Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2018/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 42/TTr-STC ngày 30/01/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.

2. Đối tượng áp dụng: Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.

3. Nội dung, mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.

b) Mức hỗ trợ: 05 triệu đồng/Ban/năm.

c) Nguồn kinh phí thực hiện: ngân sách địa phương.

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2018 và thay thế nội dung hỗ trợ kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại điểm 4.3, khoản 4, Quy định định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020 Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- HĐND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2018
Ngày hiệu lực15/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra Lạng Sơn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra Lạng Sơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýPhạm Ngọc Thưởng
       Ngày ban hành05/02/2018
       Ngày hiệu lực15/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra Lạng Sơn

           • 05/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực