Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2019/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2019/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý sử dụng tài sản công">144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 521/STC- QLGCS ngày 04 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm: Máy vi tính để bàn và máy vi tính xách tay nguyên bộ sử dụng thường xuyên, phổ biến trong các cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Danh mục tài sản mua sắm tập trung quy định tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng đối với các đơn vị dự toán được cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí trong dự toán đầu năm từ 50.000.000 đồng trở lên để mua sắm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh vướng mắc; các cơ quan, đơn vị, tổ chức phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019 và thay thế Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB
QPPL (Bộ Tư pháp);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT, Công báo tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 23/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/05/2019
Ngày hiệu lực 01/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 tháng trước
(06/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2019/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn Thừa Thiên Huế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 23/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành 20/05/2019
Ngày hiệu lực 01/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 tháng trước
(06/06/2019)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 23/2019/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2019/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn Thừa Thiên Huế

  • 20/05/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/06/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực