Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về định mức hoạt động, nội dung và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động, thành viên đội nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định mức chi thành viên đội nghệ thuật quần chúng Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2019/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG, NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ CỦA ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG, THÀNH VIÊN ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/ 2016 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đi với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về định mức hoạt động, nội dung và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động, thành viên đội nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019. Quyết định này thay thế Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Lai Châu quy định về định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của Đội Tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc STài chính; Giám đốc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính;
- TT. Tỉnh
ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, c
ác PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ VHTTDL;
- S
Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành ph
;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG, NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ CỦA ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG, THÀNH VIÊN ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2019/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của y ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Điều 1. Phm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về định mức hoạt động trong năm, nội dung và mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động được thành lập tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (cấp tỉnh), Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành ph(cấp huyện); thành viên đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Tuyên truyền viên trong, ngoài biên chế của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện.

b) Các thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện khi tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện

1. Số buổi hoạt động:

a) Đối với cấp tỉnh: Từ 100 đến 120 buổi/năm.

b) Đối với cấp huyện: Từ 85 đến 96 buổi/năm.

2. Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động:

a) Đối với cấp tỉnh: Từ 01 đến 02 cuộc/năm.

b) Đối với cấp huyện: Từ 01 đến 02 cuộc/năm.

3. Biên tập chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác:

a) Đối với cấp tỉnh: Từ 08 đến 12 tài liệu/năm.

b) Đối với cấp huyện: Từ 07 đến 10 tài liệu/năm.

4. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở:

a) Đối với cấp tỉnh: Từ 01 đến 02 lớp/năm.

b) Đối với cấp huyện: Từ 01 đến 02 lớp/năm.

5. Biên tập, dàn dựng chương trình mới:

a) Đối với cấp tỉnh: Từ 04 đến 06 chương trình/năm.

b) Đối với cấp huyện: Từ 03 đến 05 chương trình/năm.

Điều 3. Nội dung chi và mức chi đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động

1. Tuyên truyền viên trong biên chế các đội tuyên truyền lưu động được hưởng chế độ bồi dưỡng biểu diễn, luyện tập theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt như sau:

a) Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: 60.000 đồng/người/ buổi/4 giờ; số buổi tập tối đa cho một chương trình mới là 10 buổi.

b) Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động: Đi với vai chính là 100.000 đồng/người/buổi. Số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trong các chương trình biểu diễn lưu động do Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh hoặc Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố quyết định.

c) Mức bồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn lưu động đối với các vai diễn khác là 80.000 đồng/người.

2. Các tuyên truyền viên ngoài biên chế (đối tượng đã được các đơn vị tuyển dụng) tham gia tập luyện chương trình mới và biểu diễn lưu động theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh hoặc Trưởng phòng văn hóa và Thông tin huyện, thành phố thì ngoài tiền công theo hợp đồng còn hưởng chế độ bồi dưỡng biểu diễn, luyện tập theo quy định tại khoản 1 của Điều này.

3. Đối với thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện:

Khi luyện tập, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng chế độ bồi dưỡng biểu diễn, luyện tập theo quy định tại khoản 1 của Điều này.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp theo quy định của pháp luật.

Điều 5. T chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện quy định này.

2. Việc lập dự toán, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí chi cho nhiệm vụ đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động; Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2019
Ngày hiệu lực01/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(01/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định mức chi thành viên đội nghệ thuật quần chúng Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định mức chi thành viên đội nghệ thuật quần chúng Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýTống Thanh Hải
       Ngày ban hành13/09/2019
       Ngày hiệu lực01/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 tháng trước
       (01/10/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định mức chi thành viên đội nghệ thuật quần chúng Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định mức chi thành viên đội nghệ thuật quần chúng Lai Châu

           • 13/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực