Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn Thanh Hóa, theo Nghị quyết 166/2019/NQ-HĐND

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2019/QĐ-UBND hỗ trợ tàu biển vận chuyển container đi quốc tế tỉnh Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2019/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HTRỢ CÁC HÃNG TÀU BIỂN MỞ TUYẾN VẬN CHUYỂN CONTAINER ĐI QUỐC TẾ QUA CẢNG NGHI SƠN THANH HÓA, THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 166/2019/NQ-HĐND NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 166/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2019 ca Hội đồng nhân dân tnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách h trợ các hãng tàu bin mở tuyến vận chuyển container đi quc tế qua Cng Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và thẩm định của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyn container đi quc tế qua Cảng Nghi Sơn Thanh Hóa, theo Nghị quyết số 166/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Giám đốc các sở, ban ngành cp tnh; Chtịch UBND các huyện, thị xã, thành ph; Thủ trưởng các cơ quan, tchức, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- N Điều 3 ;
- Cục ki
m tra VBQPPL - Bộ TP;
- TT Tnh y, HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PC
T UBND tnh;
- Đoàn ĐBQ
H tnh;
- Các Ban: TU,
HĐND tỉnh;
- Cơ quan Công báo tỉnh;
- Cục H
ải quan;
- Lưu: VT
, THKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC HÃNG TÀU BIỂN MỞ TUYẾN VẬN CHUYỂN CONTAINER ĐI QUỐC TẾ QUA CẢNG NGHI SƠN THANH HÓA, THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 166/2019/NQ-HĐND NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2019 CỦA HĐND TNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc lập hsơ hỗ trợ, thẩm định, trình quyết định hỗ trợ, cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển Container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các đi tượng là các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế lần đầu qua cảng Nghi Sơn và các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện chính sách htrợ.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Lập hồ sơ hỗ tr

1. Căn cứ điều kiện htrợ quy định tại Nghị quyết số 166/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan và thông báo cho hãng tàu thuộc đối tượng thụ hưởng cung cấp các tài liệu liên quan đến chứng minh điều kiện hỗ trợ để Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp lập hồ sơ hỗ trợ.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:

a) Văn bản đề nghị hỗ trợ của hãng tàu (01 bản chính).

b) Tờ khai hàng hóa, chứng từ có liên quan và thông quan đối với tàu nhập/xuất cảnh của Hải quan (01 bản sao tờ khai Mannifest).

2. Trong văn bản đề nghị hoặc thông báo, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phải nêu rõ các yêu cầu về thành phần, số lượng hồ sơ mà các cơ quan, đơn vị cần cung cấp nhằm đảm bảo cho việc thm định, xem xét điều kiện hỗ trợ.

Điều 4. Thẩm định, trình, quyết định hỗ tr

Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ của hãng tàu, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp xem xét, quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ cho hãng tàu.

Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp có văn bản thông báo gửi tới hãng tàu nêu rõ lý do.

Điều 5. Quy định về cấp kinh phí hỗ tr

Các hãng tàu được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp quyết định hỗ trợ được quyền lựa chọn phương thức nhận kinh phí hỗ trợ 06 tháng hoặc một lần (12 tháng).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp

1. Thực hiện các nhiệm vụ được giao cụ thể tại Quy định này; Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai Nghị quyết số 166/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quy định này; xử lý nhng vướng mắc, phát sinh; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khi xuất, nhập hàng hóa nên thông qua cảng Nghi Sơn.

3. Hằng năm, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chính sách, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tnh.

4. Theo dõi, kim tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chtịch UBND tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Thực hiện các nhiệm vụ được giao cụ thể tại Quy định này.

2. Tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách trong dự toán ngân sách hàng năm. Quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chính sách hàng năm.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Công thương

Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tnh (ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp) khi xuất, nhập hàng hóa thông qua cảng Nghi Sơn.

Điều 9. Trách nhiệm của Cục Hải quan Thanh Hóa

Giám sát, cập nhật schuyến tàu, hải trình của tàu và cung cấp các giấy tờ có liên quan.

Điều 10. Trách nhiệm của Đài truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa

Tuyên truyền chính sách, đưa tin, quảng bá, giới thiệu hình ảnh các hãng tàu bằng nhiều hình thức đến các doanh nghiệp trên địa bàn tnh.

Điều 11. Trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan

Các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phi hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, các hãng tàu trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 166/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 12. Trách nhiệm và quyền li của các hãng tàu

Các hãng tàu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về mở tuyến vận chuyn container đi quốc tế qua cảng Nghi Sơn, các nội dung theo quy định này và hướng dẫn ca các Sở, ban ngành liên quan./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2019/QĐ-UBND hỗ trợ tàu biển vận chuyển container đi quốc tế tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2019/QĐ-UBND hỗ trợ tàu biển vận chuyển container đi quốc tế tỉnh Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành19/07/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 23/2019/QĐ-UBND hỗ trợ tàu biển vận chuyển container đi quốc tế tỉnh Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2019/QĐ-UBND hỗ trợ tàu biển vận chuyển container đi quốc tế tỉnh Thanh Hóa

            • 19/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực