên ngành y; bằng đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán trở lên.

d) Phó Chánh Thanh tra: Có bằng bác sĩ hoặc dược sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cp I hoặc dược sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành y, dược trở lên.

đ) Phó Chánh Văn phòng: Có bằng bác sĩ hoặc bằng đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị văn phòng trở lên.

3. Điều kiện bổ nhiệm

a) Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực chuyên môn được giao.

b) Trường hợp điều động, bổ nhiệm không phải bằng nguồn tại chỗ phải có thời gian công tác thực tế liên tục từ 05 năm trở lên.

Điều 8. Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc bệnh viện, trung tâm hạng đặc biệt, hạng I và hạng II; Giám đốc trung tâm y tế tuyến quận, huyện thực hiện 2 chức năng hạng I và hạng II

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3, Chương I và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Trình độ

a) Chuyên môn nghiệp vụ:

- Giám đốc bệnh viện đa khoa:

+ Giám đốc bệnh viện hạng đặc biệt: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc bằng tiến sĩ chuyên ngành y.

+ Giám đốc bệnh viện hạng I: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cp II hoặc bằng tiến sĩ chuyên ngành y.

+ Giám đốc bệnh viện hạng II: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành y trở lên.

- Giám đốc bệnh viện chuyên khoa và trung tâm chuyên khoa:

+ Giám đốc đơn vị hạng I: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc bằng tiến sĩ chuyên ngành y đúng chuyên ngành của đơn vị.

+ Giám đốc đơn vị hạng II: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành y đúng chuyên ngành của đơn vị trở lên.

+ Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm hoặc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: có bằng dược sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành dược trở lên.

- Giám đốc trung tâm y tế tuyến quận, huyện thực hiện 02 chức năng hạng I và hạng II: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành y trở lên.

- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch bác sỹ chính hoặc tương đương trở lên.

b) Trình độ ngoại ngữ:

Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên.

c) Trình độ lý luận chính trị:

Giám đốc bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I: Có bằng Cao cấp lý luận chính trị hoặc Cử nhân chính trị;

d) Quản lý nhà nước:

Có chứng chỉ Quản lý nhà nước từ chương trình Chuyên viên chính trở lên hoặc chứng chỉ bồi dưỡng bác sĩ chính hoặc chứng chỉ quản lý bệnh viện.

2. Điều kiện bổ nhiệm

Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực chuyên môn được giao. Đã có thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc bệnh viện hoặc trung tâm cùng hạng hoặc cơ quan, đơn vị tương đương ít nhất từ 02 năm trở lên.

Điều 9. Tiêu chuẩn chức danh Phó Giám đốc bệnh viện, trung tâm hạng đặc biệt, hạng I và hạng II; Phó Giám đốc trung tâm y tế tuyến quận, huyện thực hiện 2 chức năng hạng I và hạng II

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3, Chương I và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Trình độ

a) Chuyên môn nghiệp vụ:

- Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa:

+ Phó Giám đốc bệnh viện hạng đặc biệt: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cp II hoặc bằng tiến sĩ chuyên ngành y.

+ Phó Giám đốc bệnh viện hạng I: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cp II hoặc bằng tiến sĩ chuyên ngành y.

+ Phó Giám đốc bệnh viện hạng II: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành y trở lên.

- Phó Giám đốc bệnh viện chuyên khoa và trung tâm chuyên khoa:

+ Phó Giám đốc đơn vị hạng I: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc bng tiến sĩ chuyên ngành y đúng chuyên ngành của đơn vị.

+ Phó Giám đốc đơn vị hạng II: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành y đúng chuyên ngành của đơn vị trở lên.

+ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm hoặc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: Có bằng dược sĩ chuyên khoa cp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành dược trở lên.

- Phó Giám đốc trung tâm y tế tuyến quận, huyện thực hiện 02 chức năng hạng I và hạng II: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành y trở lên.

- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch bác sỹ hoặc tương đương trở lên.

b) Trình độ ngoại ngữ:

Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên.

c) Quản lý nhà nước:

Có chứng chQuản lý nhà nước từ chương trình Chuyên viên chính trở lên hoặc chứng chbồi dưỡng bác sĩ chính hoặc chứng chỉ quản lý bệnh viện.

2. Điều kiện bổ nhiệm

a) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực chuyên môn được giao.

b) Trường hợp điều động, bổ nhiệm không phải bằng nguồn tại chỗ phải có thời gian công tác thực tế liên tục từ 05 năm trở lên trong ngành, lĩnh vực có liên quan đến chức danh bổ nhiệm.

Điều 10. Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc bệnh viện, trung tâm hạng III và hạng IV; Giám đốc trung tâm y tế tuyến quận, huyện thực hiện 2 chức năng hạng III và hạng IV

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3, Chương I và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Trình độ

a) Chuyên môn nghiệp vụ:

- Giám đốc bệnh viện đa khoa: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành y trở lên.

- Giám đốc bệnh viện chuyên khoa và trung tâm chuyên khoa: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành y đúng chuyên ngành của đơn vị trở lên.

- Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm hoặc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: Có bằng dược sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành dược trở lên.

- Giám đốc trung tâm y tế tuyến quận, huyện thực hiện 2 chức năng hạng III và hạng IV: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành y trở lên.

- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch bác sỹ hoặc tương đương trở lên.

b) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ Quản lý nhà nước từ chương trình Chuyên viên trở lên hoặc chứng chỉ Quản lý bệnh viện.

2. Điều kiện bổ nhiệm

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực chuyên môn được giao.

Đã có thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc bệnh viện, trung tâm cùng hạng hoặc cơ quan, đơn vị tương đương ít nhất từ 02 năm trở lên.

Điều 11. Tiêu chuẩn chức danh Phó Giám đốc bệnh viện, trung tâm hạng III và hạng IV; Phó Giám đốc trung tâm y tế tuyến quận, huyện thực hiện 2 chức năng hạng III và hạng IV

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3, Chương I và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Trình độ

a) Chuyên môn nghiệp vụ:

- Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành y trở lên.

- Phó Giám đốc bệnh viện chuyên khoa và trung tâm chuyên khoa: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành y đúng chuyên ngành của đơn vị trở lên.

- Phó Giám đốc trung tâm y tế tuyến quận, huyện thực hiện 2 chức năng hạng III và hạng IV: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành y trở lên.

- Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm hoặc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: Có bằng dược sĩ chuyên khoa cp I hoặc thạc sĩ chuyên ngành dược trở lên.

- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch bác sỹ hoặc tương đương trở lên.

b) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ Quản lý nhà nước từ chương trình Chuyên viên trở lên hoặc chứng chỉ Quản lý bệnh viện.

2. Điều kiện bổ nhiệm

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực chuyên môn được giao.

Điều 12. Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3, Chương I và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác

a) Có khả năng đề xuất, xây dựng và cụ thể hóa việc tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn.

b) Có năng lực chủ trì nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các hoạt động chuyên môn của phòng, đề xuất triển khai các nhiệm vụ và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công.

c) Có năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của phòng; tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, quyết định của Ủy ban nhân dân quận, huyện về lĩnh vực được giao đảm nhận; tham mưu với Ủy ban nhân dân quận, huyện những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, đề xuất hướng giải quyết; xây dựng nội dung và chtrì các buổi sinh hoạt của phòng.

d) Có phương pháp chỉ đạo, động viên, đoàn kết công chức, người lao động của phòng phát huy tính năng động, chủ động sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các biện pháp công tác với tập thể lãnh đạo phòng đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được phân công, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc.

2. Trình độ

Chuyên môn nghiệp vụ: Có bằng bác sĩ hoặc có bằng dược sĩ đại học.

3. Điều kiện bổ nhiệm

a) Có ít nhất 05 năm (60 tháng) kinh nghiệm công tác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế. Có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành và đã có thời gian giữ chức vụ Phó Trưng phòng Y tế hoặc Phó Trưởng phòng cơ quan, đơn vị tương đương ít nhất từ 01 năm trở lên. Được sự tín nhiệm của công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Nếu không công tác trong ngành Y tế thì ngoài việc đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định thì phải có ít nhất 01 năm giữ chức vụ Trưởng, Phó trưng phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc chức danh tương đương khác.

b) Về tuổi bnhiệm: Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).

Điều 13. Tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3, Chương I và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác

a) Có khả năng tham mưu giúp Trưởng phòng giải quyết các công việc chung; tham gia với Trưởng phòng việc cụ thể hóa, triển khai hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của phòng thuộc công việc được phân công phụ trách.

b) Có năng lực nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, đề xuất và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

c) Có khả năng tham gia chỉ đạo, động viên công chức, người lao động của phòng thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc.

2. Trình độ

Chuyên môn nghiệp vụ: Có bằng bác sĩ hoặc có bằng dược sĩ đại học hoặc có bằng thạc sĩ y tế công cộng.

3. Điều kiện bổ nhiệm

a) Có ít nhất 03 năm (36 tháng) kinh nghiệm công tác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế. Được sự tín nhiệm của công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Nếu không công tác trong ngành Y tế thì ngoài việc đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định thì phải có ít nhất 01 năm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc chức danh tương đương khác.

b) Về tuổi bổ nhiệm: Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Quy định này là căn cứ để xem xét thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng công chức, viên chức lãnh đạo tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế và các phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm trước ngày Quy định có hiệu lực mà chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy định này, thì cơ quan, người có thẩm quyền bổ nhiệm cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng để đảm bảo đủ điều kiện.

3. Phòng tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả việc thực hiện Quy định này; tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng kế hoạch, quy hoạch và bổ nhiệm công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, cần xem xét sửa đổi, các cá nhân, tổ chức gi phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo tổ chức trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo tổ chức trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýNguyễn Văn Tùng
       Ngày ban hành09/11/2017
       Ngày hiệu lực01/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 23/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo tổ chức trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo tổ chức trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng