Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2019/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 14 bãi bỏ Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 10 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh tại Tờ trình số 242/TTr-LMHTX ngày 06 tháng 8 năm 2019 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại báo cáo số 122/BC-STP ngày 30 tháng 7 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đã ban hành, cụ thể:

1. Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

2. Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014-2020.

Điều 2. Chính sách hỗ trợ tiền học phí cho các đối tượng đang tham gia các lớp đào tạo đại học và sinh viên tốt nghiệp đại học, dưới 35 tuổi đã thu hút về làm việc lâu dài tại hợp tác xã được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Công Thương, Giao thông vận tải; Chủ tịch Liên minh hợp tác xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL -Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các hội, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: PCVP (NN), các phòng N/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN.lesang213.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2019
Ngày hiệu lực05/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýTrần Ngọc Căng
       Ngày ban hành22/08/2019
       Ngày hiệu lực05/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi

           • 22/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực