Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về thời gian gửi báo cáo dự toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2018/QĐ-UBND thời gian gửi báo cáo dự toán quyết toán ngân sách Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2018/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO DỰ TOÁN VÀ XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP I THUỘC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thời gian gửi báo cáo dự toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Thời gian gửi báo cáo dự toán ngân sách nhà nước:

a) Các đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo dự toán ngân sách nhà nước (chi tiết chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên theo từng lĩnh vực, chi tiết từng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc) cho Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

b) Căn cứ vào đặc điểm của đơn vị và quy định về thời gian gửi dự toán ngân sách quy định tại điểm a khoản này, các đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quy định thời gian lập và gửi báo cáo dự toán ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc cho phù hợp, bảo đảm thời gian tổng hợp, gửi báo cáo dự toán ngân sách về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định.

2. Thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước:

a) Đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp tỉnh quản lý: Sở Tài chính xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm sau.

b) Đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp huyện quản lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách huyện đảm bảo hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm sau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- Bộ Tài chính;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH-NSương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Châu Hồng Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2018
Ngày hiệu lực20/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2018/QĐ-UBND thời gian gửi báo cáo dự toán quyết toán ngân sách Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2018/QĐ-UBND thời gian gửi báo cáo dự toán quyết toán ngân sách Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýChâu Hồng Phúc
        Ngày ban hành07/09/2018
        Ngày hiệu lực20/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 23/2018/QĐ-UBND thời gian gửi báo cáo dự toán quyết toán ngân sách Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2018/QĐ-UBND thời gian gửi báo cáo dự toán quyết toán ngân sách Đồng Tháp

            • 07/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực